Påvisning og måling av muggsopper

Det aller enkleste og billigste er å bruke luktesansen og øynene. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted inne. Lukten viser at det er gasser (MVOC= "Microbial Volatile Organic Compounds)) fra muggsopper i luften og kanskje sporer i svevestøvet. Kontroller først at det ikke er noe så enkelt som mugg i brødboksen, grønnsaklager, potetbinge, vedlager eller i andre lagervarer.

Lukt fra muggsopper kommer vanligvis fra muggsopper i vekst og i liten grad fra hvilende muggsoppkolonier (når materialet er tørt). Noen muggsopparter avgir mye lukt; andre lukter lite.

       Vekst av muggsopper avdekket under list og gulvbelegg Foto: K. Aas©

Ved grundig inspeksjon i bla. kjellerboder og/eller krypkjeller, fuktutsatte områder, på og bak lister i dårlig ventilerte rom, og der det evt lukter muggsopp, kan du se vekst av muggsopp som grått, svart, grønt belegg eller som annen misfarging.

Ofte må en imidlertid åpne opp for å få øye på slik vekst. Du ser det ved å løsne en gulvlist, løfte opp litt av gulvbelegget inne ved veggen, åpne opp og se på baksiden av misfarget tapet.

Luftprøver

Ved spørsmål om vekst av muggsopper inne tar noen firmaer luftprøver og analyserer disse med henblikk på forekomst av typiske MVOC. Økt forekomst av slike MVOC styrker mistanke om muggsoppvekst, men er ikke entydige. Tilsvarende VOC kan skyldes avgassing fra fuktskadet materiale uten muggsoppvekst.  Undersøkelsene må derfor vanligvis følges opp med mer direkte påvisning.

NB! Slike MVOC er nyttig som indikator for sannsynlig vekst av muggsopper, men det er ikke vist noen helseskade av dem i de (vanligvis) lave konsentrasjoner som er funnet!

Sporer er muggsoppenes frø. De er så små (ca 1- 10 mµ)*/ og kan flyte i luftstrømmer. I inneluften kan de påvises på flere måter. Tidligere var det vanlig at det ble satt ut skåler med et spesielt dyrkningsmedium for muggsopper slik at svevestøv i rommet kunne synke ned på overflaten i et bestemt tidsrom (vanligvis 10 minutter). Så ble dette dyrket frem slik at det kom synlige kolonier av muggsoppene i løpet av noen dager, og koloniene ble så tellet og muggsoppene analysert av eksperter. Denne metoden er grov og ikke særlig pålitelig, så den brukes lite.

Det kan tas luftprøver i bestemte volum luft som samler opp muggsoppsporene slik at de kan dyrkes og analyseres videre (av eksperter!). Ulike prøver gir anledning til å analysere/telle henholdsvis bare levedyktige sporer og totalantall levende og døde sporer. Instrumenter for dette føres av spesialfirmaer.

Det må understrekes at innholdet i inneluft av muggsoppsporer i høy grad kan avhenge av sporeinnholdet i uteluften. Målinger bør fortrinnsvis foretas i vintermånedene når sporeinnholdet i uteluften er minimalt, og det må ellers alltid tas luftprøver ute med samme teknikk som inne.

                           Muggsoppsporer under mikroskopet

 

Sporeinnhold i inneluft:
Levedyktige sporer vokser på dyrkningsmedier og danner synlige kolonier etter noen få døgn. Det er disse som angis ved mange undersøkelser (colony forming =cf).  Resultatet oppgis som antall kolonidannende (=levende) sporer pr kubikkcentimeter eller kubikkmeter luft (cfu/m3). De som utfører analysen oppgir da funnet i forhold til uteluft og/ eller det somer normalt inne med den anvendte analuysen.

Helseeffektene kan imidlertid være avhengig også av forekomst av døde sporer som kan utgjøre 80% av det hele (biomassen) og muggsopprodukter (mykotoksiner, glukaner), og dette kommer ikke frem ved dyrking.

Materialprøver
Nå foretrekker analyselaboratoriene at det tas støvprøver for undersøkelse. For dette formålet kan det brukes små skåler med egnet vekstmedium. De trykkes mot støvflaten og dekkes umiddelbart med tett lokk. Det greieste (og billigste) til å begynne med er å bruke spesiell "tape". Slik "tape" og bruksanvisning får du tilsendt hvis du henvender deg til spesialiserte laboratorier slik som Mycoteam og Molab som så kan analysere det som er på den aktuelle "tape". Der kan du også få råd om tiltak avhengig av analysene.

Prøver kan også tas direkte fra muggsoppenes vekststeder. De kan da mikroskoperes direkte eller dyrkes opp for videre studier. Dette er å foretrekke. Analyselaboratoriene gir veiledning og sender evt. egnet utstyr. Muggsopper kan også identifiseres med genteknikker.

Veiledninger på nettet
Du kan finne mer detaljerte anvisninger om mye av dette i artikkelen til Peter Blom i Byggforsk.

Også Statens Byggeforskningsinstitutt i Danmark har detaljert veiledning på nettsidene der du kan lese om Anvisninger om Undersøkelse og om Tilstandsundersøkelse.

Mykotoksiner og glukaner
Dessverre er det bare i spesiell forskning at det er mulig å måle typer og mengder av mykotoksiner og glukaner. Det er omstendelige og kostbare teknikker. I dagligdags problematikk er slike analyser ikke mulig å få gjennomført.

Muggsopphunder
I noen land brukes spesielt trenede "mugghunder" i noen tilfeller1/.undene  lukter MVOC (se ovenfor) og derfor hender det at de stanser opp ved fuktet treverk uten at det finnes muggsopper.


1/ Kauhanen E, Harri M, Nevalainen A, Nevalainen T.: Validity of detection of microbial growth in buildings by trained dogs.

Environ Int. 2002 Jul;28(3):153-7.

 * 1 mµ = 0,001 mm

(Sist oppdatert 19. januar 2004)

RED 2016: Norges Astma- og Alelrgirobund har inngått samarbeid med Humid AS. De tilbyr kartlegging, målinger, dokumentasjon og rådgivning innenfor enhver problemstilling knyttet opp til fukt, sopp og inneklima. Alle NAAFs medlemmer får gode betingelser på inneklimasjekk. 

Les mer >