Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Passivt svar om luftforurensning

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF er skuffet over at regjeringen Solberg ikke tar den dårlige luftkvaliteten i norske byer på alvor. Nå kunne man ha rettet opp tidligere års forsømmelser fra det offentliges side, og tatt et tydelig grep. Det gjør man dessverre ikke.

Bakgrunn for saken

Høsten 2011 sendte Astma- og Allergiforbundet (NAAF) en bekymringsmelding til ESA, EFTAs overvåkingsorgan (som påser at EØS-avtalen overholdes) på bakgrunn av helseskadelig høy luftforurensning i de store norske byene gjennom mange år. NAAF gikk til det skritt fordi vi opplevde at våre egne myndigheter ikke evnet å ta problemstillingen på alvor.

På bakgrunn av denne bekymringsmeldingen, igangsatte ESA en uavhengig granskning som førte til et såkalt Letter of Formal Notice til Norge, hvor ESA gir uttrykk for at EØS-direktiv 2008/50 (Ambient air quality) er krenket på tre punkter:

  1. Overskridelse av grenseverdien for bl.a. NO2 i årene 2008-2012
  2. Ikke overholdt plikten til å lage en action plan
  3. Ikke overholdt plikten til å gjennomføre presise målinger

ESA mener da, offisielt og på vegne av EFTA, at Norge har brutt direktivet, med mindre man innen to måneder mottar informasjon som viser noe annet. Neste steg vil være traktatsbruddssak for EFTA-domstolen i Luxembourg dersom Norge ikke innretter seg slik direktivet krever.

ESAs brev
http://www.eftasurv.int/media/public-documents/641736.pdf (Oppsummering på side 16)

NAAF uttalte den gang:

- Dette er et stort gjennombrudd i en viktig sak Astma- og Allergiforbundet har jobbet med i årevis. Det er også en enorm drahjelp i arbeidet for helsetrygg luft i byene i Norge. At ESA har konkludert på den måten de har, viser at det varsku NAAF har ropt i flere år, er reelt og noe myndighetene nå er nødt til å ta på alvor. Vi føler ESAs konklusjon som en seier for den saken vi jobber for, og tror nåværende myndigheter har evne og vilje til å ta tak i dette.

Passivt svar til ESA

Astma- og Allergiforbundet har i sin handlingsplan nedfelt å arbeide for at færre skal få astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har sykdommene skal leve best mulig med dem. Helsetrygg lokal luftkvalitet er derfor en viktig sak for oss, og for alle som bryr seg om folkehelse og forebyggende helsearbeid.

Svarbrevet fra norske myndigheter er overraskende passivt.

- Det henvises til at luftforurensning er et problem man tar på alvor, samtidig som man ikke viser til noen nye eller avgjørende løsninger. Det er ingen hjelp i å akseptere at luften er helseskadelig dersom man ikke samtidig iverksetter konkrete tiltak som på en ny og effektiv måte sikrer helsetrygg luft i de store byene, sier kommunikasjonssjef Bo Gleditsch i NAAF.

NAAF hadde håpet at regjeringen Solberg ville gripe muligheten til å vise handlekraft på et område som i stor grad angår helse og miljø, og derved rette opp de feil som ble begått i denne saken av regjeringen Stoltenberg. Vi er dessverre nødt til å konstatere at så ikke skjedde.

NAAF har tidligere pekt på at forskyvelsen av ansvar, mellom kommune og stat, er en utfordring. Vi anerkjenner at myndighetene, i tiden etter brevet fra ESA, har hatt/planlegger møter mellom departementet og hver og én av de store byene som har problemer med luftkvaliteten, og ser møtene i seg selv som et skritt i riktig retning. Vi etterlyser imidlertid viljen til konkrete grep annet enn allerede pågående aktivitet.

Lavutslippssoner med differensiering av kjøretøy med forskjellig utslippsgrad, vil i NAAFs øyne kunne være et svært effektivt tiltak. Det anerkjenner også myndighetene i svaret til ESA. Klima- og miljødepartementets formulering skal se på mulighetene, er likevel skuffende vag, og når den i tillegg understøttes av henvisning til tekniske utfordringer og store utgifter – da er vi redd vi allerede ser hva som blir utfallet.

NAAF er nå spent på EFTAS reaksjon. Astma- og Allergiforbundet har selvfølgelig ikke noe ønske om en traktatsbruddssak, men slik vi ser det, er ikke meteorologiske forhold, og det faktum at Norges byer blir større og dermed pådrar seg storbyenes problemer, unnskyldninger gode nok.