Reaksjoner på vaksiner

Allergiske barn kan og bør vaksineres på samme måte som andre barn - med meget få unntak. Forskning har vist at vanlige barnevaksiner ikke øker risikoen for å bli allergisk eller få astma.

Alvorlige reaksjoner på vanlige vaksiner er uhyre sjeldne, kanskje 1 på 1 million vaksineringer.

Spørsmål om andre vaksiner (pneumokokkvaksine m.m.) må avgjøres med hensyn til kjente allergier/overfølsomhet hos personen og de opplysninger som kan innhentes om mulige utløsende komponenter i den aktuelle vaksine (f.eks. fra Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Unntak gjøres for barn med kjent allergi mot noe av innholdet i den aktuelle vaksinen. Unntak kan gjøres for barn som tidligere har hatt en voldsom allergisk reaksjon eller andre alvorlige overfølsomhetsreaksjoner i forbindelse med en tidligere injeksjon uten at det er påvist noen spesifikk årsak til overfølsomhetsreaksjonen. Barn som ikke får vaksine av ovennevnte grunner, bør undersøkes av en allergikyndig barnespesialist/sykehus for vurdering og eventuell vaksinering. Ved stor tvil kan vaksinasjonen gjennomføres etter spesiell testing og eventuelt - om nødvendig - under skjerpet beredskap i barneavdeling

Det vaksinasjonsprogram som anbefales for barn i Norge, er godt utprøvd. Det rapporteres få alvorlige bivirkninger. Mange foreldre til allergiske sped- og småbarn møter likevel vaksinasjonsprogrammet med uro og bekymring. Det er viktig å innhente nøktern informasjon.

Trippelvaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste)

Denne vaksinen gis tidlig til spedbarn, og bør gis også til barn med allergirisko.

Særlig kan kikhostesmitte lure rundt hjørnene, og kikhoste hos spedbarn oog småbarn er en farlig  - og veldig plagsom - tilstand. Uten bruk av vaksineprogrammene er også difteri en trussel. Difteri har tatt livet av mange barn før vaksinen ble innført.

Det er - helt uten vitenskapelig dekning - hevdet at denne vaksinen kan bidra til autisme og atferdsforstyrrelser. De tror at dette skyldes tilsetning av en kvikksølvkomponent som brukes for å sikre holdbarheten, Helsemyndigheter både i Norge og andre land avviser dette som oppspinn. For å få bukt med disse argumentene, har helsemyndigheter likevel anmodet produsentene om å finne andre konserveringsmidler, se f.eks oppslag i BBC News 14. 1. 2003.

Egg-allergener i virusvaksinene?

Dette spørsmålet reises hyppig for barn som er allergiske mot egg. Spørsmålet er relevant fordi noen vaksinevirus dyrkes på hønseegg. Hit hører influensavaksine og vaksiner mot flekktyfus og gul feber. Disse vaksinene skal ikke brukes på personer med atopisk allergi uten at det er gjennomført spesiell vurdering om det foreligger allergi mot egg og evt testing på forhånd.

Vaksiner mot kusma og meslinger er fremstilt ved dyrking på cellekulturer av spesielle celler fra kyllingfostre. Verken cellekulturene  eller vaksinene skal inneholde allergener fra egg. Virusmaterialet i vaksine mot røde hunder har heller ingen kontakt med egg.

(Sist oppdatert 1. desember 2003)