Innemiljømerking. Inneklimagaranti

Med nye forskrifter om energiøkonomisering, bedre isolerte og dermed tettere bygninger  øker risiko for dårlig kvalitet på inneluften og dårligere helse med  øking av astma og andre inneklimarelaterte sykdommer. I tillegg til energimerking av bygninger   er det behov for en helseorientert merking av innemiljø i alle bygninger som bebos og brukes av mennesker. Med ønsker om en bærekraftig utvikling burde en slik innemiljømerking prioriteres høyt. Danmark er det allerede etablert en Indeklimamærking

Der er det udviklet nye kriterier for vurdering av den samlede påvirkning av luftkvaliteten i en bolig. Inneklimamerkningen  kan brukes på et enkelt hus eller en serie, som har likt opplegg for inneklima.

Et godt inneklima kan imidlertid meget lett ødelegges hvis man bruker huset galt. Inneklimaet i en bolig som ved innflyttingen lever opp til alle krav og veiledninger, kan fort ødelegges hvis beboernes bruk er uhensiktsmessig. For eksempel er det av avgjørende  betydning at  fukt som skapes innendørs,blir luftet ut.

Inneklimamerketet følges  derfor av  en bruksanvisning for boligen som  inneholder retningslinjer for den daglige bruk, blant annet om hvordan bygningens installasjoner skal brukes best muligt og med råd om utluftning mv. Bruksanvisningen forteller også hvordan man bør rengjøre og vedlikeholde huset uten at inneklimaet blir dårligere. ”Indeklimamærket” er et garantimerke for et helseorientert godt inneklima  i motsetning til miljømerker som  f.eks. EU's Blomst og det nordiske Svanemerket,som mest stiller miljømessige krav til produksjon og destruksjon, og i mindre grad til produktet virkning på  inneklimaet.

Norsk initiativ

I inneklima.com det tidligere omtalt innemiljøsertifikat for klasserom.

Nå har både Norsk innemiljøorganisasjon    og Teknologistiftelsen Vekst  tatt opp krav om innemiljømerking i en fagkonferanse i 2007  der det heter i innledningen av pressemeldingen Vil innemiljø-merke boliger og skoler.- :

Å energimerke bygninger er vel og bra, men enda viktigere er å gi et merke som forteller hvor helsefarlig det er å oppholde seg i bygningen”. Slik konkluderer adm. dir Ole Christian Skarby i Teknologistiftelsen Vekst etter fagkonferansen ”Innemiljø 07”.

---

"Går det som fagekspertene på konferansen ble enige om, så vil boligkjøpere og foreldre i nær fremtid gjennom en merkeordning kunne velge bort hjem og skoler der barna risikerer helseplager og dårlig læremiljø” .

Barna er vår tids kanarifugler

Debattantene påpekte den relevante symbolbruken der test-kanarifugler som døde i gruvene fortalte gruvearbeiderne om et livsfarlig innemiljø. I dag kan foreldre og samfunn se barnas stadig hyppigere sykdomsutvikling bl.a. innen astma- og allergi, på samme måte. Med en offentlig merkeordning, for eksempel knyttet til ferdigattester og takstdokumenter, vil dokumentasjon for et godt innemiljø bli en konkret synliggjøring av verdier egnet for markedsstyring av etterspørselen. Og dermed tvinge frem bedre løsninger og produkter i byggeprosess og materialvalg.

Energimerkeklasse A, men Innemiljøklasse D

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet påpekte risikoen med de nye kravene om økt isolasjon og tetthet som skal gi minst 25 % redusert energibruk. For å unngå økt risiko for fuktskader og påfølgende helseproblemer, kreves betydelig økt kvalitet i bygge- og eiendomsnæringen. En mulig konsekvens kan ellers bli at en gårdeier, rektor eller boligselger riktignok kan reklamere med et energimerke av høy kvalitet. Men medaljens bakside kan da være at den samme bygningen er helsefarlig å oppholde seg i.

Hva er det viktigst å informere brukerne om?

Svaret på det er vel greit for de fleste av oss.

Statens bygningstekniske etat  (BE) har for lenge siden beskrevet bygningstekniske forutsetningene for dette gjennom sitt kompendium Hus og Helse (der en ny og oppdatert utgave er under arbeid). Kommunenes sentralforbund (KS) er nå også kommet på banen med Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere. Den er utarbeidet av SINTEFByggforsk med anvisninger om kartlegging, måling og rapportering av inneklimaforhold i barne- og ungdomsskoler.

De dokumentene som er angitt ovenfor, anbefales! Grunnlaget finnes for å bygge, vedlikeholde og bruke boliger, skoler og barnehager slik at de fortjener et miljømerke.

Da må ord føre til handling.

(Sist oppdatert 14. januar 2010, Kjell Aas)