La barn utsettes minst mulig for parfyme

Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre som selv har kjemisk miljøintoleranse/MCS er redde for at eksponering for parfymer skal påføre barna deres den samme vanskelige overfølsomheten.

   Det er helt klart at parfymelukt provoserer frem forverringer av astma og neseplager med hyperreaktivitet og provoserer frem sykdom ved kjemisk miljøintoleranse. For disse er parfyme en versting på høyde med passiv tobakksrøyk. Mange ønsker totalforbud mot parfyme som et primærforebyggende tiltak.

Ut fra egne vonde opplevelser med intoleranse for parfyme vil de at alle barn helt skal unngå slik eksponering. Enkelte viser til gjennomføringen av tobakksloven som beskytter mot passiv røyking, og hevder at parfyme kan være like skadelig som tobakk. 

Tobakkskadeloven kan ikke trekkes inn i denne sammenhengen. Dokumentasjonen om passiv tobakksrøyking som primær sykdomsårsak er solid. Det er et sikkert grunnlag for forbud mot eksponering. Det er derimot høyst usikkert om et totalforbud mot parfyme vil ha noen primærforebyggende effekt. Vi vet ikke om noe tilfelle der parfymeeksponering har startet (initiert) hyperreaktivitet i luftveiene og astma, eller initiert kjemisk miljøintoleranse. Vitenskapelig dokumentasjon for dette mangler og vil være nesten umulig å få til.

Barn utsettes for parfyme over alt hvor de ferdes unntatt i eget hjem for noen.  Heldigvis finnes noen parfymefrie barnehager. Men få skoler har parfymefrie soner. Med unntak av elever ved Voksentoppen skole eksponeres elever og personale daglig for dufter (dunster,) fra ulike parfymer.

Verst er nok dette i ungdomsskoler og videregående skoler der parfymebruk er en del av elevkulturen til tross for at tenåringer advares mot bruk av parfymerte produkter på grunn av risiko for å utvikle kontaktallergi. (Det er mange allergifremkallende stoffer  i parfyme). 

For elever med de omtalte duftintoleransene kan skolene være klart  helseskadelige og helt uutholdelige oppholdssteder.

Det er så mange barn og unge som ikke tåler parfymelukt, at skolemyndigheter og skoleansvarlige har et problem som må løses. Barna og de unge er skolepliktige, men også skolen er forpliktiget bl.a. gjennom opplæringslovens paragraf 9.

Forbud mot parfymebruk på skolen  kan være vanskelig å få til, men er ikke umulig og spesielt ikke umulig i bestemte klasserom hvis skolen og medelever forstår og legger viljen til.

I Canada har universiteter gått foran og vist en brukbar vei med informasjon til brukerne  om problemene, oppfordring til å vise hensyn og etablering av allergen- og parfymefrie rom og soner der studentene kan  markere dette med en plakat fra universitetet.

Parfymer kan være helseskadelige også for tilsynelatende friske barn uten kjent overfølsomhet selv om dette er lite utforsket. Risikoen er der bl.a. fordi parfymer inneholder og avdunster kjemiske stoffer som kan  danne nye og helseskadelige stoffer når de påvirkes av oksiderende stoffer i inneluft.

Innhold av ftalater og syntetisk musk kan kanskje virke skadelig på forplantningsevnen og er også miljøgifter slik det er omtalt i Parfyme anno 2013. Del 1. 

Ftalat estere og syntetiske duftstoffer) bidrar med ganske betydelige konsentrasjoner i inneluft og innendørs støv Disse stoffene nedbrytes langsomt slik at barn og voksne eksponeres kontinuerlig uten at vi vet nok om langtids effekter på oss. De er påvist i fettvev hos mennesker, i morsmelk og i barns sengeklær.

Stadig flere forskningsresultater øker mistanke om at slik eksponering kan være skadelige både for helsen og for miljøet. Rapportene kommer i tillegg til epidemiologiske undersøkelser som viser at en betydelig del av befolkningene lider av overfølsomhet mot parfyme,

Uansett  dokumentasjon ville sannsynligvis både berørt industri og folk flest som bruker parfyme,  protestere kraftig mot totalforbud Totalforbud synes å være politisk umulig. Også pålegg om parfymefrie soner i for eksempel kjøpesentre, restauranter, teatre og kino er lite realistiske for Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven åpner for dispensasjon og avvik der tilpasningstiltak ikke kan gjennomføres av praktiske eller økonomiske grunner.

Etabler parfymefrie soner!

Selv om det ikke kan påbys med lov, kan det være fornuftig å unngå å forurense inneluften med parfymer. Først og fremst kan en få det til hjemme.

Med kjennskap til relevant forskning som samlet formidler usikkerhet om mulig helserisiko for barn, vil denne forfatteren/ redaktøren fraråde at barn eksponeres for parfyme og parfymerte produkter i sitt eget hjem i den grad det er praktisk mulig.

De fleste av oss lukter godt med god kroppshygiene med parfymefri såpe.  Ved behov er det er et bredt tilbud av parfymefrie hudkremer, deodoranter og vaskemidler med mer.

Det er en selvfølge at babyværelser og barneværelser holdes helt frie for parfymer inkl. det som finnes i klær og sengetøy vasket og skylt i parfymerte vaskemidler. Men barna bruker hele boligen og vi bør overveie om ikke hele boligen bør være parfymefri. Der kommer også omtanken for andre inn.  Hvem kommer på besøk?

Omtrent hvert 5. barn har vært berørt av astma, og det er så mange voksne med astma og/eller duftintoleranse at de fleste av oss kjenner noen som er mer eller mindre overfølsomme for parfyme og er miljøhemmet. Alle bør unngå å provosere frem sykdom hos barn og voksne som er overfølsomme mot parfyme.

Aller verst virker bruk av parfyme der lukten (den flyktige kjemien) fra en eneste parfymebruker sprer seg til all tilgjengelig inneluft.  Mange med astma og nesten alle med kjemisk miljøintoleranse blir dårlige også av ganske svake parfymelukter fra parfymerte deodoranter, etterbarberingscann etc. og tøy vasket og skyllet med parfymerte midler.

Dette bør være kjent i alle barnehager og skoler slik at personalet sørger for å være parfymefrie og samtidig kreve at barn og pårørende som kommer inn i lokalene er parfymefrie. Det er mulig. Det er vist av en parfymefri barnehage, men det svikter mange steder. Skoler kan være stinkbomber. Det er på tide at både skole- og helsemyndigheter tenker gjennom dette. En realistisk strategi for dette burde føyes til Nasjonal strategiplan for å forebyggimg av astma- og allergisykdommer.

Også sykehus bør være parfyme- og fragransfrie slik som vist for eksempel av Kingston General Hospital i Ontario .

Dette bør være selvfølgelig i barneavdelinger og poliklinikker og venteværelser for barn. De som har ansvaret for slike, bør studere retningslinjene for parfymebruk fra Universitetet i Toronto. Det hører til tiltakene for et godt innemiljø for barn hjemmeGodt innemiljø i barnehagen og Godt innemiljø i skolen.

Slike tiltak følger også føre-var prinsippet fordi barn kan være sårbare. Det er best å føle seg trygg på at den luften som de puster inn, er så ren som mulig.

Luft med parfyme er ikke ren!

(Sist oppdatert 14. januar 2012 Kjell Aas©)