Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Luftkvaliteten i norske byer vil bli mye verre

No image
twg Dato publisert: Sist oppdatert:
Ny rapport viser nedslående tall om hvordan uteluften vil være i Norge i 2025 med tanke på den helseskadelige NO2-gassen. Utslippene av gassen skal ned, men rapporten viser at med dagens dieselbilfavorisering vil den tvert i mot øke.

Helt ferske resultater fra en større undersøkelse som Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har gjort for Astma- og Allergiforbundet (NAAF), viser at luftkvaliteten i norske byer vil bli betydelig verre i 2025 enn tidligere antatt.

Last ned brevrapporten fra NILU >>

De nye dieselbilene har mye større utslipp av helseskadelige nitrogenoksider enn de bilene de erstatter. Og disse bilene utgjør allerede 72 % av nybilsalget.

Se innslag på NRK Dagsrevyen 27. juni >>

Antall mennesker som utsettes for helseskadelige nivåer, vil dermed øke dramatisk viser beregningene.

– Disse resultatene viser at luftkvalitet i norske byer vil bli et enormt helseproblem dersom ikke snarlige grep tas, sier fagsjef Britt Ann Høiskar i Astma- og Allergiforbundet.

Entydige resultater vedrørende luftforurensing

NILU og NAAF valgte Oslo som testby da det er byen med flest målestasjoner og således har best datagrunnlag. Resultatene er dog så entydige at de er forventet å være representative for også andre norske byer.

  • Beregningene viser at hvis trenden med høy andel nye dieselbiler fortsetter, vil NO2 -bidraget fra personbiler øke fremover, ikke minke som tidligere antatt.
  • Beregningene for 2025 viser at store deler av Oslo sentrum vil ha årsgjennomsnitt over grenseverdien, en økning på 10 ganger fra tidligere beregninger.
  • Selv om størsteparten av bilene er EURO 5 og EURO 6 i 2025, løser ikke det problemet

I debattene siste året om bidragene fra forskjellige kjøretøy har bilbransjen og enkelte myndigheter hevdet at problemet med høye utslipp av nitrogenoksider fra dieselbiler vil bli løst når man fra 2014 får nye strengere krav til dieselkjøretøyer, de såkalte EURO 6 kravene. 

I undersøkelsene som nå er gjort, har NILU oppdatert sine modeller med alle disse nye kravene og aller siste fakta om utslipp fra forskjellige kjøretøy, hovedsakelig fra en helt fersk samlestudie utgitt av britiske myndigheter i mars 2011.  Modellen som brukes, er blant verdens mest detaljerte, og den samme som norske myndigheter selv bruker.

– Dette slår fullstendig bena vekk under argumentet om at EURO 6 løser problemet, det er rett og slett feil, sier Høiskar. – Dette må få følger for norsk avgiftspolitikk, hvis ikke kan store deler av befolkningen ikke bruke dieselbilene de nå kjøper, i god tro, til bykjøring.

Hensyn både til klima og lokal luftforurensning er mulig

Fakta om utslipp fra biler som produsenter selv oppgir, viser at det er mange bilmodeller som har lavt utslipp av både klimagassen CO2 og den helseskadelige NO2. Særlig har nye hybridbiler med en kombinasjon av bensin og EL dette, i tillegg til rene El biler. Men også små bensinbiler er gunstige for begge problemfeltene.

– Dagens avgiftspolitikk der f. eks. pumpeprisen på diesel er billigere enn bensin, og dieselbiler generelt er blitt billigere, er en trussel mot folks helse, sier Høiskar. Og disse prissignalene bidrar til å villede alle som ønsker å gjøre miljø- og helseriktige valg til å tro at de gjør nettopp det – mens det motsatte er tilfelle. – Det finnes mange bilmodeller som både er gunstige for klima og lokal luftforurensning. Nå må myndighetene lage en avgift- og informasjonsspolitikk som stimulerer til kjøp av slike biler.   

Del av større studie om luftforurensing

Disse resultatene er en del av en større studie som NILU gjør for NAAF, men resultatene var så oppsiktsvekkende at NAAF og NILU besluttet å offentliggjøre dem i en såkalt brevrapport før hovedrapporten er ferdig innen utgangen av august 2011.

