Nedleggelse av Voksentoppen senter for astma og allergi. Åpent brev

Voksentoppen  Bkl. Rikshospitalet har som det fremgår av navnet, i noen år nå vært en avdeling tilknyttet Barneklinikken på Rikshospitalet etter at sykehuset i noen tid var direkte underlagt helse- og sosialdepartementet. 

I forbindelse med påkrevde innsparingstiltak ved Rikshospitalet later det til at administrasjonen der overveier å flytte Voksentoppenfysisk ned til Rikshospitalet. Det fremgå av et oppslag i Dagbladet 1. mars 2008. 

En slik ”flytting” betyr i realiteten at Voksentoppen blir nedlagt. Det vil ikke være mulig å opprettholde funksjonene. Barneklinikken og Rikshospitalet er fremragende sykehus med sine funksjoner og arbeidsmåter, men Voksentoppen er unik.

Professor Kjell Aas har reagert med et åpent brev til helseministeren. Det gjengis her.  

Åpent brev til helseministeren 

"I dagens avis (Dagbladet 1. mars 2008) leser jeg med bekymring at Rikshospitalets administrasjon overveier å flytte Voksentoppens funksjoner fra spesialsykehuset på Voksenåsen til Barneklinikken, Rikshospitalet. Som tidligere spesiallege og ansvarlig overlege både ved Barneklinikken og Voksentoppen fra oppstarten og som Norges første professor i allergologi (frem til jeg gikk av med pensjon) har jeg inngående kjennskap til disse institusjonene og utfordringene når det gjelder behandling av barn og unge med astma og allergi.  

Opprettingen av Voksentoppen som eget nasjonalt spesialsykehus i 1971 var i tråd med intensjonene i stortingsmeldingen av 1971 om astmaomsorgen i Norge. Institusjonen ble bygd takket være en landsomfattende innsamling med støtte fra Norges Røde Kors. Beliggenheten ble valgt for å unngå de tidvise uttalte luftforurensningene i byområdet som også berører Det nye rikshospitalet, og for å bruke friluftsområdene der i tiltak for å lære barna best mulig tilpasning til normalt liv og mestring av vanskelig kronisk sykdom.  

Spesialsykehuset og det tverrfaglige arbeidet som utføres har vært en sentral premissleverandør i arbeidet med barn med astma og allergi nasjonalt og internasjonalt. Norges eneste professorat i allergologi er også tilknyttet Voksentoppen. 

Selv om Barneklinikken og Rikshospitalet har høy medisinskfaglig standard i sine funksjoner, vil en eventuell flytting av Voksentoppens funksjoner være ødeleggende for denne nasjonalt og internasjonalt kjente, unike institusjonen. Det vil ikke være mulig å opprettholde det spesielle tverrfaglige engasjementet for helhetlig, familieorientert og høyt spesialisert arbeid som Voksentoppens pasientgruppe trenger.  

Voksentoppen fungerer også som en viktig enhet for utdanning av helsepersonell og spredning av relevant og oppdatert kunnskap. Viktige sider av dette vil høyst sannsynlig falle bort ved en eventuell flytting til Rikshospitalet. Samtidig mister Voksentoppens skole den påkrevde medisinske trygghet som den nå har med nærheten til sykehuset. 

En overføring av Voksentoppens funksjoner til Barneklinikken ved Rikshospitalet som en konsekvens av innsparinger ved Rikshospitalet vil være til stor skade for disse svært utsatte barnepasientene og deres familier samt for videre utvikling av astmaomsorgen for barn og unge.  

Dette er klart i strid med Stortingets enstemmige beslutning om astmaomsorgen slik den er uttrykt i Stortingsmelding 37 av 1994, og er også i konflikt både med de etterfølgende handlingsplaner om forebygging av astma og allergi hos barn og utkastet til regjeringens strategiplan for astma og allergi slik det ble presentert i Helsedirektoratet i november 2007. 

Slik jeg ser det må en så dyptgripende endring av helsetilbudet til barn med astma og allergi eventuelt bygge på en ny stortingsbeslutning og kan ikke avgjøres internt av Rikshospitalets administrasjon. 

Vennlig hilsen
Kjell Aas".

Kopi av brevet er sendt bl.a. til Stortingets helse- og omsorgskomité. 

(Sist oppdatert 3. mars 2008)

Les mer. Voksentoppen universitetssykehus er en sagablott