Godt renhold for barn. Hva betyr det?

I allergiviten.no står det klart og tydelig at godt renhold er viktig for at inneklimaet skal være godt. Det vises der til en skjønnsmessig måte å vurdere hvor godt eller dårlig rengjøringen er med det som kalles ”svigermorprøven”. Den er grei nok hjemme (jeg er selv svigermor!), men den metoden fungerer ikke for meg som barnehagestyrer i en stor barnehage med nesten hundre barn fordelt på 5 avdelinger og mange rom.

Jeg skal nå skrive kontrakt med et nytt rengjøringsbyrå og skal jo også følge opp det hele når jeg kontrollerer resultatene. Den ene avdelingen er spesielt tilrettelagt for barn med astma/allergi og kroniske lungesykdommer der det vel må gjøres spesielt godt rent.

Renholdsbyråets leder har sendt meg et forslag som går ut på det hun kaller innemiljøstandard 4 for alle rom. Hva betyr det – og kan jeg godta det for alle avdelingene i barnehagen?

(Spørsmål 3. september 2007)

SVAR:

Kvaliteten på renholdet blir ofte av renbholdere bedømt med støvdekkeprøver med tape-metoden. Da brukes et spesielt apparat (”Dust detector”) som samler opp og teller opp støvpartiklene på limbånd (”tape”) og angir hvor stor prosent av et gitt areal (for eksempel 2 cm2) på limbåndet som dekkes av støvet.  Ut fra det har renholdsbransjen utarbeidet normer for renholdskvalitet.

Nedenfor gjengis disse normene, men de gjelder mest for kontorer og ut fra estetiske vurderinger (”hvor rent det ser ut”). Jeg har lett etter, men ikke funnet noen forskningsbasert renholdsnorm som omfatter samtidige undersøkelser av voksne eller barns helse, eller støvdekkets betydning ved allergi, astma eller annen overfølsomhet. Det finnes nok ingen brukbare sammenliknende undersøkelser av dette (Det er også meget ressurskrevende å sammenlikne). 

De fleste av "folk flest" vil nok være fornøyd med renhold som gir miljøkvalitet 4 som er omkring de estetiske krav.

Renhold og helse

For helsen er det det støvet som vi puster inn, som betyr aller mest, men måling av støv i luften er meningsløst i praksis, for mengden er altfor avhengig av aktiviteter og temperaturforhold og ventilasjon. Det er heller ikke bare mengden av svevestøv som betyr noe, men hva støvet inneholder og hva det bærer med seg av kjemisk aktive stoffer på overflaten. Vi kan tenke oss svevestøv som ørsmå glidefly som er lastet med kjemikalier.

Alt svevestøv er kjemisk aktivt

Renholdets første oppgave er derfor forebyggende tiltak for å redusere mengden svevestøv + minst mulig kjemiske stoffer inne. For rengjøring betyr detminst mulig bruk av kjemikalier, ingen bruk av bonemidler eller annet med duftstoffer. Unntak bør bare forekomme i hygienerom og ved fjerning av vanskelige flekker. For å oppnå godt nok inneklima for barn med astma, allergier eller annen overfølsomhet må det i tillegg stilles omfattende krav til personalet, barn og pårørende bl.a. om parfymebruk.

Etter god tilrettelegging for renhold kommer ønsket om å fjerne mest mulig svevestøv. Det skjer gjennom god rengjøring som gir mindre støv på alle flater og i porøse materialer som disse små "glideflyene" tar av fra.  I tillegg bør det være god ventilasjon som renser luften for støv og for kjemi i fri flyktig form. 

Renhold i skoler og barnas helse

For noen år siden ble det gjennomført undersøkelser i en prosess som ble kalt Aktiv MEIS i skoler, der barnas rapporterte helseplager ble sammenholdt bl.a. med renhold og rengjøringskvalitet. Kvalitetene ble bedømt med Kvalifisert skjønn metoden (KMS) for skoler og barnehager  samtidig som støvdekket ble undersøkt med Dust detector.(I en annen skoleundersøkelse ledet av Rogalandsforsk ble det vist at KSM- resultatene stemte godt med resultatene fra alle instrumentmålingene som ble gjort).

