Luftforurensninger og astma

Det er vist sammenhenger mellom anfall av astma og luftforurensninger ute, men det er mye som taler for at luftforurensninger inne og forhold ved inneklima kan være en meget viktig årsak til økningen i astmatiske sykdommer.

Ute

Luftforurensning ute skyldes for en stor del forbrenning av fossile brennstoffer bl.a. fra biler, oljeplattformer, industri og boliger.


Uteluften kan være forurenset fra industri,
fyring av boliger mm og trafikk.
(Ill. Corel ©)

I tillegg til CO og CO2 dannes forbrenningsprodukter som nitrogenoksider, hydrokarboner, svoveldioksid, syreaerosoler, blyforbindelser og en lang rekke ulike partikler som bærer med seg kjemiske agens. Dieselforurensninger er særlig ille.

Inne

I og med at de fleste oppholder seg inne mer enn 80 % av sin tid, spiller nok innendørs forurensninger størst rolle.


Innendørs finnes svært mange forurensningskilder
(ill. Kjell Aas)

I vanlige innemiljø finnes nå hundrevis av “nye” kjemiske stoffer i tillegg til de forurensningene som kommer inn med uteluften. I dag kan vi utsettes for over 15 000 forskjellige syntetiske kjemikalier og mange av dem finnes som forurensninger i luft. Ofte konsentreres de opp i inneluften fordi husene bygges tettere enn før og ofte har utilstrekkelig luftskifte.

Tobakksrøyk er en meget potent irritant for hyperreaktive slimhinner. Røyking øker dessuten den bronkiale hyperreaktivitet og er ofte årsak til forverrelser. Også passiv røyking virker slik.

Det er en nær sammenheng mellom forekomst av astma hos småbarn og røyking i hjemmet og spesielt røyking i svangerskapet.