Allergi eller astma og skolestart

Mange bekymrede foreldre spør om innemiljøet på skoler.

Helt fra 6-års alder og i mange år videre må barn sitte innendørs på skolen i mange timer hver dag. Det stiller krav til inneklimaet. 

Viktig for alle barn
Tilrettelegging av dette er av stor betydning for mange barns helse og funksjon. Et dårlig innemiljø på skolen kan bidra til bl.a. flere og verre luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, konsentrasjonsproblemer, dårligere læring og dårligere trivsel. Forskning har vist at dette kan ramme alle slags barn.

Skole og skoleeiere har lovmessig pålagte plikter i denne sammenhengen i henhold til både Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og Opplæringsloven med veileder.

Tilrettelegging for barn med miljøhemming
Særlig utsatt for plager er et stort antall barn med astma som kan forverres av mange irritanter, og/eller med allergi mot dyr, pollen, matvarer og annet som kan finnes mer eller mindre skjult i støv og svevestøv  på skolen. Tilrettelegging av innemiljøet i skolen er viktig ikke minst for barn med slik miljøavhengig overfølsomhet (miljøhemming). I opplæringsloven står dette i  § 9a-2, 3. ledd: ”Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane som har funksjonshemningar”.  

Også Verdens helseorganisasjion (WHO) har presisert at et godt inneklima med sunn inneluft er en menneskerettighet.

En krevende forskrift
For barn med overfølsomhet og miljøhemming gjelder Forskrift om tilgjengelighet  som omtalt tidligere bl.a. i Allergi mot dyr i barnehager og skoler

Dette er en forskrift som krever god innsikt og vilje like meget overfor miljøhemminger som overfor bevegelseshemminger, syns- og hørselshemminger. I veiledninger til denne forskriften mangler riktignok detaljerte anvisninger for hvordan bygning, drift og vedlikehold skal tilpasses miljøhemming i forhold til inneklima, men det kan tilrettelegges og gjennomføre med hjelp av de riktige fagfolk.

Så må også den daglige bruk og atferd i bygningen være hensiktsmessig. Det krever medvirkning fra alle ansatte og elevene.

Samtidig betyr kravet om tilgjengelighet at skolen hver eneste dag må sørge for å beskytte barn med risikofylte allergier og/eller intoleranser for mat mot sporforekomster i støv, søl eller luft av det barnet kan reagere på, samt unngå at elever med astma og bronkial hyperreaktivitet blir utsatt for irritanter.

Foreldrene kan vanligvis gi gode råd om dette. Utrygghet som de signaliserer på vegne av barna, er som oftest berettiget.

Skolen må

  1. skaffe seg skriftlig informasjon (fra pårørend e og/eller lege) om hva som må til for å sikre  eleven en trygg skolegang
  2. skaffe seg relevant informasjon/ kunnskap om de aktuelle utslagene av overfølsomhet (evt gjennom de pårørende).
  3. informere og sikre at alle ansatte er tilstrekkelig informert og forstår hva det gjelder
  4. bidra til at medelever tar de nødvendige hensyn
  5. ha utstyr og evne til rask behandling av alvorlige reaksjoner

(Sist oppdatert 16. august 2006)