Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Luftkvalitet på dagsorden

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Her hjemme krangler stat og kommune og hvem som har ansvaret for å gjøre noe med den helseskadelige luftforurensningen i storbyene våre. Nå kommer imidlertid også Europa på banen og henviser til EØS-direktivet for luftkvalitet.

ESA, EFTAS kontrollorgan, har nå sendt et Letter of Formal Notice til Norge hvor ESA gir uttrykk for at direktiv 2008/50 (Ambient air quality) er krenket på tre punkter:

  1. Overskridelse av grenseverdien for bl.a. NO2 i årene 2008-2012
  2. Ikke overholdt plikten til å lage en handlingsplan
  3. Ikke overholdt plikten til å gjennomføre presise målinger

ESA mener, på vegne av EFTA, at Norge har brutt EØS-direktivet, med mindre man innen en gitt frist i januar 2014 mottar informasjon som viser noe annet. Neste steg er da en traktatsbruddssak for Domstolen i Luxembourg dersom Norge ikke innretter seg slik direktivet krever.

Brevet er offentlig og det relevante departementet er miljøverndepartementet.

Se innslag fra Dagsrevyen >>

Se debatten i Aktuelt >>

Les artikkel hos nrk.no >>

NAAFs holdning

- Astma- og Allergiforbundet er glade for den drahjelpen dette gir oss i vårt arbeid for helsetrygg luft i byene våre, sier sier kommunikasjonssjef Bo Gleditsch.

- At ESA har konkludert på den måten de har, viser at det varsku vi har ropt i flere år er reelt og noe norske myndigheter må ta på alvor. Vi har tro på at norske politikere kan, og vil, løse dette. Det står ikke på viljen, men det trengs en overordnet plan som er konkret og gjennomførbar, legger han til.

- Det er selvsagt ikke noe mål for oss at Norge blir straffet for dette, tvert imot, vi bistår gjerne med all vår kompetanse og velvilje for å påse at svaret fra norske myndigheter tilfredsstiller ESAs forventninger slik at saken ikke behøver å gå videre, poengterer Gleditsch.

Om ESA

På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har EFTAs overvåkingsorgan, ESA (EFTA Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/EFTA-land.

Når ESA fører tilsyn med EØS/EFTA-landene, anvender ESA de samme kriterier og prosedyrer som Kommisjonen. Kommisjonen skal på sin side påse at EØS-avtalen overholdes i EU-landene, og de to overvåkingsorganene skal i henhold til EØS-avtalen ha et nært samarbeid.

Kommisjonen er forøvrig også tildelt en rekke mer politiske funksjoner gjennom EUs traktater, herunder eneretten til å legge fram lovgivningsforslag. ESA er derimot et rent juridisk overvåkingsorgan uten andre fullmakter.

Om EFTA

Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Area (EFTA) ble stiftet 4. januar 1960 for å legge til rette for økt handel, vekst og velstand blant medlemslandene. EFTAs umiddelbare mål var å legge til rette for økt handel med varer mellom EFTA-landene og være et alternativ til EF (nåværende EU).

EFTA forvalter EFTA-konvensjonen, som regulerer intern EFTA-handel, EØS-avtalen og EFTAs handelsavtaler med land utenfor EU/EØS. En revidert og utvidet EFTA-konvensjon trådte i kraft 1. juni 2002. Den sikrer blant annet EFTA-borgere og bedrifter tilnærmet likebehandling med borgere og bedrifter fra EU.