Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

- Dieselforbudet en modig avgjørelse

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund mener Oslo kommunes beslutning om et midlertidig dieselforbud i byen fra tirsdag 17. januar er et modig tiltak.

Dieselforbudet er iverksatt fordi det de neste dagene ventes kaldt vær med lite vind, og det er sannsynlig med høy forurensning på grunn av eksos fra veitrafikken over større områder av Oslo disse dagene

– Dette er et modig tiltak som innebærer at kommunen nå viser handlingsvilje på vegne av utsatte grupper. Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helseskadelig for små barn og mennesker med astma og andre lungesykdommer å bevege seg ute, sier politisk rådgiver Hogne Skogesal i NAAF.

Forbudet gjelder for kommunale veier og deler av Ring 1, med unntak for blant annet ladbare hybrid-dieselbiler, tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi, noe næringstransport og dieselkjøretøy i offentlig tjeneste og pasienttransport. Forbudet er hjemlet i forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning

I følge Norsk Institutt for Luftforurensning (NILU) har dieselbiler det høyeste utslippet av nitrogendioksid, NO2. Derfor retter forbudet seg mot dieselbiler.

– Vi forstår at mange dieselbileiere opplever dette som urettferdig. Det er da viktig å huske på a dette tiltaket har tvunget seg fram over tid, blant annet som en konsekvens av mange års favorisering av dieselbiler. I dag vet vi at dieselbiler har det høyeste utslippet av NO2, og da er det helt naturlig at tiltakene retter seg mot disse kjøretøyene, understreker Skogesal.

Riksrevisjonen slo i 2015 fast at luftkvaliteten i mange norske byer var helseskadelig. Mange byer hadde gjentatte brudd på forurensningsforskriftenes grenseverdier for NO2.  Riksrevisjonen fastslo videre at kommunenes etterlevelse og myndighetenes oppfølging av forurensningsforskriften ikke var god nok. I 2015 slo EFTA-domstolene fast at Norge brøt EFTAS luftforurensningsdirektiv for lokal luftkvalitet. Overskridelsene gjaldt spesielt fastsatte grenseverdier for NO2.

– Med dette bakteppet er det klart at vi ikke lenger kan sitte på gjerdet og håpe at luftforurensningen vil gå over av seg selv. Når vi samtidig vet at det er ventet svært høy luftforurensning på grunn av spesielle værforhold, er det helt avgjørende med strakstiltak for å ivareta innbyggernes helse, sier Skogesal.

NAAF har forståelse for at et slikt forbud vil kunne ramme mange i hverdagen, men det er godt varslet og vil sannsynligvis være svært midlertidig. Forbudet mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier vil gjelde mellom kl 06.00 til kl 22.00 fra og med tirsdag 17. januar. Kjøreforbudet vil gjelde frem til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Vi er spente på effektene av tiltaket og om målingene de neste dagene kommer til å vise at dieselforbudet har vært et effektiv tiltak mot luftforurensningen. Men da er det også viktig at flest mulig overholder forbudet og at det også håndheves. Jo flere som innretter seg etter tiltaket, jo fortere vil vi være tilbake til normalen, sier Skogesal.


FAKTA:

  • En av de mest helseskadelige komponentene i eksos er nitrogenoksider (NOX). NOX er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid, NO, og nitrogendioksid, NO2. Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade. Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler.

  • Eksponering for NO2 fører blant annet til at luftveiene blir mer mottakelige for infeksjoner. Folk med astma eller andre kroniske lungesykdommer kan reagere med nedsatt lungefunksjon etter kort tids eksponering for NO2.

  • Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo kommune ble fastsatt av byrådet i Oslo 1. desember 2016 og har som formål å redusere luftforurensning fra trafikk i perioder med spesielt høy luftforurensning av NO2.

 

Kontaktpersoner:
Hogne Skogesal, politisk rådgiver i NAAF, tlf: 936 32 095
Bo Gleditsch, kommunikasjonssjef i NAAF, tlf: 404 36 188