Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

For dårlig luftkvalitet i byene

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Riksrevisjonen kommer med klare ord for pengene: Luftkvaliteten er for dårlig og arbeidet som gjøres er dårlig samkjørt og komplisert for kommunene.

Riksrevisjonen la i dag kl. 13:00 frem sin rapport fra sin undersøkelse av myndighetens arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen er ifølge Riksrevisjonen:

Luftforurensning er helseskadelig, og ifølge Folkehelseinstituttet inntreffer det negative helseeffekter ved forurensningsnivåer som forekommer normalt i norske byer og tettsteder. Vegtrafikk er den dominerende kilden.

Norge har hatt nasjonale mål for luftkvalitet siden 1999, med 1. januar 2010 som frist. Siden 2001 har det vært et mål at transportpolitikken skal bidra til å nå målene.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet. Undersøkelsen belyser utvikling og status i 14 norske kommuner og byområder som har så høye konsentrasjonsnivåer av svevestøv og nitrogendioksid at de er pålagt å overvåke forurensningen. Undersøkelsen omfatter perioden 2005–2014.

Krever bedre offentlig samarbeid

Videre skriver Riksrevisjonen:

De nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.

– Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

NAAF støtter revisjonens konklusjoner

- Denne høsten har sett et gjennombrudd i arbeidet for bedre lokal luftkvalitet, sier generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet Anne Elisabeth Eriksrud. - Først EFTA-dommen som slo fast at Norge bryter EUs luftforurensningsdirektiv, og nå denne rapporten fra Riksrevisjonen. Med dette bakteppet er det umulig for myndighetene å ikke ta affære, det er godt nytt for alle som blir syke av den helseskadelige luften. Dessuten setter det betimelig fokus på de nasjonale helsemålene, ikke bare EUs direktiver, fortsetter hun.

NAAF har i mange år påpekt mange av de faktorene Riksrevisoren nå konkluderer med. At problemstillingen er blitt en kasteball mellom departementer og at ansvaret dyttes frem og tilbake mellom stat og kommune. Revisjonen kaller en spade for en spade: Et politisk spill som fører til pulveringsering av ansvar.

Løsningene foreslås som bedre samordning fra departementene, samt bedre veiledning til kommunene. Kommunene på sin side er nødt til å tørre å iverksette tiltak, selvom disse er lokalpolitisk kontroversielle.

NAAF kunne ikke vært mer enig. Vi applauderer rapporten og dens konklusjoner.