Forskningsgjennombrudd for Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI?

Multiple chemical sensitivity (MCS) som denne nettsiden helst kaller bredspektret (multippel) kjemisk miljøintoleranse  er en tilstand med forekomster i forskjellige land mellom 3 og 12 % av befolkningene avhengig av hvor uttalt tilstanden er. Likevel mangler vi i likhet med mange europeiske land (unntatt Tyskland og Østerrike) akseptert diagnose.

Utløses av kjemi

Alle som lider av MCS (risikantene) rapporterer overbevisende sykehistorier der eksponering for kjemiske stoffer synes å være åpenbare årsaker. Imidlertid har det vært vanskelig å forklare de biologiske virkemåtene (mekanismene) i kroppen.

Omstridt betegnelse: IEI

Betegnelsen IEI brukes ofte i vitenskapelig litteratur om MCS etter at The National Institute of Environmental Health i USA i 1999 arrangerte en bredt sammensatt ekspertkonferanse om MCS. Gruppen kom frem til konsensus om hvilke diagnostiske kriterier som skal brukes for MCS,. Ekspertgruppen foreslo samtidig at tilstanden skulle benevnes Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).

I konferansen deltok fremstående medisinske, psykologiske og biokjemiske eksperter.  Det er ikke sant som noen MCS risikanter hevder, at betegnelsen IEI bare brukes av representanter for den kjemiske industrien, selv om industrien kanskje foretrekker begrepet.

Betegnelsen idiopatisk er egentlig ganske meningsløs i medisinsk sammenheng, for den betyr egentlig ”som har kommet av seg selv” 1/,  men ingen tilstander kommer av seg selv. Alle har en eller annen årsak. Idiopatisk i medisinsk språkbruk kan også bety "uten kjent årsak", men de som har MCS, forteller med sikkerhet at de blir dårlige av noe kjemisk som de får inn i seg.

Idiosynkratisk istedenfor idiopatisk!

I dagens medisinske og farmakologiske språkbruk burde ordet idiopatisk skiftes ut med idiosynkratisk der dette ordet antyder en ikke-immunologisk overfølsomhet for et eller flere stoffer uten sammenheng med stoffenes toksisitet. Betegnelsen understreker at det dreier seg om individuelle egenskaper slik at  andre individer  vil reagere annerledes eller ikke i det hele tatt. Som oftest skyldes dette  medfødt eller ervervet svikt i enzymer  som gjør at kroppen ikke kan behandle (metabolisere) de stoffene som ikke tåles (triggere) på en normal og gunstig måte. Det oppstår symptomer fordi den normale kjemiske balansen (homeostasen) blir forstyrret.

Psykologisk?

Betegnelsen IEI har gitt næring til mange forskjellige tolkninger og hypoteser, der bl.a. teorier om psykologiske mekanismer har vært fremtredende.

Psykologiske teorier er støttet i oversikter over systematiske provokasjonsstudier som ikke har vist sammenheng mellom symptomer på MCS/IEI og kontrollert eksponering for kjemikalier (Das-Munshi. Rubin, Wessely, 2006).

 Andre studier har imidlertid vist fysiologiske responser med virkning bl.a. på det autonome nervesystemet ved kontrollert eksponering for løsemidler (Fiedler og Kiper 2001).

I medisinsk sammenheng kan betegnelsen bety 2 forskjellige forhold – enten i betydningen ”ukjent årsak” eller i betydningen ”uforklarlig” når en ikke vet noe om eller forstår hvilke biologiske mekanismer som fører til plagene. Det samme begrepet brukes på flere tilstander som er uforklarlige.  MCS oppfattes som uforklarlig siden mekanismene er ukjent selv om årsakene er kjent for den enkelte risikant.. Mange risikanter med MCS tror feilaktig at ordet bare åpner for psykologiske mekanismer. Dette oppfatter de som villedende og kanskje fornærmende.

Forskningsgjennombrudd?

Som omtalt under  Kjemisk miljøintoleranse anno 2013. Mekanismene har professor Martin L Pall ved University of Washington forsøkt å gi biokjemiske forklaringer og presentert plausible hypoteser om mekanismer ved MCS.  De virker troverdige, men Pall er ikke noen absolutt autoritet på dette, så først når hypotesen hans er etterprøvd og godkjent av flere kompetente biokjemiske og kliniske forskere, kan det gjennomføres ny konsensuskonferanse som kan avgjøre om begrepet IEI skal gå ut for denne tilstanden. Inntil det skjer, blir begrepet brukt i vitenskapelige artikler bl.a. for at alle skal kunne finne frem til dokumentasjon og at konsensusorienterte lesere aksepterer teksten.

