Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Slik forholder du deg til naboens røyking

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundets rådgivingstjeneste blir ofte kontaktet fra folk som opplever plagsom røyking fra naboer. Dette kan føre til nabokonflikter, og i forbindelse med Verdens Tobakksfrie dag 31. mai mener vi det er viktig at styrene i borettslag og sameier er bevisst sitt ansvar i slike saker.

Holdningene til røyking har endret seg betraktelig på relativt kort tid. Det blir stadig lettere å oppholde seg på offentlige steder uten å bli utsatt for tobakksrøyk, men samtidig opplever mange at de ikke har den samme beskyttelsen i sine egne hjem, særlig de som bor i leiligheter og i tett bebyggelse.

Tobakkskadeloven, ofte kalt røykeloven, kan nemlig ikke brukes for å begrense røyking i private hjem. Men betyr det at de som røyker kan gjøre som de vil så lenge de er hjemme?

Styrene har lovverk de kan bruke

I borettslag og sameier bor folk tett på hverandre, og de er underlagt et felles regelverk i langt større grad enn i frittstående hus. Du må akseptere noe lyd, lukt og andre typer sjenanser fra naboer. Samtidig må alle beboere akseptere at deres personlige frihet innskrenkes litt, for fellesskapets skyld.

Både borettslagsloven og sameieloven har bestemmelser som sier at ingen beboer skal bruke verken boligen eller fellesarealene slik at det på urimelig eller unødvendig vis er til skade eller ulempe for andre beboere. I forarbeidene til lovene finnes en uttalelse som forklarer hva denne bestemmelsen betyr. Her nevnes plagsom støy eller lukt som eksempler på noe som i ytterste konsekvens kan angripes av loven. Med tanke på de holdningsendringer vi har sett rundt tobakksbruk de siste årene, samt at tobakksrøyk faktisk er helseskadelig, så vil det utvilsomt være tilfeller hvor røyking faller inn under dette. 

Det er altså disse lovene styret eventuelt skal se hen til i slike tilfeller, ikke tobakkskadeloven, som mange feilaktig viser til.

Er du plaget av tobakksrøyk som siver inn i boligen din? Her finner du noen tips du kan prøve for å bli kvitt lukten >>

Mer aktuelt å regulere i dag

Det er selvsagt ikke slik at enhver sjenanse er urimelig, og hvor grensen går for akseptabel oppførsel kan være vanskelig å avgjøre, men man må huske på at tidene har forandret seg. Dette blir alt for ofte oversett, både av den som røyker og av styrene. Å utsettes for andres røyk er i dag langt mindre akseptert enn det var for 15-20 år siden. Derfor er det også mer aktuelt å regulere dette i dag, noe både styret og beboere bør være bevisst på.

Mange av sakene handler om røyking på balkong der det siver inn røyk og lukt til naboer. Noen nyetablerte borettslag har gått så langt som å forby røyking på balkonger, nettopp fordi dette er en kilde til konflikt for mange naboer.

Det er den generelle «tålegrensen» i tett bebyggelse som må være utgangspunktet, ikke de individuelle behovene til hver enkelt beboer. Det at du for eksempel har en sykdom som gjør deg ekstra sårbar for tobakksrøyk, vil ikke være noe naboen må ta hensyn til dersom røykingen ellers er innenfor det man i dag må forvente i tett bebyggelse. Sånn sett er det ikke et argument i seg selv at du har astma eller kols, men dersom du eksponeres for nærmest ubegrensede mengder røyk fra din nabo, til alle døgnets tider, er det sannsynligvis i strid med loven.

Les mer om astma her >>

Dette bør du gjøre

Hvis du opplever naboens røyking som svært sjenerende og plagsom, er Astma- og Allergiforbundets råd at du sender en skriftlig klage til styret. Dette kan også være en e-post. Da har du dokumentert klagen på forholdet, i tilfelle du trenger det til en senere anledning.

Styret er som alle andre bundet av loven, og hver klage skal vurderes individuelt. Styret kan ikke svare at røyking er tillatt på et generelt grunnlag, eller kategorisk avvise enhver klage på røyking. Sjenerende oppførsel kan være så mangt, og for røyking kan det være store forskjeller på mengden røyk, hyppighet og andre forhold. Styret må derfor gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle, uten at deres personlige meninger tillegges vekt, og de må være bevisst på at det per i dag utvilsomt vil kunne være tilfeller hvor røykingen samlet sett er i strid med loven. På lik linje med at gjentagende sjenerende støy heller ikke aksepteres.

Beboere oppfordres ofte til å løse dette på egen hånd, og dersom du får til en god dialog med naboen er det gjerne det beste. Dersom dialogen ikke fører frem er det styrets oppgave å megle i de sakene der de er enige i at røykingen skaper unødvendig ulempe. Ofte kan en løsning være å begrense røyking på balkongen, eller ha visse tidsrom der det ikke røykes på balkongen, for eksempel på kvelden.  Hvis konflikten skulle eskalere, må styret kunne dokumentere at de har sendt advarsler hvor de har bedt beboeren om å endre, begrense eller slutte helt med aktiviteten som er til sjenanse. Det er også styret som må ta affære hvis det ikke bedrer seg. Dersom styret ikke følger opp dette i henhold til gjeldende lover og regler, så bør du oppsøke advokat som kan bistå i videre prosess, og da gjerne noen som spesialiserer seg på nabotvister.

Har du flere spørsmål kan du ta kontakt vår gratis rådgivningstjeneste. Som medlem i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) får du også prioritert hjelp av våre rådgivere, i tillegg til andre gunstige medlemsfordeler.