Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming

Integrering av elever med miljøhemming pga. astma, allergi, annen overfølsomhet

Dette er fortsettelse av Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer. Du bør først lese Del 1  og fortsette med Del 2 og Del 3.

I dokumentet Skolenes inneklima anno 2010 Del 3 er det lagt vekt på et tiltak for å gjøre skolene tilgjengelig for barn med funksjonshemminger. Mye bra er allerede gjort for mange funksjonshemmede, men ikke for elever og personale med miljøhemming. Dette blir omtalt mer detaljert her.

Miljøhemmede elever med behov for særlige hensyn finnes over alt i landet. Noen har astma eller vanskelige allergier, noen lider av andre former for miljøintoleranse. De er friske i sanerte miljøer, men kan bli syke ved eksponering for meget lave konsentrasjoner av det de ikke tåler. F

Forskjellige grader av mikljøhemming  

Graden av miljøhemming er forskjellig særlig ved allergi og ved astma med  hyperreaktivitet. Dette er overfølsomhet som forekommer meget hyppig hos skoleelever, men flertallet av elever med allergier eller astma er lite eller ikke miljøhemmet. 

Det finnes ingen sikker statistikk for dette, så vi må forholde oss til anslag. Noen er litt (mindre enn 25 %) miljøhemmet, og kanskje 5 -10 % har betydelig (25 -100 %) funksjonshemming.

Hos noen av disse kan miljøhemmingen skyldes undermedisinering eller feil bruk av medisinene, men mange kan ikke hjelpes nok av forsvarlig bruk av medisiner.

Kjemisk miljøintoleranse opptrer relativt sjelden i de første skoleår, men øker så i forekomst. For de uheldige blir miljøhemmingen sannsynligvis betydelig (de fleste voksne med kjemisk miljøintoleranse oppgir at de er 50 – 90 % miljøhemmet).

For disse risikantene finnes ingen forebyggende medisiner. Det eneste som hjelper er å unngå helt de kjemiske stoffene som utløser plagene, Da holder de seg friske og fungerer normalt.

Risikoforhold

I de fleste skoler vil eksponering være verst overfor

 • Støvdryss fra klær som har vært i kontakt med dyr
 • Spormengder av nøtter, peanøtter, egg, fisk*/
 • Damp/stekeos og lukt av fisk, egg, erter */
 • Parfyme, lukt av maling, lakk, bonemidler, tusjpenner, løsemidler og andre kjemikalier fra mange dagligdagse kilder hvorav alt som avgir duft kan bety risiko..

*/For noen elever må denne listen utvides etter opplysning fra forelder og lege. Det kan dreie seg om alt mulig fra eksempelvis kumelk, skrelling av banan og appelsin  til bruk av lateks.

Foreldres ansvar    

Elevenes foreldre må gi nøktern, skriftlig og muntlig informasjon om det er behov for spesielle hensyn pga overfølsomhet, Det bør foreligge legeerklæring til støtte for dette.

Skolen kan trenge ganske lang tid for å få gjennomført det som er mulig for den, så foreldrene bør forberede slik informasjon i god tid før skolestart og så tidlig som mulig hvis det opptrer ny overfølsomhet med miljøhemming av betydning.

 Foreldrene bør be om konkrete tiltak og  gi praktiske råd om slike.

Skolens ansvar

Alle skoler vil ha eller få elever som er mer eller mindre miljøhemmet på grunn av allergi, hyperreaktivitet eller kjemisk miljøintoleranse[1].

Skolen er i henhold  til opplæringsloven  forpliktet til å vise nødvendig hensyn til alle funksjonshemmede elevers tilgjengelighet, trygghet, helse, trivsel og læring.

Det forutsettes at de bygningsmessige krav er tifredsstillende for tilgjengelighet for funksjonshemmede og at skolen har et generelt godt inneklima godkjent etter gjeldende forskrifter.

En stor utfordring både for skolen og elever  er  den helseeskadelige virkningen som mange har av av parfyme og som krever skoletiltak.

Det må imidlertid mer omtanke og fler særskilte tiltak til for å sikre integrering av miljøhemmede elever. Den eneste skolen som møter miljøhemmede elevers behov i dag, er Voksentoppen spesialskole som har elever fra Osloområdet. Voksentoppen skole kan nok gi gode råd til andre skoler.

Skolen for barn som er innlagt på Geilomo gjør også sitt beste for å kunne ta imot miljøhemmede barn.