Det var svært mange barn som fikk plager på skolen bl.a. med mer luftveisinfeksjoner. Hodepine var fremtredende. Vi fant en klar sammenheng mellom plagene og støvdekket på høye flater, for høy skår i KSM for støvsamlende flater (lodden – og hyllefaktor), og særlig for ”høyt støv”. Endret renholdspraksis med bedre resultater ved kontroll, viste bedring av symptomene, interessant nok også med mindre uro.

Svevestøv fra høye støvdepoter

I drøftinger av inneklimaets kvaliteter er det ofte lagt altfor liten vekt på betydningen av svevestøv. Folk flest er ikke oppmerksomme på hvor viktig det er å redusere mengden av kjemisk aktivt støv som pustes inn. Renholdsnormer og – krav tar mest sikte på det estetiske og ikke på helse. Man har da heller ikke brukbare forskningsresultater å vise til for å fastsette mer helseorienterte normer. Det er behov for slike normer, men det er her bare mulig å presentere skjønnsmessige forslag som byugger på erfaring fra skoleundersøkelser. 

De nevnte skoleundersøkelsene viste tydelig at godt renhold av høye flater kan være særlig viktig! Dette gjelder ganske sikkert også for barnehager.

Da er det først spørsmål om hvordan det er med høye flater for støvsamling i barnehagen. Jeg har sett mange barnehager med "arkitektfinesser” som gir særlig gode midlertidige samlesteder for svevestøv på høye flater. Det er steder som er vanskelige og tidkrevende å nå med vanlig renhold, og er betydelige "flyplasser" for svevestøv.  I en renholdsplan bør en ha oversikt over hvor mye det er av slike områder ”over brystningshøyde” eller ”over 180 m”.

Tilrettelegging for sårbare barn

Alle barnehager må regne med at et - og vanligvis flere – barn der er særlig sårbare for forurensninger i inneklimaet – og for noe i luften og støvet.

Mange småbarn er for eksempel allergiske. De kan være allergiske mot mat  og kan i noen tilfeller bli dårlige av matlukten (som inneholder allergener) og av spormengder i inntørket matsøl (særlig, egg, fisk og nøtter). I vanlig støv både fra boliger og barnehager kan forskere påvise aktive allergener fra mange matsorter.

For mange allergiske barn i barnehager og skoler er det imidlertid støvets innhold av allergener fra dyr som skaper mest problemer, se Allergi mot dyr i barnehage og skole. For mange med astma og hyperreaktivitet er det i tillegg parfymebruk og bruk av luktende rengjøringsmidler, bonemidler og andre luktstoffer som virker negativt.

For mange  barn er tilrettelegginger og kvaliteten på renholdet avgjørende viktig for inneklimaet. Men for å oppnå god kvalitet på rengjøringen må også brukerne medvirke. I skoler og barnehager burde det satses mye på samarbeid mellom elevene og renholderne slik som gjennomført i et godt antall skoler etter Larviksmodellen og i Aktiv MEIS programmene.  Mange skoler har oppnådd tydelig forbedring av inneklimaet med slike tiltak.

Helseorienterte renholdsnormer for barnehager?

Ut fra viten om svevestøv og erfaringer fra de nevnte skoleundersøkelsene sammenholdt med tilsvarende internasjonal forskning, skulle jeg ønske at det fantes helseorienterte rengjøringsnormer. Slike normer bør være tilpasset hvor sårbare brukerne av lokalene er. Barn er mest sårbare og barn med sykdommer på grunn av overfølsomhet er særlig sårbare for dårlig inneklima.

For barnehager i sin alminnelighet ville jeg foreslå endringer spesielt for krav til renhold av flater over 180 cm. Rengjøringskvalitet på høye flater i barnehager bør være nivå 5, mens normene for inventar og gulv på nivå 4 kanskje(?) er OK. I spesialbarnehager for barn med allergier, astma, lungesykdommer og lignende bør kravet til rengjøringen være tilsvarende nivå 6 både for inventar, gulv og høye flater.

