Astma av juletreet på skolen. Allergi?

På vår videregåense skole får ikke elever med astma/allergi medhold i å fjerne juletreet som settes opp inne ved inngangen til kantinen. Rektor henviser til en spesialist i øre, nese hals sykdommer samt en ekspert ved navn N.N., som bestemt utelukker at noen kan plages av furu/grantre.

Skolen har ca 1000 elever og 200 ansatte.

For et år siden sto 2 elever frem med sine plager i lokalavisen etter å møtt motvilje fra skolens ledelse til å fjerne treet fra skolens hovedinngang/kantineinngang. Kan det være mulig å reagere med allergiske plager på et juletre?

( 31. oktober 2007))

SVAR:

De ekspertene som har uttalt seg, har rett i at eleven ikke er allergiske mot nåletrærne, men har vel sett bort fra at nåletrær som settes opp innendørs kan utløse astma og rhinitt med snue etc. når luftveiene er hyperreaktive – eller det er kanskje noen som er blitt misforstått? 

Det kan for eksempel tenkes at elever med astma selv har kalt dette allergi, for det ordet brukes ofte feilaktig om alle former for overfølsomhet (intoleranser).

Ikke allergi, men hyperreaktivitet

Mange med astma forteller at de blir syke når de kommer nær friske juletrær inne, men det er ikke en allergisk (immunologisk) reaksjon, men en annen type overfølsomhet.

Her dreier det seg imidlertid om hyperreaktivitet som er et hovedtrekk ved astma. (Ikke forveksl dette ordet med hyperaktivitet!)

 Hyperreaktivitet betyr at bronkiene er overirritable.  Det gjør at astma og ikke-allergisk rhinit med tett nese, nyserier og snue (og hos noen også svie og tåreflod i øynene) utløses og forverres av en rekke forskjellige luftforurensninger (irritanter). Blant verstingene er tobakksrøyk, parfyme og malingdunst, men det kan væe mange andre irritanter i luften, deriblant terpener.

Nåletrær avgasser terpener

Alle juletrær med barnåler gir fra seg atskillige terpentinliknende gasser (terpener, hemiterpener, terpenoider). Dette er flyktige kjemiske stoffer som er med på å gi den karakteristiske lukten av nåletrærne. Noen slike kjemiske stoffer brukes bl.a. i parfymer.

Ute i naturen blåser disse gassene bort. Når trærne kommer inn i varme rom, øker avgassingen. Fordi det ikke blåser nok inne, kan konsentrasjonen av de kjemiske stoffene i inneluft bli så høy at de utløser astma og andre overfølsomhetsreaksjoner i luftveiene. 

Avgassingen av terpener avtar betydelig i løpet av en uke eller to når treet står inne og tørker, men kan vare lenger så lenge treet holder seg friskt. Det skal mye til å lufte bort avgassingen.

Det er riktig at dette ikke er noen allergisk reaksjon. Allergi mot pollen fra gran og furu er uhyre sjelden, nærmest ikke-eksisterende. Man kan dog ikke utelukke (det er påvist) at pollen fra bl.a. rakletrær og gress kan finnes i ganske store mengder på barnålene. Barnålene er klebrige slik at pollen kan sitte fast der tross regn og vind. Når treet tas inn, tørker det, og pollen kan løsne etter hvert og blande seg i støvet. Ved uttalt pollenallergi kan dette tenkes å gi plager, men det er ikke vitenskapelig vist og heller ikke utforsket.

.Mange og særlig importerte juletrær er oversprøytet med kjemiske stoffer. Når de avgasser inne, kan de bidra med ytterligere luftforurensninger som kanskje også kan gi astma. Slike trær kan renses for sprøytemidler på overflaten ved å dusjes grundig, og dusjing vil nok også fjerne eventuelle pollen, men vil ikke fjerne treets naturlige avgassing av terpener.

NB! Opplæringsloven og forskrift om tilgjengeliughet for alle!

Den nevnte skolen bør flytte juletreet ut.

Elevene med astma har krav på det i henhold til opplæringsloven der det står ” Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar" og diksriminerings- og tilgjengelighetsloven, også der det foreligger miljøhemming.

Selvfølgelig kan det være mye annet i skolen som virker forverrende på astma, men når elever med astma selv peker ut juletreet som en årsak, må skolen lytte til dem og handle deretter. Ellers  må skolen motbevise den påpekte årsaken. Det er presisert i opplæringsloven slik: ”Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.”. Det gjelder også elever med allergier, hyperreaktivitet og andre former for overfølsomhet.

(Sist oppdatert 2. november 2007)