Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma

Interpellasjon Stortinget 17. april 2007 (referat i juni)

Stortingsrepresentantene kan sende interpellasjoner til statsministeren eller statsrådene via Stortingets president, disse skal som hovedregel besvares i Stortinget innen en måned. Interpellasjonene gjelder ofte større og politisk viktige saker, og etter at statsråden har gitt sitt svar kan det holdes en debatt (interpellasjonsdebatt). 

Det kan ikke legges frem forslag i forbindelse med behandlingen av en interpellasjon.

Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:

«En undersøkelse i regi av Ullevål universitetssykehus viser at hver femte 10-åring i Oslo har hatt astma, og at 11 pst. av barna har pågående astma. Forekomsten av astma blant norske barn er dermed høyere enn i andre europeiske land. Dette tilsier at det er nødvendig å øke innsatsen for å forebygge astma hos barn, og Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at det iverksettes en nasjonal strategi for å oppnå dette. Både foreldre, andre voksne og myndighetene har behov for mer informasjon om risikofaktorene for astma. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er det også nødvendig å styrke forskningen på dette området. Hva vil statsråden gjøre for å styrke kunnskapen om astma, og sikre at det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av astma blant barn?»

Omfattende debatt. Korte utdrag:

Debatten her ble omfattende. Mange debattanter kom med gjentakelser. Det skriftlige referatet i Stortingstidende er på ca 20 sider. Her på nettsiden gjengis bare noen korte utdrag.

Sonja Irene Sjøli (H) innledet slik:

”Jeg vil starte mitt innlegg med en historie fra det virkelige livet. Det er en historie om en mor som først etter tolv legebesøk fikk vite hva som feilte hennes elleve måneder gamle datter Linnéa.

-- Under tolvte legebesøket, på Ullevål, som hun selv måtte be om, fikk hun omsider svar: Hennes lille datter hadde astma. Barnet fikk straks behandling, og virkningen kom umiddelbart.  ---

Moren sier at hun er svært glad for at hennes datter ble bedre, men er fortsatt oppgitt over møtet med helsevesenet og den lange veien fram til et svar. Det er det ikke vanskelig å forstå. Slik skal det ikke være. ---

Det er bekymringsfullt at mangel på kunnskap om astma hos leger i førstelinjetjenesten bidrar til slike opplevelser, til fortvilelse, utrygghet og lidelser både for barn og foreldre.

 --- Astma er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn, og den viktigste årsaken til at barn blir innlagt i sykehus. Det er alvorlig for den som rammes, det er en stor belastning for familiene, og det er et alvorlig samfunnsproblem.

Mange barn blir syke av å gå i barnehagen. De blir syke av innemiljøet på skolen. De blir syke av å være utendørs i byen. Noen blir syke av å oppholde seg i sitt eget hjem. Det er med andre ord en stor utfordring vi står overfor.

Jeg vil gi honnør til Norges Astma- og Allergiforbund, som har satt barn og astma på dagsordenen ved å utnevne 2007 til Barneastmaåret. Gjennom denne aksjonen fokuseres det på et område som helt klart trenger betydelig oppmerksomhet og innsats fra flere politikkområder. Vi som politikere må ønske et slikt initiativ, engasjement og samarbeid velkommen. Vårt felles mål må være å stoppe framveksten av sykdommen. Det er krevende, både for barn og for foreldre. Det kreves en betydelig innsats i hverdagen, og det kreves mye av oss.

--- Selv om vi vet at dårlig inneklima og luftforurensning er betydelige årsaker til astmaplager, er det behov for mer forskning på dette området. Det er viktig å få ytterligere kunnskap om de miljø- og livsstilsforhold i samfunnet som fører til astma hos befolkningen. Skal vi ha muligheter for å forebygge og å redusere antallet som blir rammet av sykdommen, kreves det mer kunnskap om årsakene.

--- Det er viktig at helsepersonell, spesielt i primærhelsetjenesten, får økt kunnskap om sykdommen og om årsaksforhold. Da vil det forhåpentligvis bli enklere å stille en sikker diagnose tidlig, komme raskt i gang med behandlingen, sikre en bedre livskvalitet og forebygge at sykdommen utvikler seg og blir alvorlig.