Det står dårlig til ellers i landet. Mange skolers eiere og ledere må tenke nytt og gjennomføre endringer for å følge lover og forskrifter. Myndighetene har ikke spesifisert hvilke praktiske tiltak som trengs så her gis forslag om det viktigste.  

Trang økonomi kan skape vansker for å møte alle behov. Noen skoler vil nok begrense sine tiltak til det aller nødvendigste for de miljøhemmede elever de har der og da. Alle barne- og ungdomsskoler vil imidlertid før eller senere få elever som har rett til særlige tiltak. Derfor bør skolens miljø passe best mulig med følgende beskrivelser av en optimal skole. 

NB! ”Best mulig” betyr tiltak som er overkommelig for den gitte skole. Lover og forskrifter krever ikke at skolen skal iverksette tiltak som er umulig for den. Mye kan være umulig å gjennomføre bl.a. i gamle skolebygg og i nye bygg der hensyn til alle funksjonshemmede ikke har vært med i prosjekteringen, Fremtidige skolebygg bør optimaliseres mht miljøhemmede elever.

En optimalt tiltrettelagt skole

Atkomst og uteområdet

I skolens nærområde og langs adkomstveier finnes ingen viktige kilder til allergifremkallende pollen slik som or, hassel, bjørk, selje, høy, gressplener, burot. Det finnes heller ikke sterkt duftende busker eller planter.

Bilkjøring nær skolebygg og elevers uteplasser er forbudt bortsett fra ved varelevering og lignende. For disse er motor på tomgang ikke tillatt.

Søppelkasser og annet som kan tiltrekke veps  er i god avstand fra elevers atkomstveier og oppholdssoner.

Bygninger

Alle bruksrom tilfredsstiller kriteriene for godt innemiljø i skolen.

Det ideelle skolebygg har spesielt tilrettelagte garderober som gjør det mulig for elever med dyrekontakt å skifte fra sine vanlige klær til skoleklær som ikke har noen kontakt med dyr. Skolen har et antall atskilte, godt ventilerte garderobeskap til disse klærne. Den har også en lett tilgjengelig garderobe for henholdsvis jenter og gutter der duftende elever og besøkende kan forsøke å vaske av seg det som dufter før de kommer helt inn i bygningen.

Alle må medvirke

Tilrettelegging av skolemiljøet for miljøhemmede med allergier, hyperreaktivitet, alvorlig astma og / eller kjemisk miljøintoleranse krever at alle i personalet og alle elever bevisst og systematisk unnlater å eksponere de miljøhemmede for det som kan skade dem. Det betyr at skolen konsekvent må gjennomføre nødvendige tiltak og håndheve strenge forbud mot det som kan skade elevene. Klar og tydelig Informasjon er avgjørende.

Nødvendige tiltak for å integrere elever med miljøhemming.

 1. Alle foreldre/ pårørende og elever informeres om at skolen må vise spesielle hensyn for å integrere elever med allergier eller annen overfølsomhet med henvisning til mer detaljert informasjon om dette (se senere)
 2. Skolen setter opp tydelige oppslag med informasjon der det stilles krav om nødvendige hensyn   på oppslagstavler, skolens hjemmeside, i hvert klasserom, lærerværelse og andre egnede steder. (se forslag/ utkast nedenfor).
 3. Skolen - gjennom klassestyrer eller andre - skaffer seg oversikt over hvilke elever som blir syke på grunn av miljøhemminger i forhold til skolemiljøet. Før skolestart anmodes elevens foreldre om å gi skriftlig opplysning om slike forhold.
 4. Skolen håndhever helt konsekvent de krav og forbud som er nødvendige (se senere).
 5. Ved alvorlige reaksjoner skal klassestyrer og skole ha beredskap for å yte øyeblikkelig hjelp i henhold til skriftlig veiledning fra elevens lege og i samråd med elevens foreldre.
 6. Skolen har et godt aktivt ventilasjonssystem med helseorientert drift..
 7. Skolen er tilrettelagt for særlig godt renhold og legger vekt på god rengjøring   av klasserom og oppholdssoner
 8. Elever med allergi mot dyr plasseres slik i undervisningsrommene at de ikke sitter nær elever som har nærkontakt med dyr.
 9. Skolen iverksetter konsekvent forbud mot å la dyr komme inn i skolebygget.
 10. Skolen tilrettelegger undervisning slik at kontakt med dyr i undervisningen - som for eksempel ridning - legges til de siste skoletimene og slik at elevene går direkte hjem derfra.
 11. Allergiske elever skal ikke delta i slik undervisning med mindre foreldrene har gitt tillatelse til det. Det gjelder også arrangement med leirskole.

