Allergi mot dyr i barnehage og skole.

Allergi mot dyr er miljøhemming. Det stiller krav til barnehage og skole.

Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Derfor frarådes dyrehold hjemme sterkt for disponerte familier.

Alle som har dyr hjemme eller har annen nær kontakt med dyr, bærer med seg på klærne støv fra dyrepels og hud, inntørket spytt og lignende fra dyrene. Det er mer enn nok til å utløse allergier hos mange, særlig hos barn.

"En halv katt og en halv hund i alle barnehager og klasserom"

Elever og lærere med slikt støv på klærne legger etter hvert fra også seg så mye av støvet på skolen, at det er rikelig av allergifremkallende  stoffer i klasserommene. En svensk undersøkelse har vist at støv i klasserom kan inneholde rikelig av hovedallergenene fra særlig fra katt, hund og hest i klasseromsstøv. Litt populært sagt kan det hevdes at "det er en halv katt og en halv hund i alle barnehager og klasserom"

Derfor blir mange barn med allergi mot dyr syke på skolen eller kort tid etter at de har vært der. Mange får astma og / eller allergireaksjoner i nese og øyne. Dette er reaksjoner som ofte kjennes i hele kroppen. Barnet føler seg uvel, slapp og har vansker for å konsentrere seg slik at det går ut over læringen. Hvis de må ta ekstra doser av medisinen sin for å klare skoledagen, kan de få bivirkninger av dette som gjør livet enda vanskeligere.

Slike allergier faller inn under den funksjonshemmingen som kalles miljøhemming.

Lover og forskrifter

 Skolen plikter å gjøre bygning og klasserom tilgjengelig for elever med miljøhemming på like linje med andre funksjonshemminger. (se Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne." Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder (2005 - 2009) og brosjyre: "Tilgjengelighet for alle"

Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren "Tilgjengelighet for alle" (Rundskriv T-5/99 B).

I  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv"  står det som merkand til paragraf 19 om inneklima og luftkvalitet at at "Dyrehold bør ikke forekomme i virksomheten. Bakgrunnen for dette er hensynet til de som har astma eller allergi, og de som er disponert for å utvikle slike tilstander.

Opplæringsloven står det klart og tydelig i  " Kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø":

§ 9a-1. Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-2. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".

Det må forutsettes at ingen barnehager eller skoler tillater at det tas dyr inn i bygningen. For elever med allergi mot dyr er  det derfor allergenstøvet som fyker fra medelevers klær som er verst.

Råd til barnehage og skole

Skolen er gjennom lov og forskrifter forpliktet til å vise nødvendig hensyn til funksjonshemmede elevers trygghet, helse, trivsel og læring, og dette gjelder også ved miljøhemminger.  Det krever i prinsipp noen viktige tiltak.

1. Skolen må iverksette konsekvent forbud mot å la dyr komme inn i skolebygget.

2. Skolen må tilrettelegge undervisning slik at evt kontakt med dyr i undervisningen -som for eksempel ridning - legges til de siste skoletimene og slik at elevene går direkte hjem derfra. Allergiske elever skal ikke delta i slik undervisning.

3. Skolen må tilrettelegge særlig godt renhold og rengjøring av klasserom og oppholdssoner

4. Skolen bør gjennom klassestyrer  skaffe seg oversikt over hvilke elever som blir syke på grunn av allergi mot dyr eller andre miljøhemminger i skolemiljøet.

5. Ved alvorlige reaksjoner skal klassestyrer og skole ha beredskap for å  kunne yte øyeblikkelig hjelp.

6. Elever med allergi mot dyr skal plasseres slik i undervisningsrommene at de ikke sitter helt innpå elever som har nærkontakt med dyr hjemme eller på annen måte.

7. Skolen skal skriftlig og ved anledning muntlig orientere alle elever og deres pårørende om at skolen har elever med allergi mot dyr og anmode elever og pårørende å vise best mulig hensyn til disse (se Anmodning, råd til elevenes pårørende). Det kan være hensiktsmessig da å vedlegge kopi av hele "Råd til skolen".

8. Skolen skal gjennomføre tiltakene uten at noen elever blir stigmatisert og utsatt for  noen form for mobbing.

Anmodning / råd til alle elevers pårørende

Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de aller hissigste, så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Alle som har dyr hjemme eller som har annen nær kontakt med dyr, bærer med seg på klærne støv fra dyrepels og hud, inntørket spytt og liknende fra dyrene. Det støvet er mer enn nok til å utløse allergier hos mange, særlig hos barn.

På skolen vil det vanligvis være en og annen elev som er allergisk mot dyr, særlig mot katt, hund og hest, men også andre dyr.  Det er en funksjonshemming (miljøhemming) som vi må ta best mulig hensyn til.

Hvis ditt barn har nær kontakt med noe dyr hjemme eller andre stgeder, ber vi om hjelp til  å beskytte barn som er allergiske mot dyr.  Slik hjelp kan vi få med følgende tiltak:

1. Barnet  ditt / eleven unngår å kjæle med dyr om morgenen før han / hun drar til skolen. 

2. Klær som har vært i kontakt med dyr, børstes best mulig før barnet drar til skolen.

3. Kjæling med dyr, dyrestell og evt ridning  foregår bare etter skoletid

4. Ved kjæling med dyr, dyrestell og liknende brukes egne kelær og en lue eller hodeplagg som holder dyrestøv borte fra håret. Dette tas ikke med til skolen.

5. Tøy som har vært i kontakt med dyr, ristes og børstes godt etter bruk og rengjøres så ofte som praktisk mulig.

6. Ta gjerne kontakt med klassestyreren hvis det er problemer med dette.

7. Pårørende som bruker internett, kan finne mye informasjon som er relevant for dette på nettsidene. 

(Sist oppdatert 2. april 2006)