--- Det er en kjensgjerning at det som oftest er mangel på kunnskap i kommunene som er årsaken til dårlig inneklima i offentlige bygg. Mange kjenner ikke til arbeidsmiljøloven for barn eller forskriften for miljørettet helsevern i skole og barnehage. Statens byggtekniske etat mener det er mangel på kunnskap som fører til at inneklimaet i skoler og i barnehager ikke blir prioritert. Norges Astma- og Allergiforbund påpeker at inneklima ofte blir ofret i byggeprosessen, fordi det skal bygges raskt og billig. Ventilasjonsanlegg nedprioriteres, høyt byggetempo fører til at betongen ikke tørker ordentlig, og det brukes billige materialer. I det hele tatt tas det for lite hensyn til rene byggeprosesser. Det er en kjent sak at det er dårlig vedlikehold av bygninger. Resultatet blir et dårlig inneklima og uholdbare tilstander i skoler og i barnehager, noe som er svært ugunstig både for store og for små mennesker med astma- og allergiplager. Jeg vil spørre statsråden om hva hun vil gjøre for å sørge for at offentlige etater – statlige og kommunale – har nok kunnskap og prioriterer et forsvarlig inneklima når det skal bygges f.eks. skoler og barnehager.

Astma er en folkesykdom, og tiden er overmoden for et tverrpolitisk nasjonalt løft. Dette handler om framtiden for hundretusener av våre barn og unge. Jeg ser fram til å høre statsrådens svar og vurderinger."

Statsråd Sylvia Brustad svarte:

Som representanten Sjøli påpekte i sin interpellasjon, er astma en sjukdom som særlig rammer barn og unge, og som er årsak til betydelig langtidssjukelighet. Det er imidlertid store forskjeller i alvorlighetsgraden. De fleste har forholdsvis milde symptomer, mens de som er hardest rammet, kan oppleve livstruende situasjoner og invalidisering. Symptomene ved astma kan variere fra dag til dag og gjennom livet. Diagnosen kan også være vanskelig å stille, derfor benyttes ofte betegnelsen «astmalignende plager». Men jeg har også lyst til å si at det er viktig at en får stilt diagnosen så snart som mulig.

Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er forekomsten av astma økende. Det viser flere befolkningsstudier utført med samme metoder i 1970-årene og i 1990-årene. Forekomsten er omtrent den samme som i andre nordiske land, men lavere enn i engelskspråklige land. Nyere tall indikerer imidlertid at astmaøkningen hos barn i vestlige land ser ut til å stagnere noe. Jeg vil understreke at uansett om astma ser ut til å stagnere noe, er denne sjukdommen en av våre viktigste folkesjukdommer. Ikke minst er det alvorlig når så mange barn rammes.

Forebygging av sjukdommen krever kunnskap om årsakene til astma. Vi vet ikke nok, men vi vet noe  (---- men) vi er nødt til å vite mer. Derfor må vi forske enda mer for å avklare årsaksfaktorene, som er av stor betydning for å kunne få til en målrettet forebygging for å hindre at så mange blir sjuke.

Men det vi kan gjøre, er i hvert fall å forebygge anfall og forverring av sjukdommen blant dem som allerede har astma, dvs. at astmatikere kan leve så godt som mulig og så normalt som mulig uten symptomer. Vi har god kunnskap om hva som forverrer sjukdommen, og det er her det først og fremst kan settes inn tiltak.

-- Senere i år skal Regjeringa legge fram en nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimasjukdommer for perioden 2007-2011. Målet er å vise kommuner og andre aktører hva de kan gjøre lokalt for å forebygge og behandle astma, allergi og inneklimasjukdommer. Norges Astma- og Allergiforbund er også involvert i arbeidet med den strategien, og jeg legger opp til å ha et nært samarbeid og samspill med dem også i tida framover.

--- Astma er et folkehelseproblem Regjeringa tar på største alvor. Vi vil i det videre arbeidet legge vekt på å bedre kunnskapsgrunnlaget rundt denne lidelsen. Det er ingen tvil om at barn og unge vil være en særlig viktig målgruppe i det forebyggende arbeidet."

Sonja Irene Sjøli takket statsråden for svaret, og så fortsatte debatten med nye innlegg av:

Sonja Iren Sjølie, Statsråden, Oddlaug Børseth Brekken (A), Vigdis Giltun (FrP), Line Henriette Holten Hjemdal (KrF), Inga Marte Thorkildsen (SV), Gunvald Ludvigsen (V), Sonja Iren Sjølie, Statsråden 

Full enighet om alt som ble nevnt, bl.a. :

  • behov for mer satsing på denne folkesykdommen
  • nødvendig med aktive tiltak og frem for alt handling
  • øking av kunnskap om sykdommen, årsaker og behandling i primærhelsetjenesten
  • økt innsats for pasientopplæring
  • økt stimulering og bevilgninger til forskning
  • tiltak for bedring av inneklima i barnehager og skoler
  • tiltak for økt kunnskap om inneklima og helse
  • tiltak for å redusere forurensninger i uteluft
  • ny strategi- og handlingsplan om astma , allergier og inneklimasykdommer som skal legges frem i løpet av året, må følges opp med bevilgninger og handling.

(Sist oppdatert 18. juni 2007)