Forslag / utkast til skriv.

Denne skolen er tilpasset barn og voksne som er miljøhemmet pga uttalte allergier og andre former for fysisk, immunologisk eller kjemisk overfølsomhet. Miljøhemming er en funksjonshemming der skolen er pålagt å legge forholdene til rette for tilgjengelighet og integrering.

 1. I denne skolen er det forbudt å bringe inn dyr eller støv fra dyr.
 2. Elever som har nær kontakt med dyr hjemme eller på annen måte, skal bruke klær på skolen som ikke har vært i kontakt med dyrene.
 3. Klærne børstes best mulig for å få vekk dyrestøv som kan ha kommet på dem, før eleven skal på skolen
 4. Eleven selv passer på å unngå all kontakt med dyr før eleven drar av gårde til skolen. 
 5. Eleven bytter til andre klær når han eller hun kommer hjem og skal ha kontakt med dyr.
 6. Skoleklærne henges for seg selv et sted dyrene ikke kommer nær og atskilt fra klær som eleven bruker i kontakt med dyr.
 7. Ved kjæling med dyr, dyrestell og liknende brukes lue eller hodeplagg som holder dyrestøv borte fra håret, men som ikke brukes på skolen. Skyll håret evt.!
 8. Hvis dette er vanskelig å få til, skal foreldre snakke med klasselæren. Det kan bli nødvendig å plassere eleven i en annen klasse.
 9. Det kan være nødvendig å skaffe to garderobeskap slik at eleven skiftelær i passende garderobe der et skap er for sanerte skoleklær og det andre skapet brukes til hjemmeklærne.

I denne skolen er det forbudt å bringe inn

 • Raklekvister, seljekvister i blomstring (”gåsunger”), prestekrager og lignende
 • nøtter, nøtteholdig sjokolade
 • peanøtter, peanøttsmør, potetgull og chip s(OBS jordnøttolje)
 • matpakker med egg eller fisk (inkl. sardin, ansjos, gaffelbiter).

 I skolekjøkkenet og kantine er det forbudt

 • å koke eller steke fisk,
 • steke speilegg, omelett eller lignende
 • steke eggerøre til vafler, pannekaker eller lignende

I denne skolen er det forbudt å bruke eller bringe inn parfymelukt eller andre sterke lukter.

 1. Forbudet gjelder bruk av duftstoffer i en hver form både som parfyme, duftende kosmetikk, etterbarberingsvann, deodoranter m.m.
 2. Klær som er vasket med parfymerte vaskemidler må skylles og luftes til de er luktfrie.
 3. Sterkt duftende blomster og planter (jasmin, syrin, fresia, hegg, duftende liljer, osv.) er forbudt.
 4. Sterkt duftende tidsskrifter, bæreposer med mer skal unngås, evt fjernes snarest muli
 5. Ingen som lukter av parfyme skal komme inn i skolebygningen annet enn i garderobeavsnitt der en kan vaske seg det som lukter
 6. Personal, elever eller besøkende som det lukter parfyme av, kan først oppfordres til å prøve å vaske lukten av seg i et eget garderobeavsnitt (”Forurenset garderobe”) med særlig godt avtrekk. Hvis dette ikke kan gjennomføres, må vedkommende avvises inntil problemet er løst.
 7. Rengjøring skjer utelukkende med luktfrie eller luktsvake hjelpemidler.
 8. Boning av gulv, vedlikeholdsmaling etc. foregår bare i ferier der det kan gjennomluftes godt i flere dager før rommene tas i bruk.

Se:

Allergi mot dyr og skolen  

Tilrettelegging av arbeidsplass for miljøhemmede

Ved behov kan råd hentes inn gjennom svartjenesten til denne nettsiden, De er tilgjengelig bare for medlemmer av Norges Astma- og allergiforbund (NAAF). NAAF har også engasjert seg sterkt for bedre inneklima i skolene, og kan gi råd gjennom sin rådgivningstelefon. Skolen har nytte av å være støttemedlem i NAAF.

Råd kan innhentes også gjennom spørre- og svartjenesten i www.inneklima.com.


Fotnoter

1 Kjemisk miljøintoleranse  

er relativt sjelden hos elever i barneskolen og  opptrer hyppigst i tidlig voksen alder.

El-overfølsomhet  forekommer sjelden hos barn og er så omstridt ay det ikke omtales her.

(Sist oppdatert 3.mars 2012 - Kjell Aas©©)