Spesifikk kjemisk overfølsomhet

Ved denne miljøintoleransen provoseres subjektive symptom ved eksponering for et enkelt kjemisk stoff i luften eller ved eksponering for kjemisk beslektede kjemikalier som for eksempel flyktige hydrokarboner (løsemidler, alkoholer, oljeavgasser, petrokjemiske agens), insektmidler og aldehyder.

Selv meget lave konsentrasjoner kan utløse sykdom. Eksponering som utløser sykdommen, kan forekomme i arbeidsmiljø, men også  i egen bolig (særlig etter fukt- og brannskader).

Symptomer

Symptomene er typiske for det som kalles inneklimasykdom og er en av flere spesifikk kjemisk overfølsomhet.

Den kjemiske intoleransereaksjonen viser seg gjerne først med signaler fra hud og slimhinnene eller med hodepine, og utvikler seg så til å gi kombinasjoner  av flere symptomer som kan vare i flere timer og hos noen i et par-tre døgn etter eksponeringer i det skadelige miljøet. Slik virker det som kronsik sykdom når eksponerinjg skjer i arbeidsmiljø eller egen bolig. Symptomene forsvinner helt etter kortere eller lengre tids opphold andre steder.

Dette kan opptre ved lave konsentrasjoner av forurensningene og særlig lave konsentrasjoner ved langvarige eksponeringer som i egen bolig. Når overfølsomheten er etablert, har den lett for å forverres ved fortsatt eksponering.

Vanligste symptomer er 2 eller flere av :

  •  Reaksjoner i huden

          o  med tørrrhet, kløe, utslett

  • Irritasjon av slimhinner i :

     o øynene med sårhet, svie, kløe, tåreflod

     o nesens slimhinner med kløe, tørrhet, neseblødning

     o munn og svelg med munntørrhet, tørste

     o nedre luftveier med kremting, hoste, astmaHodepine,

  • Unormal tretthet,
  • Slapphet / kraftesløshet
  • Konsentrasjonsvansker

Noen får magesmerter og diare. Noen får muskel og/eller leddsmerter.

Mekanismer

Dette er ikke allergi (immunoligisk reaksjon) eller hyperreaktivitet selv om det kan skje hos personer som også har slike reaksjoinsmåter,

Siden det mest dreier seg om subjektive symptomer, er mekanismene ikke helt klarlagt, men tilstanden skyldes sannsynligvis tilsvarende kompliserte biokjemiske og nevrofysiologiske mekanismer som beskrevet for bredspektret (multippel) kjemisk miljøintoleranse. Magesmerter og diaré kan ha mekanismer som likner irritabel tarm syndromet.

Diagnose
Det finnes ingen objektive tegn eller analyser som kan bekrefte diagnosen og derfor er det ikke knyttet noen godkjent diagnostisk betegnelse til tilstanden. Det er en av de medisinsk forsømte sykdommer.

Tilstanden krever grundig undersøkelse hos fastlegen for å utelukke andre sykdomsårsaker (differensialdiagnoser).

Behandling

Symptomene kan dempes med medisiner, men det finnes ingen annedn effektiv behandling enn å unngå eksponering i det eller de miljøene som ikke tåles. Når pasienten unngår slike eksponeringer er vedkommende frisk (unntatt ved andre sykdommer), men må betraktes som risikant. Ved fortsatt eksponering kan riskanten utvikle alvaorligere og mer utbredt kjemisk miljøintoleranse

(Sist oppdatert  11. august 2009)