Psykisk stress. Følelser og astma

Mange med astma forteller at følelser kan utløse astmaanfall. Dette, og hva det er som egentlig skjer ved følelsesmessig stress, har det vært forsket ganske mye på.

Stress er definert som en prosess som virker sterkere på organismen enn den kan mestre (klare å tilpasse seg), slik at  det oppstår psykiske og/eller  biologiske endringer med risiko for sykdom (1). Psykisk stress (ved for eksempel sterke og vonde følelser) ledsages av noen målbare fysiske reaksjoner som bl.a. økt puls, høyere blodtrykk .

Resultatene av forskningen er sprikende og til dels motstridende  (1, 2, 3).

En nylig publisert undersøkelse (4) har illustrert den kliniske erfaringen at det er stor forskjell hos ulike mennesker på hvordan følelsesmessig stress virker på astmasykdommen. Åtte kvinner med allergisk astma ble utsatt for et aktuelt astmautløsende allergen (bronkial provokasjonstest) i forsøk som ble gjentatt  med og uten samtidig gjenoppvekking av personlige følelsesmessige påkjenninger.

Stresset slo ut i pulsøking og blodtrykkstigning, men til undersøkernes forbauselse var det bare 1 pasient som samtidig fikk verre reaksjon overfor allergenprovokasjonen.

Hos to  var det ingen vesentlig endring, og fem ble tydelig bedret. Dette siste stemmer egentlig med det  vi vet om hvordan følelsesmessig stress virker på det selvstyrte nervesystemet (med virkning på de ”sympatiske nervegrener” som utskiller adrenalinliknende stoffer).

Andre undersøkelser har antydet at kronisk følelsesmessig stress kan forverre astma gjennom helt andre mekanismer.

Vår kommentar:
Resultatene av undersøkelsen til Laube og medarbeidere kunne fått andre utfall om det var brukt en irritant (f.eks.  acetylkolin) i stedenfor allergener i provokasjonene, om andre pasienter (for eksempel menn) hadde deltatt osv. Les om psyke og astma.

Undersøkelsene bekrefter det vi vet: det er forskjell på folk.

Samtidig må det understrekes at forutsetningen for at følelsesmessig stress skal gi astma, er at pasienten har astma fra før. Astma har mange årsaker, og de årsakene som er viktigst for hvert enkelt menneske, kan være vidt forskjellige. 

Litteratur:
1. Wright RJ,  Rodriguez M, Cohen S (1998): Review of psychosocial stress and asthma: an integrated   biopsycholgical approach. Thorax 53: 1066 - 74.

2. Rietveld S, Everaerd W, Creer T (2000):  Stress-induced asthma: a review of  research and potential mechanisms. Clin Exp Allergy 30: 1058-66.

3. Klinnert MD (2003): Evaluating the effect of stress on asthma: a paradoxical challenge Eur Resp J 22: 574-5.

4. Laube BL, Curbow BA, Fitzgerald ST, Spratt K (2003): Early pulmonary response to allergen is attenuated during acute emotional stress in females with asthma. Eur Respir J 22:613-18.

 

 (Sist oppdatert 4. november 2003)