Dokumentasjonen er samlet i en bokartikkel
Pall har gjennom flere år studert MCS og har publisert flere artikler som handler om mulige biokjemiske mekanismer ved denne tilstanden. Som omtalt i Kjemisk miljøintoleranse anno 2010. Mekanismene har han tidligere lagt frem en biokjemisk forklaringsmodell i en hypotese som han mener også gjelder bl.a. kronisk utmattelsessyndrom, ME/CFS).  Nå har Pall samlet de argumenter, forskningsresultater og observasjoner som hans hypotese er bygget på i boken “General and Applied Toxicology, 3rd Edition” (John Wiley & Sons, USA 2/ med tittelen Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions and Mechanisms (5). (Pall ML 2009).  Denne boken har 150 kapitler fordelt på 3944 sider i 6 bind. Her  oppsummerer Pall  bl.a. at MCS skyldes eksponering for toksiske kjemikalier av i alt 7 forskjellige typer. Det omfatter:

  • 3 typer pesticider (insektmidler)
  • mangfoldige organiske løsemidler (hydrokarboner)
  • noen kvikksølvforbindelser,
  • hydrosulfider (svovelforbindelser)
  • kullmonooksid (CO) 

Alle disse kan i følge Pall starte den prosessen som er beskrevet i Kjemisk miljøintoleranse anno 2010. Mekanismene og som er knyttet til den sentrale reseptoren NMDA.De velkjente reaksjonene på parfyme skyldes løsemidlene der.

Med henvisninger til relevant forskning presenterer artikkelen solide argumenter for biokjemiske mekanismer ved kjemisk miljøintoleranse/MCS.

Hypotese, ikke bevis

Det  må imidlertid pekes på - slik som Pall selv gjør - at dette dreier seg om en hypotese og ikke sikre bevis for biokjemiske mekanismer ved MCS selv om rekken av indisier er sterk. I medisinsk vitenskap forsøker man å bygge på såkalt evidence-based informasjon (eng.: evidence = visshet, bevismateriale). Det krever at arbeidshypotesen må etterprøves på godt kontrollerte måter.   

Artikkelen viser også til studier der disposisjon for MCS knyttes til seks bestemte gener. Her henviser han til 4 studier fra henholdsvis USA, Canada og Tyskland og spesielt til en tysk undersøkelse (Shnakenberg et al. (2007).

Artikkelen tar samtidig for seg teoriene om psykologiske årsaksforhold for tilstanden og viser til store svakheter i forskningen som konkludrerer slik -    i likhet med det som er omtalt i Kjemisk miljøintoleranse anno 2010. Mekanismene.

Litteratur:

Das-Munshi J, Rubin GJ, Wessely S (2006): Multiple chemical sensitivities: A systematic review of provocation studies. J Allergy Clin Immunol; 2006; 118.6:1257-1264.

Fiedler N, Kipen HM (2001): Controlled exposures to volatile organic compounds in sensitive groups. Ann N Y Acad Sci. 933: 24 – 37.

Konsensus 1999: Multiple chemical sensitivity: a 1999 consensus. Arch Environ Health 1999;54:147-9.

Pall ML(2001); Common etiology of posttraumatic stress disorder, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and multiple chemical sensitivity via elevated nitric oxide/peroxynitrite.Med Hypotheses.57: 139- 45.

Pall ML (2002): NMDA sensitization and stimulation by peroxynitrite, nitric oxide, and organic solvents as the mechanism of chemical sensitivity in multiple chemical sensitivity FASEB J. 16: 1407 – 17.  Nettttversjon.

Pall ML (2003):  Elevated nitric oxide/peroxynitrite theory of multiple chemical sensitivity: central role of N-methyl-D-aspartate receptors in the sensitivity mechanism. Environ Health Perspect.111:1461-4. Nettversjon (PDF).

Pall ML (2007): Nitric oxide synthase partial uncoupling as a key switching mechanism for the NO/ONOO- cycle. Med Hypotheses;69: 821-5.  

Pall ML (2009) Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions and Mechanisms i B. Ballantyne,  TC. Marrs,, T.Syversen (Editors):General and Applied Toxicology, 3rd Edition” ISBN: 978-0-470-72327-2.  (John Wiley & Sons, USA).

Pall MLAnderson JH (2004): The vanilloid receptor as a putative target of diverse chemicals in multiple chemical sensitivity.  Arch Environ Health.59: 363 -75. 

Pall ML, Satterlee JD (2001): Elevated nitric oxide/peroxynitrite mechanism for the common etiology of multiple chemical sensitivity, chronic fatigue syndrome, and posttraumatic stress disorder. Ann N Y Acad Sci;933: 323 - 9. 

Schnakenberg E, Fabig KR, Stanulla M, Strobl N, Lustig M, Fabig N, Schloot W. (2007): A cross-sectional study of self-reported chemical-related sensitivity is associated with gene variants of drug-metabolizing enzymes. Environ Health.6: 6 -12.


[1]Det er hevdet at betegnelsen idiopatisk er utledet fra latin idio og viser til at vi ikke vet nok (er idioter), men opprinnelsen idio kom mer av gresk idi som betyr selv, noe privat, noe for seg selv..

[2] Forlaget presenterer denne boken slik: “The third edition of General and Applied Toxicology provides a comprehensive and in-depth review of the basic science of toxicology, its specializations, and the application of toxicological knowledge.

This new edition reflects developments within the field that have taken place since the second edition was published in 1999. 

 

(Sist oppdatert 14. januar 2010, Kjell Aas©)