Arbeidsmiljøet for ansatte med astma, allergier og annen miljøhemming

Hei! Jeg har astma og må bruke full rulle av medisiner hver dag. Jeg er allergisk både mot hund og hest og parfymer.

 Nesten regelmessig blir jeg dårlig på jobben både med verre astma, hodepine og såre øyne. For å holde ut må jeg ta ekstra sprayer mot astmaen og hodepinetablett hver dag unntatt når jeg har fri.

Jeg må jobbe i et kontorlandskap med mange ansatte. Lokalene har teppegulv og renholdet er nok så som så. Aller verst er det når vi samles til gruppemøter og sitter tett sammen. Da blir jeg ofte akutt dårlig med tett nese og astma. Jeg tror det skyldes at noen jeg sitter sammen med har dyr hjemme, og i tillegg er det mange som lukter ganske sterkt av parfyme.

Bedriftslegen sier at dette er dessverre ikke noe å gjøre med fra bedriftens side. Hun foreslår at jeg skal snakke med alle de ansatte her og be dem vise mest mulig hensyn. Men det er forvanskelig for meg. Finnes det noen brosjyrer som jeg kan bruke flor dette?

Er det ikke noe i arbeidsmiljøloven som kan brukes for å beskytte alle oss med allergier?

(21. desember 2006)

SVAR:

Arbeidsmiljøloven  nevner verken ”allergi”, ”astma” eller ”overfølsomhet”.

I Arbeidstilsynets Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen pekes det på at astma og allergi kan skape store problemer i noen situasjoner. Her fremholder Arbeidstilsynet bl.a. betydningen av godt renhold (som du reiser tvil om på din arbeidsplass), men veiledningen antyder ingen løsninger og viser ikke til noen relevante forskrifter.

Miljøhemming og "Tilgjengelighet for alle"
Det eneste som kan bety noe ellers for arbeidsmiljøet – iallfall for offentlige bygg – er Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Astma så vel som uttalte luftveisallergier er funksponshemminger (miljøhemminger) som inngår i dette og nevnes (meget kort) i handlingsplanen. De hensyn som er nødvendige å ta for ansatte med miljøhemming, er imidlertid ikke ivaretatt eller pålagt gjennom noen lov eller forskrift, og spesielt finnes ikke noe om hvordan medarbeidere i en bedrift skal forholde seg.

Med så mange arbeidstakere som har astma og/eller allergiske sykdommer eller annen overfølsomhet med miljøhemming, kan man spørre hvorfor det ikke finnes lover og forskrifter om tilrettelegging av arbeidsmiljøet for dem.

Det kan fremmes mange argumenter mot slike lover og forskrifter. Blant annet ville de gripe sterkt inn i mange arbeidstakeres private liv og holdninger. Selv for et så veldefinert forhold som hensyn til arbeidstakere med allergi mot katt eller hund, ville det stille ganske uakseptable krav til eiere av slike dyr, og hvordan skulle man følge opp lov og forskrift med kontroller og represalier ved lovbrudd? Enda mer komplisert ville det bli for alle de som har hyperreaktive luftveier og reagerer på irritanter som for eksempel parfyme! 

(Men PS! Din reaksjon på parfyme er neppe allergisk, men skyldes nok hyperreaktivitet som er vanlig ved astma.)

Samtidig er det fare for at en lov og forskrifter med strenge krav ville begrense mulighetene for jobbsøkere med astma å bli ansatt uansett hvor dyktige og ressurssterke de er.

Mulige tiltak?
Med andre ord: hver og en må prøve å få til individuelle løsninger. Flest problemer oppstår sannsynligvis i kontorlandskap. Det ville det nok ha vært fint å bruke en informajonsbrosjyre om akkurat dette, men det finnes ikke. Det er tilsvarende problematikk for barn i forhold til deres arbeidsmiljø på skolen, se Allergi mot dyr i skolen.

Enkelte tilbakemeldinger hit viser at informasjonen i det dokumentet har vært brukt med en del nyttevirkninger i noen skoler.

Av det nevnte dokumentet vil du se at mye er avhengig av hvordan skolen (les: ”arbeidsgiveren”) kan og vil tilrettelegge for den enkelte, samt hvor meget man kan oppnå med informasjon til elevene (les ”andre ansatte”) og anmodninger om å ta hensyn.

I situasjoner som din blir dette praktisert meget forskjellig i ulike bedrifter. I bedrifter med mange ansatte blir verneombudet trukket inn noen ganger for å formidle informasjon til leder og ansatte. Hos noen har det vært mulig å finne en mer isolert arbeidsplass i bedriften og spesielle ordninger ved fellesmøter. Andre steder skjer ikke noe konstruktivt.

Derfor er det ikke mulig å foreslå noen allmenngyldig fremgangsmåte annet enn iallfall å starte med å informere medarbeidere på en nøktern måte om dine plager og sette ord på hva du ville ønske deg uten å sette noen krav bak det.

Der det er mange ansatte kan man dessverre ikke forvente full forståelse og at det tas hensyn fra alle. ”En hver er seg selv nærmest” – og det er utvilsomt at individuelle sympatier og antipatier også spiller en rolle.

Du må selv tenke gjennom hva du kan og bør gjøre i din arbeidssituasjon og hva du tror du kan oppnå.

Etter din henvendelse ser jeg at det kan være en oppgave for denne nettsiden å lage et dokument om tilrettelegging av arbeidsmiljøet for voksne arbeidstakere med astma eller annen overfølsomhet, men det vil ta noe tid.

  (Sist oppdatert 21. desember 2006)