Stum astma

  • Anstrengelser gir astma etter 1- 3 minutter eller enda raskere.
  • Småbarns gråt («skrik») gir astma
  • Latter gir astma
  • Moderat pressing av ekspiriet gir hørbar astma
  • PEF er 70-85 % av forventet beste verdi

Bronkialobstruksjonen (tettheten) ved astma opptrer vanligvis ikke som en plutselig overgang fra normal lungefunksjon.

Fra normal lungefunksjon utvikler obstruksjonen seg over tid. Det kan ta noen minutter, men vanligvis noen timer. I begynnelsen er det ingen som merker at lungefunksjonen blir dårligere, ikke en gang pasienten selv hvis han/hun ikke tilfeldigvis måler funksjonen med PEF eller anstrenger seg akkurat da.

Først når lungefunksjonen (målt f.eks med PEF) er redusert med 20 - 30 %, merker pasienten eller den aller nærmeste (foreldre til barn, ektefelle e.l. for voksne) dette, mens bronkialobstruksjonen fortsatt er «stum» (ikke hørbar) for fremmede.

Likedan er det når obstruksjonen er i bedring. Den går gjennom en stum fase før lungefunksjonen blir helt normal.

Et stort antall barn og voksne med astma har imidlertid hele tiden eller i lange perioder en viss bronkialobstruksjon.

Når dette har vart noen tid, kan de selv oppfatte dette som «normalt». Slik «stum astma» hemmer barns naturlige utvikling i lek med jevnaldrende, kan føre til problemer i oppdragelse og atferdsmønster.

Mange feiltolkninger 

«Stum astma» fører til mange feiltolkninger og misforståelser. Pasienter som har stum astma, virker friske når de holder seg i ro, men får merkbar astma når de anstrenger seg litt, f.eks. når de går ut. Da er det lett å tro at det er noe ute som de ikke tåler.

På samme måte som anstrengelser ved stum astma gir tydelig astmabesvær, kan småbarns gråt også gjøre det. Da er det lett å tro at astmaen er psykisk betinget, mens det egentlig dreier seg om rene pustetekniske fenomener.

Mange unge med stum astma er redde for å le ordentlig, fordi de har erfart at en god latter fører til astma - uten å forstå mekanismene.

Stum astma virker negativt på mange sider av livsutfoldelsen og bør motvirkes med adekvat medisinering. Tilstanden er et uttrykk for underbehandling av astmasykdommen. Vanligvis er det behov for høyere dose av astmabeskytter.

Gode råd:

  • Særlig hos barn er det nyttig å vurdere om forverrelser av astma skyldes kontakt med spesielle årsaksfaktorer, eller om det er stum astma som blir merkbar
  • Er det mistanke om stum astma, bør spørsmålet om mer bruk av medisiner for vedlikeholdsbehandling tas opp med legen.