Behandlingsprinsipp (astmastige) for barn med astma

Behandlingsprinsipp for astma for barn over 2 år
Ved alle former og trinn av astma skal mest mulig gjøres for å unngå spesielle og vanlige årsaker til  forverring med best mulig sanering av aktuelle allergenkilder og irritanter. Luftveisinfeksjoner bør unngåes så mye som mulig. Tilpasset fysisk aktivitet anbefales sterkt. Målet er så normal funksjon og livsførsel som mulig.

Bruk av medisiner tilrettelegges av legen i henhold til alvorlighetsgrad og type av astma. Her antydes  vanlige prinsipper for henholdsvis barn og voksne.

Beskrivelse av astma Astmatrinn Behandlingsprinsipper

Besvær bare ved luftveisinfeksjoner og  høyst 3-4 ganger i året

 1 Helst forvarselbehandling. Inhalasjon av korttidsvirkende astmaåpner med inhalasjonskammer,  alt. i mikstur evt teofyllin i  klyster/stikkpille.

Besvær bare ved luftveisinfeksjoner, men hyppigere eller alltid ved forkjølelser. Behov for astmaåpner 4 eller flere dager i uken. Tegn på anstrengelsesutløst astma. Hoste mellom forkjølelser.

 2 Som ovenfor, men med tillegg av inhalasjon av lavdose astmabeskytter, og fortsett med dette som vedlikeholdsbehandling
Besvær eller symptomer på stum astma også utenom forkjølelsesperioder,  Ikke symptomfri på medisin som ovenfor. 1 anfall har vært alvorlig.  3

Vedlikeholdsbehandling: Fast bruk av langtidsvirkende  astmaåpner og  3- 7 dager høydose, deretter  lavdose astmabeskytter i inhalasjon.

Hyppige lege kontroller.

Hyppige besvær tross medisiner som ovenfor. Flere alvorlige anfall  4

Vedlikeholdsbehandling som ovenfor + forsøk i tillegg med leukotrienantagonist. Start ved anfall  med 2-4 dobbelt høydose astmabeskytter i inhalasjon, i 4-7 døgn deretter lavdose. Hyppige legekontroller.

Åpen dør avtale med sykehus.

Episoder  uten kontroll over sykdommen tross medisiner som ovenfor  5 Korte kurer med prednisolontabletter i tillegg til medisiner som ovenfor. Legekontroll med få dagers mellomrom.

Det er mange individuelle varianter, og behandlingen vil tilpasses av legen.

Litteratur:

Aas K (1999): Behandling av astma,i: Allergi i allmennpraksis. Cappelen Akademisk Forlag,  ISBN 82-456-0742-8, s 179 ff

British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guidelines Network. (2014): The BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma, Nettversjon.

Astmaveileder for allmennpraksis. Den norske legeforening 2015