Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Forbrenningsanlegget i Harstad må redusere utslippene drastisk etter avsløringer

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Fylkesmannen i Troms har svart på klagen på biobrensel-anlegget i Harstad. NAAFs viktige punkter er tatt til følge, selv om NAAF mener Fylkesmannen burde turt å være tydeligere.

I praksis vil dette bety at anleggets bidrag til luftforurensninger i Harstad må reduseres med over 60 prosent. 

Fylkesmannen ber om nye spredningsberegninger basert på luftkvalitetskriterier. I tillegg bes kommunen vurdere totale luftkvalitetssituasjonen.

Dette er en viktig seier for folks helse i Harstad

Det sier Bjørg Molander, frontfigur for Astma- og Allergiforbundet lokalt i denne saken.  

– Nå håper vi det nye kommunestyret er sitt ansvar bevist og ber om full uavhengig gransking av saken og stopper videre utbygging til alt er sjekket ut, sier hun.

Biobrenselanlegget har vært planlagt i Harstad over mange år og vakte stor oppstandelse lokalt da det ble plassert midt i byen uten konsekvensvurdering for helsen. NAAFs lokalforening fikk hjelp av forbundet sentralt som har betydelig kompetanse på lokal luftkvalitet. Forbundet arbeidet mot målene om at anlegget skulle ha så lave utslipp som mulig, eller en plassering som ikke utgjorde en fare for helsen til befolkningen.

Kommunen motsatte seg alle innspill. Til slutt valgte NAAF å klage anlegget inn for Fylkesmannen i Troms. Klage ble sendt 15. september. Det var to hovedgrunner til at NAAF ba anlegget stoppet og faglig vurdert på nytt: Kommunens manglende vurdering av totalsituasjonen for luftkvaliteten i Harstad med og uten anlegget, samt at tillatte utslippsmengder var ulovlige store.

Fylkesmannen har behandlet klagen og svar kom 4. oktober.

Til første punkt sier Fylkesmannen:
”Fylkesmannen har ikke en formell rolle i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet, men har en generell veiledende rolle. Vi kan derfor ikke gi pålegg til kommunen med hjemmel i forskriften. Kommunens plikter er likevel fastsatt i forskriften, og skal således følges”.

Det er en klar korreks til kommunen og de mangler NAAF har påpekt må følges opp i nær fremtid.

På det andre punktet konkluderer Fylkesmannen:
”Vi vil imidlertid be Trondheim Energi Fjernvarme AS (nå Statkraft Varme AS) om å få gjennomført en ny spredningsberegning hvor det benyttes anbefalte grenseverdier for luftkvalitetskriterier.”

Dette er fullt medhold i at feilaktig beregningsgrunnlag er brukt. Konsekvensen av dette er at anlegget må justeres for å ha atskillig lavere utslipp enn tidligere planlagt. Anleggets bidrag til nitrogendioksid i luften folk puster inn må reduseres med ca 2/3 av tidligere tillatt mengde som kommunen søkte om. Om dette er mulig med tenkt teknologi og plassering gjenstår å se.

– Denne saken viser med all tydelighet at kommunene gjør klokt i å bruke tilgjengelig faglig kunnskap i saker angående lokal luftkvalitet og ikke stole blindt på kraftverk-utbyggerne, sier Geir Endregard, generalsekretær og fagansvarlig i saken for Astma- og Allergiforbundet.

– Hadde ikke vi grepet inn ville vi kunne ha fått et anlegg som både ville medført unødvendige helseplager i befolkningen og restriksjoner på eksempelvis biltrafikken, fordi nivåene i Harstad på enkelte vinterdager kunne blitt ulovlige høye. Nå håper jeg alle aktører forstår alvoret og setter av nødvendig tid og ressurser til å få kartlagt alle sider før videre utbygging av anlegget fortsetter, fortsetter Endregard.

– Fylkesmannen peker på en del elementer i sitt svarbrev rundt beregning av utslippene som smaker av å komme utbyggere og kommunen i møte, sier Endregard. – NAAF mener det er naturlig reaksjon all den tid Fylkesmannen i tidligere saksdokumenter har vært med på å gi tillatelse og forsvare anlegget. Det er dog direkte faglige feil i noen av Fylkesmannens påstander, noe som NAAF vil ta videre med sentrale myndigheter, fastslår han.

– Det er lov å spørre seg hvem Fylkesmannen egentlig arbeider for, utbyggere eller befolkningen, sier Molander.

– Vi konstaterer at de ikke kritiserer NAAFs poenger i vår klage med ett neste ord, men samtidige er farlig nær formuleringer som kan smake av bagatellisering av utslipp fra tidligere gitt tillatelse. De burde også vært tydeligere i sine formuleringer slik at politikere letter kan forstå at NAAF har avslørt alvorlige feil i saksbehandlingen av både utbygger og kommunen, avslutter Molander.

For mer informasjon:

>> NAAFs klage av 15. september 2011 med vedlegg

>> Fylkesmannens svar av 4. oktober 2011


Kontaktpersoner:
Geir Endregard, Generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet (NAAF)
tlf: 95 84 62 20

Bjørg Molander, tillitsvalgt i Harstad og omegn lokalforening i NAAF,
tlf: 90 96 91 23