– Vi har trodd at vår kamp for å få bort helseskadelig forurensning i byene skulle handle om at forbedringene ikke kom raskt nok og var omfattende nok. Disse resultatene er et sjokk for alle. Situasjonen med dagens politikk er at vi vil få betydelig større problemer om 15 år enn vi har i dag. For hver måned som går videre med dagens høye salg av dieselbiler, øker vi helseplagene for befolkningen i fremtiden. Nå kreves det at myndighetene forstår alvoret og handler deretter, sier Høiskar.  

Norge må gjennomføre tiltak

Regelverket Norge er juridisk forpliktet til å overholde, inneholder en andel absolutte minimumsstandarder som gjelder i hele EU. I tillegg har vi strengere nasjonale mål som er definert ut fra ønsket om redusert helseskade i befolkningen.

Undersøkelsene til NILU ser kun på overskridelsene av de EU-fastsatte juridisk bindende minimumskravene. Er det sannsynlig at disse minimumskravene overskrides, må myndighetene i hvert land foreta tiltak som forhindrer dette. Er bilparken sammensatt slik at utslippene samlet gir overskridelsene, er det kun tiltak for å begrense trafikken som vil gi reduserte utslipp.

– Undersøkelsen viser at dersom dagens høye salg av dieselbiler fortsetter, må myndigheter lokalt og nasjonalt innføre begrensninger på bilbruken i byene, sier Høiskar.

– Det mest effektive da vil være å gi restriksjoner på de biler som forurenser mest, altså dieselbilene. Det bør folk som i dag kjøper biler merke seg. Det er trolig viktig informasjon som bør formidles til dagens bilkjøpere. Det økende problemet med nitrogenoksider i byene er også et europeisk fenomen.

Britiske myndigheter har vært særlig aktive og fikk fremlagt utkast til en stor samlerapport (oppsummerer en lang rekke studier) i mars 2011, fra de fremste ekspertene på dette området. Foruten å slå kategorisk fast at man må fremme bruk av små bensinbiler, hybridbiler (EL/bensin) og el-biler på bekostning av dieselbiler, avslører de at vanlig kjøring med dieselbilene gir mye større utslipp enn det som oppgis ved typegodkjenningen. Videre at andelen av nitrogenoksidene (NOx) som utgjøres av den helseskadelige Nitrogendioksid (NO2), er mye større enn tidligere antatt for dieselbiler.

Konservativ undersøkelse

NILUs oppdrag for NAAF var å sjekke hvordan den nye kunnskapen ville slå ut i Norge, hvor salget av dieselbiler er på topp i Europa. Sammensetningen i Oslo for 2010 er 30 % diesel og 70 % bensinbiler, mens nysalget er ca 72% diesel. NILU har brukt den samme modellen, altså en av verdens mest avanserte, som norske myndigheter bruker for sine beregninger, inkl. fremskrivningsberegninger.

Modellen tar hensyn til alt kjøremønster, detaljer om alle veier, alle hastigheter, kjøremønstre, topografi, værforhold mm. NILU beholdt alle faktorer som myndighetene hittil har brukt, tok været for 3 første vintermåneder i 2009 som er et normalår, og kjørte beregninger for hva konsentrasjonen vil være i Oslo i tilsvarende 3 måneder med samme vær i 2025. Samtidig har man vært konservative med de nye dataene fra den britiske studien og andre faktakilder.

I 2025 vil i praksis bilparken være full av biler som tilfredsstiller de nye EURO 6 kravene, og det tar modellen fullt ut hensyn til. Tungtransporten er holdt konstant for å få et selvstendig bilde av bidraget til problemet fra lette kjøretøy og endringen i deres sammensetning. I denne studien er det kun sett på nitrogenoksider. Det bør i tillegg utføres tilsvarende studier på partikler som også bør reduseres, selv om overskridelsene de siste årene i norske byer har vært dominert av nitrogenoksider.

Høiskar BAK, Skulberg KR, Endregard G. Luftforurensning – et stort helseproblem. Allergi i Praksis nr. 3; 2010: 28-36 >>

 

Kontaktinformasjon:

Fagsjef uteluft NAAF, Britt Ann Høiskar
Tlf: 98 08 21 98
E-post: britt.ann.hoiskar@naaf.no

Seniorforsker NILU, Ingrid Sundvor
Tlf: 92 86 60 56
E-post: ingrid.sundvor@nilu.no