Veiledning for bedre miljø på skolen. Elevbrosjyre

Skoleveiledning for bedre miljø (BROSJYRE)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skiler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til elevene blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye eller ved vesentlige endringer av eksisterende skoler.

Veilederen retter seg mot skolens eier, leder, skolemiljøutvalg, elever, ansatte og foresatte. Den bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter
og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av skolen.

Veilderen er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet og Forum for miljø og helse. 

Brosjyren har noen svakheter,men bør være et godt verktøy for elevene. NB: Foreldre bør se gjennom den sammen med skolebarna sine.

Den er innholdsrik med følgende innholdsfortegnelse:

1. Hvorfor er dette viktig?
2. Hvem er denne veiledningen for?
3. Opplæringsloven kapittel 9a
    3.1. Det fysiske skolemiljøet
    3.2. Det psykososiale skolemiljø
    3.3. Du må si ifra
4. Vanlige innemiljøproblemer
   4.1. For kaldt eller for varmt?
   4.2. Dårlig luft
   4.3. Fukt og råte
   4.4. Dårlig lys
   4.5. Forstyrrende bråk og akustikk
   4.6. Uhygieniske toaletter
   4.7. Dårlig renhold
5. Hvor finner jeg måleutstyr?
6. Hvem har ansvaret?
7. Hva kan du gjøre?
8. Nyttige nettsider
9. Ta kontakt

------------------------------------------------------------------------

Brosjyren viser eksempler på nettsider som kan hjelpe med å klage. Der står det: "På www.klage.elev.no finner du all nødvendig informasjon om hvordan gå frem for å klage , og så står det i en boks:Jeg vil klage på på skolemiljøet. Samme sted står det også i egne bokser:/ Jeg vil klage på karakteren /, Jeg vil klage på undervisningen/ og Jeg vil klage på noe annet/. 

Det bør (burde) diskuteres om denne sistnevnte boksen egner seg for klager på mobbing,

Ellers er brosjyren lesverdig og anbefales!

 

Les mer om inneklima i skolen:

Skolenes inneklima anno 2011 Del 1. Innledning

Skolenes inneklima anno 2011. Del 2- Grunnlaget

Skolenes inneklima anno 2011. Del 3- Spesielle hensyn og utfordringer

Skolenes inneklima anno 2011. Del 4. Integrering av elever med miljøhemming

 

(Sist oppdatert 27. oktober 2011 - Kjell Aas©)