Behandling av astma, generelt

 •  Først og fremst medikamenter i inhalasjon når det er mulig
 •  Grundig opplæring/instruksjon i inhalasjonsteknikk
 •  Tydelig, skriftlig behandlingsplan
 • Kontroll av inhalasjonsteknikk
 •  PEF-registrering og evt utvidet undersøkelse av lungefunksjon når det er mulig
 •  Nøye oppfølging inkl. styrking av samspill («compliance»)
 • Bruk av hjelpeinstanser ved ”uløselig” problemfloke eller annet behov

Astma karakteriseres ved at tilstanden varierer med vekslende grad av bronkial obstruksjon. Dette krever at medisinbruk og andre behandlingstiltak må tilpasses den aktuelle situasjonen og det som gir obstruksjonen for den individuelle pasienten.

Også - og ikke minst - når det gjelder medisiner og bruken av dem, er det avgjørende at pasienten forstår hva sykdommen går ut på, og hvordan medisinene virker i sin allminnelighet og for ham/henne personlig.

Ved første gangs anfall skal lege alltid tilkalles (”øyeblikkelig hjelp”). Ved senere anfall skal det brukes egenbehandling ved lette og moderate anfall.

I denne kunnskapsbanken omtales hva som er vanlig egenbehandling for henholdsvis småbarn (vanligvis for barn under 2-3 år - men i denne kunnskapsbanken utvidet til småbarn under 5-6 år avhengig av samarbeismulighetene  som normalt varierer meget), for større barn og for voksne.

Individuelle forhold kan berettige noen avvik fra de generelle anbefalingene, men det tar legen standpunkt til.

Alle med astma bør fra første anfall av legen få en individuelt tilrettelagt behandlingsplan om hva som skal gjennomføres ved akutt forverring av astma og evt vedlikeholdsbehandling med resept på de aktuelle medisiner.

Lege skal tilkalles (”øyeblikkelig hjelp”):

 • Ved første tegn på alvorlig anfall
 • Hvis tilstanden erfaringsmessig kan utvikle seg raskt til å bli alvorlig eller ved usikkerhet om dette.
 • Til barn og voksne som tidligere har hatt meget alvorlige anfall eller på andre måter karakteriseres som risikopasienter ( se risikopasienter). De bør tidligst mulig innlegges i sykehus.
 • Jo lengre avstand til sykehus, jo tidligere av gårde!
 • Barn med slik astma bør ha avtale om ”åpen dør” på sitt sykehus
 • Ambulansepersonal har ofte meget god erfaring i astmabehandling under transporten. Hvis det ikke er slik, bør pårørende eller lege følge med og gi nødvendig bvehandling inntil pasienten er inne i sykehuset

Tilkalt lege og eventuelt sykehus gir den behandlingen som er nødvendig når egenbehandlingen ikke strekker til.

 

Gode råd:

 • Husk at astma opptrer på mange forskjellige måter
 • Lær mest mulig om din egen - eller familiemedlemmets - astma
 • Ha alltid de riktige medisinene for hånden!
 • Vær helt sikker på hvilke medisiner som skal brukes, og hvordan de virker. 

Litteratur:

Global Initiative for asthma. Guidelines.
Astmaveieleder for allmennpraksis. Legeforeningen 2015.