Skolemiljø og elevenes rettigheter

Elevenes `"arbeidsmiljølov" - bruk den.

I Opplæringsloven står det klart og tydelig i " Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø", og i veilederen til den:

"§ 9a-1. Generelle krav

 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-2. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".

Loven gjelder både det fysiskemiljøet og det psykososiale miljøet (med vekt på mobbing)

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har sammen med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Barneombudet vært pådrivere for en slik lovfestet sikring av elevenes skolemiljø og har nå medvirket til utgivelsen av Utdanningsdirektoratets brosjyre ”Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven”

Brosjyren gir utdrag av loven og Veileder til Opplæringslovens kapittel 9a, elevenes arbeidsmiljø. med klartekst bla. slik:

1. Alle elever har endelig fått en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Både elever og foreldre bør henvende seg skriftlig til skolen hvis de mener at skolen ikke ivaretar de rettigheter elevene har etter kapittel 9a i opplæringsloven. Elever og foreldre kan sende en klage til skolen hvis de mener at skolen ikke tar henvendelsen alvorlig.
 
2. Hvis en eller flere elever mener at skolen har et fysiskskolemiljø som gir dem ubehag, kan de selv eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen. Den skal peke på det som ser ut til å være i veien med det fysiske skolemiljøet, o g gjerne inneholde forslag om hva som bør gjøres.
Skolen må fatte et enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir gjort, eller hvis de som sender brevet, ikke er fornøyd med vedtaket, kan de klage på vedtaket.
  
3. Hvis en eller flere elever føler seg forulempet av krenkende ord eller handlinger uten at skolen griper inn og stopper krenkelsen, kan han/hun eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen/skoleeieren. Brevet bør peke på hva eleven føler seg krenket av. Skolen må fatte et enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir gjort, eller de som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan de klage på vedtaket.
  
4. Klagen skal behandles av skolen/ skoleeieren (kommunen for grunnskolene, fylkeskommunen for den videregående skole).
  
5. Hvis klageren ikke får medhold, skal skolen/skoleeier sende klagen videre til fylkesmannen. Hvis fylkesmannen gir klageren medhold, må skolen rette seg etter de påleggene som fylkesmannen gir.  


 

(Siste oppdatering 3.november 2006)