Miljøhemming. Forekomst av ulike ytringsformer

Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 år siden (Kreutzer, Neutra, Lashuay 1995).

Der ble 4046 1/ tilfeldig utvalgte voksne kontaktet pr telefon. De svarte på en rekke relevante spørsmål i et strukturert intervju.

Mest astma, men mange med MSC
Plager på grunn av allergi eller annen overfølsomhet overfor vanlige, dagligdagse kjemiske luftforurensninger ble rapportert av 643 (15,9%) og reaksjon på flere ulike kjemiske stoffer ble rapportert av 11.9% av de intervjuede. 

Av de spurte var det 461 (11, 4%) med astma altså temmelig nær den forekomst av astma som er funnet i Norge.

Av det totale antall intervjuede var det 253 (6,3%) som hadde legediagnostisert miljøsykdom (environmental illness) eller multippel kjemisk overfølsomhet(MCS/IEI)2/. 

Det er en tilstand med varierende og ofte diffuse symptomer som angis å opptre ved kontakt med, sansing av ulike kjemiske stoffer i meget lave doser

Plagene starter ofte etter betydelig eksponering for ett eller noen få kjemiske agens ved uhell eller arbeidsulykke, eller etter langvarig kontakt med helseskadelige stoffer(bl.a i muggsoppinfiserte boliger), men utløses etter hvert også av andre og helt ubeslektede kjemiske stoffer.

Dette har ikke sammenheng med allergi eller hyperreaktivitet. Det kan dreie seg om reell kjemisk intoleranse (med ukjent mekanisme), betinget refleks eller et psykologisk / psykosomatisk fenomen, stressreaksjon eller lignende når andre objektivt baserte diagnoser er utelukket.

Det finnes ingen objektive diagnostiske kriterier eller vitenskapelig holdbare metoder for å bevise eller motbevise om multippel kjemisk overfølsomhet er et biokjemisk fenomen- ei heller at det evt. skulle være «noe psykisk»". Etter grundig og kvalifisert vurdering kan eksperter på området vanligvis angi med stor grad av sannsynlighet hvilke av disse årsaksmekanismene som hovedsakelig ligger bak en gitt pasients reaksjoner, men det kan ikke bevises. 

Dette er en omstridt tilstand. Uansett mekanisme er pasienten sterkt plaget og må møtes med all mulig forståelse og innsats for å finne løsninger.

I den amerikanske undersøkelsen  var det mest plager hos personer med astma (31,5 % mot 13,9 % hos de andre3/). Mange av de med astma rapporterte alvorligere og /verre reaksjoner enn de uten astma.

Kommentar: 
Dette tyder på at det også i Kalifornia er mange med astma og hyperreaktivitet som ikke er godt nok kontrollert med tilpasset medisinbruk. Da har forverringer av denne sykdommen lett for å henge igjen noen døgn med «onde sirklers mekanismer» etter utløsende provokasjoner). 

Karakteristiske miljøhemmingstrekk fantes da også hos 13,7 % av de med astma mot 7,6 % for de andre. Dette illustreres også av at 16, 6 % av de med astma hadde måttet gi opp jobb eller yrke på grunn av sin kjemiske overfølsomhet, mot 6,6 % av de andre med annen miljøintoleranse.

Det er vanskelig å si hvordan dette fordeler seg i Norge, men vi må forutsette at det er et stort samfunnsproblem også her. Det er behov for å kartlegge forekomsten og få bedre innsikt i ytringsformer, risikomiljøer og håndtering av provoserende situasjoner.

Behov for mer kunnskap om denne funksjoinshemmingen forsterkes gjennom den nye FN-konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (Convention on the rights of persons with disabilities)4/ selv om miljøhemming der ikke nevnes spesielt.

Litteratur:
Kreutzer R, Neutra R R Kashuay N (1995):   Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population based survey, Amer J Epidemiology 150: 1-12.

1/ Kalifornia hadde da omtrent 24 millioner voksne innbyggere.

2/ I mange stater i USA er MCS akseptert som medisinsk diagnose.

3/ ”De andre” hadde hva vi kaller ”inneklimasykdom”, noe som også mange med astma hadde i tillegg til astmasykdommen.

4/ En nærmere omtale av denne konvensjonen med kommentarer knyttet til miljøhemming kommer i denne nettsiden i løpet av september 2007.

(Sist oppdatert 16. september 2007)