Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Statsbudsjett 2019

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2019. Norges Astma- og Allergiforbund er glad for at pollenvarslingen fortsatt får 3,7 millioner, men etterlyser oppjustering til dagens prisnivå.

Pollenvarsling og Behandlingsreiser til utlandet er saker som våre brukergrupper er avhengige av. Disse sakene er tilgodesett i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2019.

- Det er Norges Astma- og Allergiforbund svært glade for, uttaler NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Pollenvarsling og rådgivningstjenesten

NAAF er fornøyd med at regjeringen også i forslaget til neste års statsbudsjett foreslår å øremerke 3,7 millioner kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingen opprettholdes. Samtidig ser vi behovet for en oppjustering av tilskuddet for i best mulig grad kunne videreføre, og ikke minst forbedre, det nasjonale tilbudet.

- Vi er veldig glade for at regjeringen ser betydningen pollenvarslingen har for folks helse og daglige liv. Cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet øker. Pollenvarslingen har i år gjennomgått en omfattende evaluering som viser hvor viktig tilbudet er, men rapporten etterlyser også økt økonomisk satsing, sier Eriksrud. - Vi gleder oss til å videreføre Pollenvarslingen og andre viktige rådgivingstjenester til befolkningen, men håper for fremtiden på en viss oppjustering av tilskuddet til tjenesten.

Les mer om evalueringen av Pollenvarsel her >>

Behandlingsreiser til utlandet

Forbundet er også glade for at det ikke blir kutt i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet. Det er svært viktig for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer – samt de andre brukergruppene som er avhengig av ordningen.

- Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt klima, sol og sjø, spesielt i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende tilbud her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de pasientgruppene det gjelder, forklarer Eriksrud.

- Det er imidlertid grunn til å minne om at det er naturlig å se på en utvidelse av ordningen på sikt, ettersom forekomsttallene for disse sykdommene stadig øker. Det er nok mange som tilfredsstiller kravene for behandlingsreise, men som likevel får avslag, legger hun til.

NAAF har også bedt om at voksne personer med atopisk eksem må gis et tilsvarende behandlingstilbud, men det er så langt ikke inkludert i tilbudet. Det synes NAAF er beklagelig.

- Slik NAAF ser det, er antallet voksne med alvorlig atopisk eksem så lavt at disse pasientene bør vurderes på lik linje med voksne psoriasispasienter, og inkluderes i denne pasientgruppens tilbud om behandlingsreise til utlandet, avslutter generalsekretæren.

Mindre stønad til personer med cøliaki

Regjeringen foreslår en endring i grunnstønaden til personer med cøliaki. I dagens ordning tilsvarer stønaden 23 988 kroner per år, mens det nå foreslås å kutte til 8 232 kroner i 2019. Endringene kommer på bakgrunn av en kartlegging av ekstrautgifter i forbindelse med glutenfri kost.

 - Vi syns det er fornuftig med en gjennomgang av stønaden slik at den er oppdatert på kostnadene glutenfritt kosthold gir i dag. Samtidig er dette et såpass dramatisk kutt sammenlignet med den støtten som har vært gitt tidligere at vi er redd det blir en stor omstilling for mange familier. Kartleggingen tar ikke høyde for at folks levevaner, matforbruk og familieforhold er ulike. Dette vil kreve en omlegging for mange, derfor hadde vi ønsket en gradvis nedtrapping av stønaden, påpeker Eriksrud.

Regjeringen kutter stønaden til non-cøliaki glutenintoleranse helt.

Personer med atopisk eksem får mer støtte

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen enkelte utvidelser til personer med atopisk eksem. Dette gjelder ekstrautgifter til slitasje på blant annet klær og sengetøy.

Eriksrud mener det er fint å se at denne gruppen blir anerkjent og får den støtten de har krav på. Tidligere har man ikke blitt tilgodesett i like stor grad som man burde, hva gjelder de utfordringer atopisk eksem gir.

Manglende satsing på regionalt astma- og allergiarbeid

NAAF er imidlertid skuffet over at regjeringen Solberg heller ikke i statsbudsjettet for 2019 bevilger øremerkede midler til de regionale kompetansesentrene på astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO).

Hvert av de fire regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere regionale kompetansesentre innenfor astma og allergisykdommer. NAAF mener øremerkede midler er avgjørende for at sentrene kan utvikles i samsvar med retningslinjene.

- Sentrene er nå etablert, men med høyst forskjellig tilbud til pasientene. Dette skyldes etter vår vurdering at sentrene finansieres over budsjettene til de regionale helseforetakene, noe som gir ulikt grunnlag for tildeling av økonomiske midler samt øvrige rammebetingelser innenfor hvert regionalt helseforetak, forklarer Eriksrud.

Nasjonale programmer

NAAF har foreslått en satsing på inneklima i skoler og barnehager, samt et nasjonalt program for astma og allergi. Dette har ikke regjeringen funnet plass til, noe som selvsagt skuffer generalsekretæren. - Vi får gå tilbake og jobbe mer med å synliggjøre hvorfor disse sakene er så viktige.