Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Rengjøringsmidler og maling øker risikoen for astma og allergi hos barn

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
En studie med forskere fra Harvard School of Public Health (USA), Karlstads universitet i Sverige og NILU indikerer at avdampninger fra en gruppe kjemikalier – PGE – kan gi en rekke allergiske symptomer som astma, eksem og høysnue hos barn.

- Vi kan for første gang se en sammenheng mellom konsentrasjonen av PGE i soveromsluften og en økt risiko for allergier hos barn, sier Norbert Schmidbauer, seniorforsker ved NILU - Norsk institutt for luftforskning. Han har vært sentral i studien som har fått stor omtale bl.a. i Scientific American. Han mener det er viktig at funnene undersøkes nærmere, og at det settes i gang en seriøs diskusjon om hva kjemikaliesamfunnet gjør med befolkningens helse.

Astma- og Allergiforbundet ber myndighetene reagere umiddelbart.

PGE – Propylenglykol og propylenglykol-etere - er tilsetningsstoffer i helt vanlige rengjøringsmidler, maling, polish, kosmetikk og en rekke andre ”western lifestyle” produkter.

 
Doblet risiko for astma - tredoblet for høysnue

Selv relativt beskjedne mengder av PGE i inneluft settes i klar statistisk sammenheng med forekomst av astma og allergi. Studien har pågått i nesten ti år, og er basert på en undersøkelse av 400 barn og deres bosteder i Värmland i Sverige. Undersøkelsen viste at barn som lever i hus med de høyeste PGE-konsentrasjonene (blant topp 25 % av de 400 undersøkte husene), har doblet sin sannsynlighet for å ha astma, har 150 % høyere sannsynlighet for å ha eksem og 320 % høyere sannsynlighet for å ha høysnue. Blant barn med flere symptomer doblet PGE- eksponeringen sannsynligheten for å utvikle overfølsomhet overfor andre allergener.

Oppsiktsvekkende
Dette er første gang at man ser en såpass klar sammenheng mellom kjemikalier i inneluft og forekomst av astma og allergier. Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende, mener Schmidbauer, er at denne gruppen av kjemikalier forekommer i relativt beskjedne konsentrasjoner – mange hundre ganger mindre enn de som er rapportert som skadelige hos for eksempel yrkesmalere.

Mye tyder på at de statistiske sammenhengene ikke skyldes tilfeldigheter. Økning av symptomene er til stede for enhver økning i eksponeringsgraden.

- Dette er funn som bekrefter det vi har fryktet, nemlig at økt mengde kjemikalier i inneluft ikke bare gjør at våre grupper plages mer, men at man faktisk kan utvikle sykdommene, sier Geir Endregard generalsekretær i Astma og Allergiforbundet.  – Dette er så urovekkende funn at myndighetene må straks sørge for videre undersøkelser samtidig med at de må kartlegge i hvilke produkter disse stoffene forekommer og sette i gang prosesser for å få disse stoffene fjernet, sier Endregard. 

Astma og allergiutvikling blant barn i Norge er stadig økende og 20 % av barna har eller har hatt astma ved tiårsalderen. Over 30 % reagerer positivt på prikktester på en eller flere allergier ved samme alder.

Studien i seg har ingen forklaring på hva som er de biologiske og medisinske årsakssammenhenger og heller ikke hvordan slike relativt lave konsentrasjoner skal kunne gi slike kroniske effekter. Det må kartlegges i ytterligere undersøkelser. – Den statistiske studien må følges opp av kliniske studier, slik at vi finner en medisinsk forklaring, sier Schmidbauer.

Diskusjon om kjemikaliesamfunnet
- Uansett bør det settes i gang en seriøs diskusjon om vårt kjemikaliesamfunn –  hva det gjør med befolkningens helse, og hvilke kunnskaper som må skaffes for å beskytte befolkningen, sier Schmidbauer. Det må også diskuteres om våre risikovurderinger av kjemikalier er gode nok til at de også kan anvendes til å sikre barn i fosterstadiet og som spedbarn, avslutter forskeren.

Mens denne studien foregikk har to av de 17 kjemikalier i gruppen PGE, DEGBE og DEGME, blitt vurdert som helseskadelige innen EU /EØS. De er fra i år underlagt langt strengere krav til maksimalt tillatt mengde i produkter, og er delvis blitt forbudt i varer som er til salgs for privatpersoner.

Mer om studien
Studien har pågått i nesten ti år, og er basert på en undersøkelse av 400 barn og deres bosteder i Värmland i Sverige.  198 førskolebarn med astma og/eller allergi og 202 friske barn ble undersøkt av leger vinteren 2001/2002. Samtidig ble det foretatt en omfattende spørreundersøkelse og barnas bosteder ble grundig undersøkt med hensyn på fukt, ventilasjon, muggsopp, støv osv. Det ble også tatt en luftprøve fra barnas soverom som ble analysert på NILU. I hver av disse 400 luftprøvene ble de 50 kjemikalier med høyest konsentrasjon identifisert – i alt cirka 20 000 enkeltresultater. De mange hundre forskjellige kjemikaliene som ble funnet, ble deretter gruppert av forskerne på NILU i åtte forskjellige kategorier basert på kjemiske egenskaper eller kilde. Undersøkelsen er utført helt anonymt slik at ingen av forskerne som tar eller analyserer prøver har kunnskap om barna tilhører kontrollgruppen eller gruppen barn med symptomer.

De statistiske analysene av dataene ble deretter utført ved Universitetet i Karlstad og ved Harvard University. Av de åtte forskjellige kategoriene av kjemikalier i inneluft var det kun gruppen med PGE som viste økt risiko for sykdom hos barn.

Her er den vitenskapelige artikkelen >>

 

For mer informasjon kontakt:
Norbert Schmidbauer, Seniorforsker NILU, tel: 63 89 82 15, E-post: ns@nilu.no
Anne Nyeggen, Kommunikasjonssjef NILU, tel.: 63 89 80 77, mob.: 90 77 62 32, E-post: any@nilu.no
Geir Endregard, Generalsekretær NAAF, tel: 23 35 35 35, mob.: 958 46 220, E-post: geir@naaf.no
Tonje Waaktaar Gamst, Sek.leder Informasjon og rådgivning NAAF, mob.: 95 87 95 22. E-post: tonjewaaktaar.gamst@naaf.no