Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

En forhastet endring i røykeloven

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Verdens tobakksfrie dag markeres 31. mai, bare en måned før Norge får en ny og oppdatert tobakkskadelov. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) frykter at norsk tobakkspolitikk nå tar et skritt frem, og to tilbake.

På verdensbasis snakker man om at tobakksindustrien er blitt en reell trussel mot global utvikling. Men vår nasjonale politikk og lovgivning påvirkes også av tobakksindustriens interesser.  

Strengere, men også snillere

- På visse områder blir loven strengere. Fra 1. juli blir det blant annet forbudt å bruke e-sigaretter på alle steder hvor det i dag er røykeforbud. I tillegg blir det nå krav om standardiserte og nøytrale forpakninger på tobakksvarer, sier Hogne Skogesal, rådgiver jus og politikk i NAAF.

Lovendringen innebærer at man må fjerne logoer og velkjente farger fra forpakningene, og erstatte disse med ensfarget emballasje og mer synlige helseadvarsler. På denne måten får man lik utforming og design på alle pakninger innen samme produktkategori.

Men, fra 2018 blir e-sigaretter tillatt solgt over disk i Norge. NAAF har advart mot denne lovendringen, og mener avgjørelsen er forhastet.

- For det første er det bekymringsfullt at man nå velger å oppheve forbudet i loven mot nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Når man vet hvilke negative helseeffekter nikotin fører med seg, er det overraskende at man i 2017 velger å oppheve dette forbudet, kun for å tilrettelegge for salg av e-sigaretter, sier Skogesal.

- For noen kan disse produktene forhåpentligvis bidra til røykeslutt, men som et røykeavvenningsprodukt har det hele tiden vært mulig å kjøpe e-sigaretter fra utlandet. Når både den faktiske effekten på røykeslutt og de potensielt negative helseeffektene er så omdiskutert, virker det derfor forhastet og selvmotsigende å gjøre slike endringer i norsk tobakkslovgivning.

Bekymret for nyrekruttering

Undersøkelser fra våre naboland viser at nærmere 10% av de unge brukerne av e-sigaretter aldri hadde brukt vanlige sigaretter. NAAF er derfor bekymret for at disse produktene både kan, og vil, rekruttere personer som ellers ikke ville prøvd tradisjonelle sigaretter, til nikotinavhengighet.

- Dette vil i så fall være et enormt tilbakeskritt for norsk tobakkspolitikk, sier Skogesal.

NAAF ønsker å benytte Verdens tobakksfrie dag til å fokusere på tiltak som vil redusere nyrekruttering til nikotinavhengighet, gjøre tobakk mindre attraktivt, og dermed redusere risikoen for livsvarige helseskader i form av blant annet astma og luftveissykdommer.

Fakta

  • Over 25% av alle barn i Norge har eller har hatt astma før fylte ti år
  • 13% av befolkningen røyker daglig (9 % av og til)
  • 10% av befolkningen snuser daglig, en markant økning de siste årene, også hos unge kvinner
  • Røyking i svangerskapet, og at mor utsettes for passiv røyking under graviditet, øker risikoen for astma hos barnet
  • Røyking er den vanligste årsaken til kols