Kort etter at rengjøringen er avsluttet, kommer støv dalende. Etter en stund er det ikke så rent lenger. Da spør mange om hvor skittent eller støvete en kan la det bli før neste rengjøring.Der har rengjøringsbransjen normer for brukstandard.

Når det gjelder bruksstandard på gulv og på høye flater passer de normene ikke i det hele tatt for barnehager.  Etter min mening bør de ikke overstige 2 % i Nivå 4 og f.eks. for høye flater på Nivå 5 være 1,1 -1,7.

I tabellene med normer har jeg  satt inn mine forslag for barnehager (merket BHG!). Nivåene under nivå 4 kan en se bort fra.

Rengjøringskvalitet målt som støvdekkeprosent

 Nivå  Resultatbeskrivelse

 Inventar (%)

 Gulv (%)

 Flater over 180 cm (%)

 6  Særdeles godt

 0,4 eller lavere

 0,6 eller lavere

 0,6 eller lavere

 5  Meget godt

 0,5 - 0,6

 0,7- 0,8

0,7 - 0,8    BHG! 

 4  Godt, (estetisk tilfredsstillende)

 0,7 - 0,8 BHG!

 0,9 -1,0 BHG!

 0,9 -1,0

 3  Mindre godt, middelmådig

 0,9 - 1,1

 1,1 - 1,7

 1,1  - 1,7

 2  Dårlig

 1,2 - 2,5

 1,8 - 3,5

 1,8 - 3,5

 1  Svært dårlig

 2,6 eller mer

 3,6 eller mer

 3,6 eller mer

 

Renholdskvalitet. Bruksstandard målt som støvdekkeprosent

 Nivå  Resultatbeskrivelse

 Inventar (%)

 Gulv (%)

 Flater over 180 cm (%)

 6  Særdeles godt

 0,8 eller lavere

 1,0 eller lavere

 1,0 eller lavere 

 5  Meget godt

0,9 - 1,1 

 1,1 - 1,7

1,1 - 2,5 

 5 for BHG!  Brukbart for barnehager (BHG)

 0,9 - 1,1

 1,1 - 1,7

  1,1 - 1,7 BHG!

 4  Godt, estetisk tilfredsstillende

1,2 - 1,5 

 1,8 -3,0

 2,6 - 5,0

 4 for BHG??  Kanskje brukbart for barnehager??

1,2 - 1,5

 1,8 -2,0

 1,8 - 2,0

 3 Mindre godt, middelmådig 

 1,6 - 2,5

 3,1 - 5,5

 5,1 - 10

 2  Dårlig

 2,6 - 5,0

 5,6 - 10,0

 10,1 - 20

 1  Svært dårlig

 Over 5,0

 Over 10

 Over 20

Disse forslagene er skjønnsmessige og mine (redaktørens) personlige. De har ikke noen myndighet bak seg.

Siden rengjøring i henhold til disse er mer krevende og vil koste mer, kan det være at kommunen ikke godkjenner dette. Derfor bør budsjettforslag om dette ledsages med skriv som tydeliggjør betydningen av svevestøv. Du kan  bruke utskrifter av dokumentene her etter behov.  

Du disponerer neppe instrumenter som Dust detector, men kan vel gå over aktuelle områder sammen med renholdsfirmaet for kontroll av arbeidet. Alternativet er "svigermorprøven".

Som kommentar til ønsker om bedre renhold i barnehagen kan du komme til å hørefølgende: ”Ja, men barn får jo mer astma og allergi nå for tiden fordi det er for rent!” 

Det er et utsagn som viser til det som kalles hygieneteorien, men som er mye misforstått. Der dreier det seg om andre sider av renslighet og særlig det som har å gjøre med hva slags bakterier som får slå seg il i tarmen til nyufødte.

Er du oppmerksom på Barnehageserien i nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for  Barn (NFBIB)? Det anbefales å ta utskrifter  og samle dokumkentene i en egen mappe i barnehagen.

Se Renhold anno 2013

 (Sist oppatert  14. januar 2010, Kjell Aas©)