Forbud mot parfyme?

Likestillingsombudets syn på forbud mot parfyme

Parymebruk skaper mange problemer.

 (Ill.K.Aas©) Fare! Parfymegasser!

Mange som reagerer med sykdom ved eksponering for parfyme, ønsker forbud mot bruken. En aktiv og miljøbevisst gruppe på Facebook har reist spørsmål / anmodning til likestillings- og diskrimineringsombudet om forbud mot parfyme.

Her er svaret fra ombudet

"Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til innlegg fra Alena Jula m.fl.

Et totalforbud mot all bruk av parfyme og andre parfymerte produkter vil eventuelt måtte vedtas gjennom en ny lov, da et slikt forbud vil innebære et inngrep i enkeltpersoners alminnelige adferd. Det vil si at det bare er Stortinget som kan bestemme det.

På arbeidsplasser har arbeidsgiveren en plikt til å tilrettelegge både arbeidsplassen og arbeidsoppgaver for at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal kunne få eller beholde arbeid."Nedsatt funksjonsevne" er et vidt begrep, og omfatter også ulike former for allergier, slik som parfymeallergi. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt gjelder ikke tiltak som anses som uforholdsmessig byrdefulle for arbeidsgiver. I vurderingen av om noe er uforholdsmessig byrdefullt skal det særlig legges vekt på hvor virkningsfull tilretteleggingen er, samt kostnader og virksomhetens ressurser. Disse bestemmelsene finnes i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12.

For å få til en best mulig tilrettelegging på arbeidsplassen vil det kunne være viktig at også arbeidstakeren kommer med forslag til løsninger som det vil være mulig å gjennomføre, og som vil fungere for alle parter. Eksempel på mulige tiltak vil kunne være utbygging av bedre ventilasjonsanlegg og rengjøring med parfymefrie produkter. Det kan også tenkes at en arbeidsgiver kan pålegge andre arbeidstakere å minske sin parfymebruk.

Dersom arbeidsgiver ikke bidrar tilstrekkelig til å legge til rette for personer med parfymeallergi vil det være mulig å klage saken inn til ombudet. Ombudet vil da be både arbeidstaker og arbeidsgiver om å redegjøre for saken, og deretter skrive en uttalelse på om det foreligger brudd på loven.

For mer informasjon om hvordan du kan klage til ombudet, se www.ldo.no".

Innlegget har ført til en storm av kommentarer fra personer som er miljøhemmet pga den utstrakte bruken av parfyme i samfunnet. De mener at parfymeforbud bør være mulig i offentlige bygg og i alle arbeidsmiljøer.

For å oppnå bedre miljøer i denne sammenhengen er det behov for informasjon om parfymekjemiens skadevirkninger både på et stort antall mennesker og miljøet. Barn kan være særlig utsatt.

 

Sist oppdatert 18. februar2011, Kjell  Aas©)