Årsaker til forverring av astma og akutte anfall

 • Luftveisinfeksjoner (mest på grunn av virus)
 • Luftforurensninger (irritanter ved hyperreaktivitet)
 • Fysiske anstrengelser
 • Allergeneksponering ved atopisk allergi
 • Yrkeseksponering
 • Klimatiske forhold (kulde, tåke)
 • (Næringsmidler)
 • Medikamenter (bl.a. ved intoleranse for acetylsalisylsyre)
 • Psykiske faktorer, stress
 • Betingede reflekser (bl.a. ved spesielle lukter)
 • Undermedisinering, medisineringsfeil
 • Samspillsvikt

Astma er i høyeste grad en sykdom som kan forverres av mange ulikje faktorer (multifaktoriell sykdom). For én pasient kan noen faktorer være viktige og for en annen noen av de samme og samtidig helt andre. Dette er illustrert i figuren nbedenfor. Sentralt i dette står den bronkiale hyperreaktivitet og evt forekomst av bronkialallergi.(Ill.; K.Aas i K.Aas: Allergi i allmennpraksis, Cappelen Akademisk Forlag 1999)

Åttekanten illustrerer de viktigste årsakene til bronkial obstruksjon med forverrelser  ved astma. «Biokjemi» omfatter særlig  hyperreaktivitet. Forbindelseslinjene illustrerer samspill mellom de forskjellige årsaksfaktorene. Dette er svært individuelt.

For forskjellige pasienter kan årsaksforholdene være som illustrert her.

A blir verre av luftveisinfeksjoner, av luftforurensninger og lald luft (hyperreaktivitet), kontakt med aktuelle allergenkilder,fysisk anstrengelse og av en del ukjente forhold.

B får astma bare ved kontakt med aktuelle allergenkilder og luftforurensninger.

C har det også slik, men der er luftveisinfeksjoner viktige.

Hos D utløses astma av infeksjoner i luftveiene,  før menstruasjon (hormonelt), av irritanter på grunn av hyperreaktivitet, anstrengelse og feil pustemåte, av stress og betinget refleks ved lukt eller synet av røykere, og av ukjente forhold.

Dette er forskjellig dette er fra person til person, og det kan også endre seg med tiden. Forskjellen kan vi illustrere også slik:

 

A får astma av luftveisinfeksjoner (viktigst) og irritanter, B av allergi og luftveisinfeksjon  (Uomtrent like viktige) og irritanterog irritanter, C  av luftveisinfeksjoner, irritanter (viktigst) og psyksiske faktorer og hos D er alle disse 4 faktorene omtrent like viktige. 
 

De viktigste faktorene omtales for seg, se: 

Atopisk allergi

Hyperreaktivitet  

Anstrengelsesutløst astma

Luftveisinfeksjoner

Astma og psyke

Klima og vær

Livsstil

Betinget refleks

Refluks

Undermedisinering

Samspillsvikt

Gode råd:

 • Prøv best mulig å finne ut hva det er som gir anfall og forverrer din astma
 • Prøv best mulig å unngå det som gir anfall og forverrer din astma
 • Når det er anstrengelser som gir astma, gjelder det å øke kondisjonen med riktig tilrettelagt opptrening
 • Hvis du røyker, du slutte!