Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

- Det må bevilges mer penger til astma og allergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I går deltok NAAF i høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om statsbudsjettforslaget 2018. Astma og allergi nevnes mange steder i budsjettforslaget, men det foreslås generelt sett svært lite midler til dette viktige folkehelsefeltet.

Etter at statsbudsjettet legges frem om høsten, kommer det en runde med høringer. Her kan forskjellige personer, politikere, organisasjoner, sakkyndige og andre som er innblandet i eller har kunnskap om ting som er i statsbudsjettet komme med meninger og innspill.

Les hva vi tok opp med politikerne i Finanskomiteen >>

Høringene i de forskjellige stortingskomiteene er nå i gang, og NAAF stilte torsdag i høringen i helse- og omsorgskomiteen, som ledes av Olaug Bollestad fra KrF. Kjersti Toppe og Bård Hoksrud er blant medlemmene i komiteen.

I Helse- og omsorgskomiteen snakket NAAF om to svært viktige saker: midler til de regionale astma-, allergi og overfølsomhetssentrene (RAAO) og at voksne med eksem også inkluderes i ordningen om behandlingsreiser. Det var helsefaglig rådgiver Anna Bistrup som deltok på vegne av NAAF.

Manglende midler til regionale astma- og allergisentre

Helse og omsorgsdepartementet påla i 2011 helseforetakene å etablere regionale tverrfaglige kompetansemiljø innen astma og allergisykdom (AAO). Men det har enda ikke blitt bevilget øremerkede midler til disse sentrene. Det har nå gått seks år.

Uten øremerkede midler vil ikke disse sentrene kunne fylle den rollen de er pålagt å skulle gjøre.

- Slik budsjettsituasjonen er nå, varierer fokus og tilbud fra region til region, da de må konkurrere om midler i de forskjellige helseforetakene. Dette har ført til en ujevn fordeling de regionale sentrene imellom, noe som igjen fører til ulikt helsetilbud til befolkningen basert på bosted.  Det er langt fra optimalt, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup.

Manglende astma- og alleriprogram

Astma og allergi er noen av vår tids store folkesykdommer, og det er anslått av Helsedirektoratet at disse sykdommene koster samfunnet 10 milliarder kroner hvert eneste år. NAAF har derfor i flere år foreslått at det opprettes et tiårig astma- og allergiprogram etter modell fra Finland.

Tall fra Finland viser at programmet har hatt stor effekt, der har de hatt to programmer som går over ti år. Først jobbet de med astma, og nå er de snart ferdig med allergiprogrammet (2008-2018).

Forbundet mener et slikt tiårig fokus er nødvendig ut fra både et folkehelsemessig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det vil gi løsninger på tvers av fagfelt. Forbundet vil fortsette å arbeide for at et slikt program realiseres.

- NAAF er skuffet over at det nok en gang ikke fremmes forslag om et tiårig nasjonalt program med fokus på forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer. Norge trenger et tiårig strategi- og handlingsprogram som beskriver hva som skal oppnås, med målbare mål, sier Bistrup.

- Norge har en unik mulighet til å ta lærdom av Finland. Resultatene av astmaprogrammet er utvetydige, og viser store reduksjoner i samfunnskostnader. Først og fremst ved en kostnadsreduksjon per pasient, men også 40% reduksjon i dødelighet og sykehusinnleggelser.

Kostnadene ved å implementere et slikt program er minimale sett i lys av de potensielle besparelsene. Det er nettopp det man har sett i Finland.

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet foreslås opprettholdt på samme nivå i statsbudsjettet. Dette er i utgangspunktet gode nyheter for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer, men det er for få tilgjengelig plasser i forhold til behov.

- Når bevilgningen over statsbudsjettet ikke øker i takt med det generelle kostnadsbildet, betyr dette at stadig færre brukere får tilbud om opphold. NAAF mener derfor at regjeringen bør øke bevilgningen til denne ordningen i kommende statsbudsjett, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup.

I tillegg ber NAAF om at voksne med eksem også innlemmes i behandlingsreiser.

- Denne pasientgruppen er meget liten, men vil imidlertid ha like stor nytte av behandlingsopphold i utlandet på samme måte som barn og unge med atopisk eksem, sier Bistrup.