Normer, grenseverdier (boligserie)

Normer, retningslinjer, grenseverdier for inneklima

Myndighetene har fastsatt normer for inneluftkvalitet. Slike offentlige normer gjelder bygg som brukes av publikum, men gjelder ikke boliger. For boliger kan de imidlertid fungere som en rettesnor.

Det meste av dette er satt etter beste skjønn av eksperter på området. Det er tatt et visst hensyn til særlig sårbare grupper slik som spedbarn, overfølsomme individer, gravide, lungesyke med mer, men ikke de mest sårbare. Når de angitte grenseverdier overskrides, indikerer det at inneklimaet er uakseptabelt, men ikke nødvendigvis at det oppstår helseskade.

Stoff

Øvre grenseverdi

Kommentar

Flyktige organiske  forbindelser (TVOC)

  Tidligere:

  400 mg/m3

Gjelder ikke mer

NB Totalmengden. Forekomst av spesielle stoffer og irritanter vurderes særskilt.

Formaldehyd

   60 mg/m3

Overfølsomme individer kan reagere ved meget lavere konsentrasjoner

Karbondioksid (CO2)

  1000 ppm

= 1800mg/m3

Ikke giftig før ca 5000 ppm. Vi puster ut dette selv. Høye verdier i boligrom betyr dårlig luftskifte (som kan gi plager)

Karbonmonoksid  (CO)

 10 mg/m3

  25 mg/m3

8 timers midlingstid*)

1 times midlingstid

Nitrogendioksid (NO2)

 100 mg/m3

  200 mg/m3

24 timers midlingstid

1 times midlingstid

Svevepartikler, svevestøv

   40 mg/m3

   90 mg/m3

finfraksjon < 2,5mm

sum svevepartikler

NB midlet over 8 timer. Måling avhenger av aktiviteter i rommet.

Asbest

Skal ikke forekomme

Risiko for lungekreft

Husstøvmidd

1mg allergen

D.pt. pr

gram støv

 

Tilsvarer ca 50 midd pr gram støv.

Bakterier

Ingen patogene

Patogen= sykdomsfremkallende

Muggsopper

Ingen patogen vekst.

Muggvekst og mugglukt inne skal ikke forekomme

Mineralfibre (synt.)

Bør ikke forekomme i inneluft

 

Radon

 100 Bq/m3

  >100-200 Bq/m3

 

> 200 Bq/m3

 

 

à Enkle tiltak –( risiko for lungekreft)

 

à Omfattende tiltak

Tobakksrøyk

Aldri  inne!

 

 

 

 

*) ”Midlingstid”: Ved kontinuerlig måling varierer de målte verdiene vanligvis. Noen ganger er de høyere enn den angitte normen, andre ganger lavere. Gjennomsnittet må gjennom den angitte tiden (1 time, 8 timer) må ikke være høyere enn midlingstallet.

Litteratur:
Helsedirektoratet (1990): Retningslinjer for inneluftkvalitet. Helsedirektoratets utredningsserie 6-90, Oslo.

(med detaljert beskrivelse)

Folkehelsa (1998): Anbefalte faglige normer for inneklima. ISBN 82-7364-133-3. (med detaljert beskrivelse). RED 2016: Oppdatert 2015

Statens Helsetilsyn (1994): Målemetoder for inneklimaparametre. IK-2462, 2-94. Statens Helsetilsyn, Oslo (omtaler bare målemetodene – ikke normene).

(Sist oppdatert 20. november 2011)