Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Verdens tobakksfrie dag

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker å benytte Verdens tobakksfrie dag til å sette fokus på betydningen av passiv røyking for barns lungehelse. Fortsatt er det slik at tobakk er en alvorlig bidragsyter til at flere utvikler astma og kols.

WHO har satt 31.mai som Verdens tobakksfrie dag. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen tobakk medfører. Årets tema er hvordan tobakk påvirker lungehelsen negativt på mange områder – alt fra kreft til kols. 

Alle som over tid blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker. Lungene er blant de organene i kroppen som blir mest skadet av røyking. Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk, ettersom lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Barn puster også fortere enn voksne og de kan derfor få i seg mer røyk. Et stort antall undersøkelser viser at barn som kommer fra hjem hvor foreldrene røyker, har større risiko for luftveissykdommer enn barn fra hjem hvor det ikke røykes. Barn som allerede har astma, vil kunne få forverrede plager dersom foreldrene røyker.

Lovfestet rett til røykfritt miljø
I Norge har alle barn rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt. Dette er nedfelt som en normgivende regel i tobakkskadelovens § 28. Det betyr at de som bryter denne regelen ikke blir straffet, men å utsette barn for passiv røyking er allikevel forbudt. 
- Vi vet at mange røyker i bilen med barn som passasjer, og at det fortsatt er noen som røyker i hjemmet med barn tilstede, sier Hogne Skogesal, kommunikasjonssjef i NAAF.

- Det kan derfor tyde på at denne regelen ikke er godt nok kjent.

Bidrar til kols og astma
Ved gjentatte eksponeringer for tobakksrøyk vil kroppens immunforsvar fortsette å reagere med en mer eller mindre sterk betennelsesreaksjon. Dette kan føre til at personen utvikler kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), overlapp mellom astma og kols (ACO) eller astma. Sykdommene medfører risiko for både kroniske og akutte pustevansker, som i verste fall kan være livstruende. 
Ved å slutte å røyke vil mange av disse skadelige effektene gå tilbake over tid. Astmaplagene minsker, og risikoen for alvorlige sykdommer reduseres betraktelig. Dersom du har barn, vil deres risiko for å få astma reduseres betraktelig dersom du slutter å røyke.

Fakta
• Over 25% av alle barn i Norge har eller har hatt astma før fylte ti år.
• 12% av befolkningen røyker daglig (9 % av og til).
• 12% av befolkningen snuser daglig, en markant økning de siste årene, også hos unge kvinner.
• Røyking i svangerskapet, og at mor utsettes for passiv røyking under graviditet, øker risikoen for astma hos barnet.
• Røyking, i tillegg til barneastma er den vanligste årsaken til kols.
• Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år (20 prosent av dødsfallene), og den største risikofaktoren for tapte leveår i hele befolkningen.
(Statistikk fra ssb.no 2018)