Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Hvem skal på skolen og i barnehagen?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Smittevernveilederene som gjelder ved åpning av skoler og barnehager er nå offentliggjort. Vi har fått klarhet i hvem som anses å være i risikogruppen, hvilke barn som bør holdes hjemme, samt hvilke ansatte som bør tilbys tilrettelagt arbeid.

Veilederene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen kun omhandler barn og voksne som favnes av NAAFs sykdomsgrupper, altså kronisk lungesykdom og allergi. For behov om ytterligere informasjon om annen sykdom, følg lenkene i teksten.

Hvem kan møte i barnehagen, og hvem bør holdes hjemme?

Ifølge veilederen kan barn og unge med velkontrollert astma og allergi møte i barnehagen og på skolen.

Tonje Reier-Nilsen, overlege ved Barneavdelingen for allergi og lungesykdom ved Oslo universitetssykehus forklarer at en astma er velregulert eller velkontrollert når behandlingsforslaget du har fått av legen gjør at du har god kontroll over sykdommen.

– God kontroll innebærer at du kan leve ditt liv som normalt, uten større utfordringer enn hva en som er forventet sammenliknet med en jevngammel person uten astma. Det betyr at du kan utføre alle daglige aktiviteter uten å få typiske astmasymptomer som tungpust og hoste, og at du ikke opplever astmasymptomer mer enn to ganger i uken.

Her finner du flere råd knyttet til barn med astma og smittevernveilederne >>

Det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var prinsipp. Dette gjelder barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet.

Barnelegeforeningen definerer risikogruppen som:

  • Barn med interstitiell lungesykdom inkludert aspirasjon og pulmonal haemosiderose
  • Barn med alvorlig ukontrollert astma og behov for behandling med kontinuerlig systemiske steroider (prednisolone) eller biologiske midler (omalizumab, mepolizumab) eller ustabil astma med innleggelse på intensivavdeling det siste året

Det understrekes at disse barna skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel velge å møte i barnehagen og på skolen. Skolen/barnehagen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen, eventuelt for deltakelse i deler av undervisningen, eller i for eksempel utetiden. Det legges stor vekt på hensyn til elevens best. Tilretteleggingen skal være frivillig og vurdert fra et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling.

En beslutning om å ikke sende et barn med kronisk lungesykdom til barnehage eller skole, bør avhenge av sykdomsgrad, forekomst av CoV2 i kommunen, foresattes ønske og hvilke tiltak som er satt i gang i barnehagen eller på skolen. Dette er en avgjørelse som bør tas av barnets behandlende lege i samråd med dets foresatte.

Ifølge Barnelegeforeningen er det som hovedregel ikke grunnlag for at søsken til disse barna skal holdes hjemme.

Du finner mer informasjon fra Barnelegeforeningen her >>

Foresatte som er i risikogruppen kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. Barn som bor sammen med voksne i risikogruppen kan holdes hjemme, men det bør opprettes dialog mellom skolen eller barnehagen og foresatte for å se på mulighetene for å tilrettelegge. I slike tilfeller bør hensynet til barnets beste tillgges stor vekt. 

Les mer om risikogrupper her>>

Kan barn og ansatte med symptomer på pollenallergi møte opp?

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen. Ved nyoppståtte luftveissymptomer hos barn, anbefaler Folkehelseinstituttet at du som forelder forholder deg til flytskjemaet på deres hjemmesider. 

Hva med ansatte i risikogruppen?

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Vi vil understreke at dette er en veileder, den skal altså være veiledene. Det betyr at det kan være enkelte som ikke oppfyller disse kravene, men som likevel har behov for tilrettelegging av andre årsaker. Er du usikker anbefaler vi deg å diskutere dette med behandlende lege, slik at du, lege og leder ved arbeidsstedet kan finne en løsning på dette sammen. 

Bør vi bekymre oss?

Mange er nok bekymret for å sende sine barn i barnehage og skole, noe vi har full forståelse for. Flere medieoppslag og utydelige uttalelser fra politikere bidrar gjerne til frykt. Det er forøvrig helsemyndighetene vi bør lytte til i dette tilfellet.

Det er enda en del ting som er uavklart når det kommer til covid-19, men det er også mye vi allerede vet. Barnelegeforeningen opplyser at det ut ifra kunnskapsgrunnlaget som finnes nå, ser ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav hos barn, både generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. Dette kommer også frem av FHIs kunnskapsoppsummering fra mars>>.

Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund synes dette er gode nyheter.

– Ifølge FHI er det ingenting som tyder på at barn med velkontrollert astma har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med friske barn. Dette er gode nyheter!

– De med mer alvorlig lungesykdom vil kunne være noe mer utsatt, men det ser ut til at hensynet til disse er ivaretatt i veilederen. Når vi ser hvor mange som har blitt smittet på global basis er det veldig godt å vite at barn sjeldent blir rammet, og at de aller fleste vil få milde forløp, fortsetter Eriksrud.

Det er enda noe usikkerhet vedrørende om barn er smittebærere eller ikke. Rapportene på dette området er noe motstridene. Mye tyder på at barn ikke er smittebærere av særlig grad, men det er fremdeles nødvendig å ta forholdsregler til vi vet mer. Dette ivaretas gjennom de smittevernstiltakene som nå innføres i barnehagene.

Reier-Nilsen støtter også opp om dette.

– Publiserte studier fra Kina og Italia, samt WHO-rapporter, forteller at svært få av de som er smittet av COVID-19, er barn. Av disse, er det igjen svært få som blir alvorlig syke av COVID- 19. Det er viktig å huske at grunnen til at man valgte å stenge skoler og barnehager var for å redusere smittespredningen i befolkingen, ikke fordi man var spesielt bekymret for barna. Hvorvidt barna faktisk blir smittet, men ikke får symptomer (er asymptomatiske) og likevel kan smitte voksne og dermed stå for smittespredning, virker lite sannsynlig basert på den kunnskapen vi til nå har.

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund føler oss trygge på at rådene som blir gitt i veilederene er godt faglig fundert.

– Vi håper derfor at både barn og voksne føler seg trygge når barnehagene og skolene åpner igjen, avslutter Eriksrud.

Du kan lese hele veilederen for barnehager her>>

Veileder om smittevern 1.-7. trinn kan du lese her>>