Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Pilotene i Luftagentene snart klare for take-off!

No image

Klasse 6C på Grav skole i Bærum er en av pilotskolene som er med i prosjektet. De er nå i gang med målinger i klasserommet.

Tekst: Nina Brun ▪ Foto: Bente Norum/June Witzøe Dato publisert: Sist oppdatert:
I et landsomfattende prosjekt skal skoleelever måle og registrere luftkvaliteten i eget klasserom. Målet er øke elevenes kunnskap om inneklimaets betydning for læring og helse, og inspirere til videre handling.

Prosjektet «Luftagentene» skal engasjere skoleelever i grunnskolen over hele landet, og innebærer at elevene blir utstyrt med egne måleverktøy og digitale hjelpemidler for å registrere luftkvaliteten i klasserommet.

– Dagens elever er morgendagens arbeidstakere. Ved å gi elevene kunnskap om innemiljøets betydning for både helse og læringsevne, er håpet at dette på sikt skal føre til automatiserte handlinger på lik linje med å ta på bilbelte for å redusere antall skader i trafikken. Skolen er elevenes arbeidsplass og de fortjener å ha et godt inneklima og et godt læringsmiljø, forklarer prosjektleder Bente Norum i Norges Astma- og Allergiforbund.  

Tips din skole om prosjektet! Les mer på luftagent.no >>

Piloter

Luftagentene har startet samarbeid med to pilotklasser ved Grav og Lysaker skole i Bærum kommune der elever og lærere skal bidra i utforming og testing av prosjektet frem mot sommeren. Hver klasse blir utstyrt med apparat som måler CO2, temperatur og luftfuktighet som er viktige parametere for inneklimakvaliteten i klasserom. Til høsten blir grunnskoleklasser i hele landet invitert til å delta i prosjektet.

– Luftagentene har blitt ønsket varmt velkommen av alle vi har snakket med, så langt. Både elever, lærere, skoleledelse og FAU har gitt uttrykk for at dette virker spennende og vil gjerne delta. Det er helt tydelig at mange ønsker mer fokus og mer informasjon om inneklima, men at det også er et tema som blir nedprioritert i en hektisk hverdag, sier Norum

– Det vil nok være en viss redsel rundt det å skulle finne ut at skolen din ikke har et godt nok inneklima og hva som må skje dersom dette er tilfellet. Men vi NAAF skal gjøre vårt beste for å informere om videre saksgang i disse tilfellene.

Skal øke kunnskapen

Utgangspunktet for igangsetting av prosjekt Luftagentene har blant annet vært Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt fra 2009 til 2012 som avdekket at det sto dårlig til med bygningsvedlikehold og inneklimaet ved mange av landets skoler, og at 9 av 10 kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene.  Vedlikehold foregår ofte ved skippertaksmetoden og mange skoler mangler systemer for kartlegging, og risikovurdering av inneklimaet. Noen steder var økonomi en avgjørende faktor, men funn fra Arbeidstilsynet viser også mangler på prioriteringer, kompetanse og vilje til å jobbe forebyggende.

– Mange av oss vet at dårlig inneklima bidrar til redusert allmennhelse og er skadelig for personer med astma og allergiplager. Det er vel dokumentert, men de fleste vet ikke hvordan inneklimaet påvirker prestasjonene våre. I følge amerikanske og danske forskningsrapporter reduseres læringsevnen og prestasjonene med 17–30 % ved dårlig inneklima. Det betyr at mange av oss hver dag sender våre barn til klasserom som ikke gir det beste grunnlaget for læring, sier Norum som håper at Luftagentene skal føre til økt kunnskap og ikke minst engasjement rundt effektive og gjennomførbare tiltak.

Stort forbedringspotensial

Ifølge NAAFs inneklimaekspert, Kai Gustavsen kan enkle tiltak gjøre store forskjeller for inneklimaet i et klasserom, slik som å sørge for riktig temperatur, nok luftskifte i forhold til antall elever og pedagoger, god belysning, lydforhold og sanitærforhold og ikke minst godt renhold.  Dette gjennomføres vanligvis greit når det snakk om kontorplasser i arbeidslivet, men synes å bli nedprioritert når det gjelder elevenes arbeidsmiljø. Like fullt har alle elever i grunnskoler og videregående skoler ifølge opplæringsloven rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I mange tilfeller kan et stort forbedringspotensial dreie seg om enkle tiltak som lærere og elever selv kan ta tak i.

– Vi vet mye om hva som kan skape forbedringer, men på grunn av et generelt lavt kunnskapsnivå om konsekvensene av dårlig inneklima, er også kunnskapen om forebyggende tiltak ofte lav. Gjennom NAAFs nasjonale satsingsprosjekt er håpet å sette sunn luft for våre unge studenter høyt oppe på agendaen, både hos våre politikere og elever og ansatte ved den enkelte skole, avslutter Norum.