Stadig flere kjemiske forbindelser pustes inn

Denne nettsiden har gjentatte ganger og i flere sammenhenger uttrykt bekymring for hva vi utsetter barn for av unødvendige og uønskede kjemiske forbindelser. Familier som er skadet av miljøkjemi  forsøker også etter beste evne å advare andre. Typisk er problemer som skapes av utstrakt bruk av parfymer. Det er kjemi som er tydelig merkbar gjennomlukten, men det finnes tusenvis forbindelser innendørs som vi ikke kan lukte, men som kan være til skade.

Miljødirektoratet har riktig nok advart gjennom brosjyren Barns kjemiske hverdag, men det virker ikke som politikere , helsemyndigheter og foreldre bryr seg NAAF har tatt aksjon for at inneklimaet på skolene skal bli mer helsefremmende og sykdomsforebyggende. Det er viktig for 450000 barn sitter innendørs på skole hver dag, og omtrent 50 % av skolene har ikke godkjent inneklima. 

Nå har også WHO tatt det oppi forskjellige sammenhenger og har nå understreket at man må møte utfordringer også i sammenheng med klimaendringene i et skrift på 127 sider (ISBN 978-92-4-150171-2).

I Australia har helsemyndighetene iverksatt et program for å undersøke hvordan dagligdagse kjemiske forbindelser virker på barns helse. Lederen for prosjektet, professor Peter Sly, mener i likhet med WHO at en rekke sykdommer kan forebygges hvis barn kan spares for eksponering for farlige kjemiske forbindelser. Han presiserte noe som like gjerne kunne vært sagt i Norge, i et intervju i Australsk radio:

"Uheldigvis er miljøet vårt fullt av kjemiske stoffer. Mange av dem er rundt oss i lang tid. Stort sett har vi ignorert dette. I Australia har vi nettopp begynt å forstå at noen av de kroniske sykdommene vi ser hos barn har sammenheng med kjemiske stoffer som er kommet i miljøet. Vi kan ikke fjerne dem; dse er her for alltid. Derfor må vi undersøke hvordan vi skal løse slike problemer. I denne sammenhengen skal vi undersøke kjemiske forbindelser og pesticider som brukes i vanlige husholdninger og hva de betyr for lunger og lungesykdommer. Hit hører også toksiske kjemiske stoffer og flammehemmere iog spørsmålet hvordan de kan virke på barns nevrologiske utvikling og atferdsforstyrrelser.

En lang rekke kjemiske stoffer finnes i hyllene uten at de noensinne er blitt testet ut med henblikk på hvordan de virker på barns helse. Det er altfor svake krav om slik testing. Hvert år kommer det rundt 40. 000 nye kjemiske forbindelser på markedet, men det er bare noen få som er undersøkt godt nok."

(Sist oppdatert 15. september, 2011, KjellAas©)