Spørsmål om astmarisiko og barnehage

Øker eller minsker barnehage risiko for å få astma?

På nettsiden www.astmainfo.no står det at det å begynne tidlig i barnehage kan forebygge at barnet får astma. Gutten vår er nå 8 måneder og er frisk. Jeg (moren) har hatt astma helt siden jeg var ganske liten, så gutten risikerer vel å få astma. Bør jeg sende ham i barnehage?

SVAR:

Artikkelen du nevner  bygger på en undersøkelse som ble publisert i år 2000  (Ball TM et al 2000 1/) og bare på denne ene.

Resultatene passer med det som kalles "hygieneteorien", men det er mye annet som ikke stemmer med den teorien, se Astma øker. Hvorfor? 

Motstridende funn

Det er andre undersøkelser som har vist at tidlig bruk av barnehage øker risiko for astma, bl.a. en norsk undersøkelse som ble publisert internasjonalt i 1999: (Nystad et al 1999 2/). og senere publisert også i Norge  Nystad et al 2001 3/.

 Det at forskere har  motstridende funn i dette, skyldes nok at det er forskjeller både i arv og  miljø (utenom barnehagen). Det er umulig å forutsi hvordan dette vil være  for et barn som ditt, men det er sannsynligvis mest fornuftig å vente med barnehage, hvis det ikke er andre tungtveiende grunner for å starte allerede nå.

 1/ (Ball TM, Castro-Rodriguez JA, Griffith KA, et al. Siblings, day-care attendance, and the risk of asthma and wheezing during childhood. New Eng J Med 2000; 343: 538-43.

 2/Nystad W, Skrondal A, Magnus P  (1999):. Day care attendance, recurrent respiratory tract infections and asthma. Int J Epidemiol; 28: 882 - 7

 3/ Nystad W, Skrondal A,   Magnus P (2001): Barnehage, infeksjoner og astma. Tidsskr Nor Lægeforen; 121: 282-6. 

 (Sist oppdatert 19. november 2005)