Hvor alvorlig er astma?

Sykdommen opptrer i milde, moderate, alvorlige  og meget alvorlige former, og graden av alvorlighet er bestemmende for medisinsk og sosial innsats, for fremtidsutsiktene - og ofte for pasientens livskvalitet.

Det foreligger flere forslag til alvorlighetsgradering av astma. I Norge og noen andre europeiske land brukes mest den norske graderingen, som er utarbeidet av Aas, og som er best vitenskapelig dokumentert hva angår samsvar med andre undersøkelser av pasient og lunger.

I denne graderingen inngår anfallsfrekvens og -type sett i sammenheng med de medisinene  pasienten bruker.

Trygdekontorene kan i følge Rikstrygdeverket bruke denne graderingen  ved vurdering av søknader om stønad.

Alvorlighetsgraden av astma

GRAD BESKRIVELSE

1. Mild

Færre enn 5 episoder med astma årlig (*,**). Symptomene og nedsatt aktivitet varer mindre enn 1 uke hver gang og ellers lange symptomfrie perioder med normal lungefunksjon(***).

2.

Moderat

Fem til ti episoder med astma årlig (*,**).  Symptomene og nedsatt aktivitet varer mindre enn 1 uke hver gang. Ellers lange symptomfrie perioder med normal lungefunksjon. Hvis det er symptomer og tegn på mer langvarig obstruksjon  («tetthet i pusten») eller stum astma, skal pasienten opp til grad 3 (***).

3.

Alvorlig

Flere enn ti episoder med astma  i løpet av 12 måneder (*, **). Symptomer og nedsatt aktivitet varer under en uke hver gang. Eller: Mer langvarige perioder (totalt 4 md) med astmasymptomer eller  nedsatt lungefunksjon. Lange symptomfrie perioder med normal lungefunksjon innimellom. Hvis det er symptomer og tegn på obstruksjon ("tetthet i pusten") eller stum astma i mer enn 4 måneder pr år (***), skal pasienten en grad opp (til grad 4). Astma som tilsvarer grad 1 og 2  med bruk av kortisonpreparat til inhalasjon i vanlige doser.

4.

Meget alvorlig

Mer enn 5 episoder med langvarig obstruksjon (astma, "tetthet i pusten") med nedsatt lungefunksjon i 6 måneder eller mer i året. Astma som tilsvarer grad 3 tross kontinuerlig bruk av kortisonpreparat til inhalasjon i vanlige doser eller krever langvarig institusjonsbehandling (*, **, ***). Ett astmaanfall med nedsatt bevissthet og/eller som har krevd behandling i respirator (**)
5. Svært alvorlig Kronisk funksjonshemmende astma med alvorlige, akutte forverrelser til tross for kontinuer­lig bruk av medisiner inklusive kortison til inhalasjon. Astma som krever bruk av kontinu­er­lig høydoser av kortison til inhalasjon eller periodevis kortison i tabletter for å oppnå grad 3 eller 4.  Mer enn ett astmaanfall med nedsatt bevissthet og/eller som har krevd behandling i respirator (**)


*) Korte episoder med anstrengelsesutløst astma teller ikke forutsatt at pasienten kommer seg raskt og fullstendig med hvile og/eller med en enkel dose åpnermedisin mot astma.  

**) Ved ett særlig alvorlig anfall settes grad 4, ved flere alvorlige anfall: grad 5.

***) Lungefunksjonen fortrinnsvis målt med adekvate metoder.

Gode råd: 

  • Prøv å få et realistisk inntrykk av hvor alvorlig astmaen er, og opptre i samsvar med det (med bl.a. riktig bruk av medisiner).
  • Ikke skap deg ekstra bekymringer! Spør legen.
  • Husk at du ( evt barnet ditt) er fabelaktig selv om astmasykdommen er en plage!