Hyperreaktivitet, irritanter og anstrengelse

Typisk er det at sykdommen provoseres og forverres av en lang rekke ulike irritanter. Til dette hører spesielt reaksjon på luftforurensninger inne og ute, kulde, tåke - og anstrengelser. En oversikt over vanlige irritanter av betydning for astma er gitt i kapitlene om hyperreaktivitet og irritanter.

Hyperreaktivitet er et viktig grunnlag for anstrengelsesutløst astma.

Ved mild og moderat astma der allergi er dominerende årsaksfaktor for astma (især hos skolebarn og unge), kan hyperreaktiviteten mangle eller være meget beskjeden.