Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Signaturduft begrenser tilgjengeligheten

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Bruk av signaturdufter i inne- og utemiljøer begrenser tilgjengeligheten til det offentlige rom for en stor gruppe mennesker og er ikke forenlig med de prinsipper NAAF som forbund arbeider etter.

Norges Astma- og Allergiforbund har fått henvendelser fra medlemmer og andre om den økende bruken av signaturdufter i mange virksomheter. Mange opplever at konseptet setter begrensninger på dagliglivet fordi de reagerer med symptomer på duften. NAAF fraråder bruken av signaturduft.

Hva er signaturduft?

Konseptet med signaturdufter består i korte trekk av at en spesifikk parfymeblanding forstøves, pumpes ut og sirkuleres i hele eller en bestemt del av en virksomhets lokaler for å skape et svakt duftelement i innemiljøet. Duftsignaturen skal være en del av virksomhetens identitet og benyttes gjerne også som ledd i en profilerings- og markedsstrategi. En hovedhensikt med bruk av signaturduft er trolig å skape positive duftminner for å påvirke forbrukernes persepsjon av virksomheten.

Uegnet virkemiddel

Det er et overordnet mål i Norge at forbrukere skal ha god og tilstrekkelig opplysning om varer og tjenester som tilbys i markedet, samt informasjon om sine rettigheter som forbruker. Forbrukerombudets «Veiledning om bruk av miljø og etikkpåstander i markedsføringen» informerer om at det ikke må brukes virkemidler som spiller på forbrukernes følelser og samvittighet i markedsføringen.

Dersom man også tilfører noe til inneklimaet, som ikke var der i utgangspunktet, uten at det har noen relevans som inneklimaforbedrende tiltak, så har man aktivt tatt grep for å forandre et allerede velfungerende inneklima.

Astma- og Allergiforbundet mener derfor at bruk og markedsføring av signaturdufter ikke kan anses som formålstjenlig for befolkningen generelt og sårbare grupper spesielt.

Parfyme og overfølsomhet

Overfølsomhet overfor sterke dufter er et utbredt problem som mange opplever ikke er fullt ut forstått, og at det ikke tas på alvor.

Det er viktig å skille på overfølsomhetsreaksjoner for dufter og kontaktallergi for parfymestoffer. Det er i myndighetenes regelverk beskrevet grenseverdier for merkepliktige kjemiske stoffer, og grensene er fastsatt for å begrense utviklingen av kon-taktallergier. Stoffene er regulert fordi de har egenskaper som er dokumentert å kunne gi utvikling av allergi ved hudkontakt, og grenseverdiene gjelder derfor i hovedsak for produkter som kommer i direkte kontakt med huden. Det samme er ikke tilfelle for duftstoffer.

Duftoverfølsomhet/miljøintoleranse er ikke en kontaktallergi, men en overfølsomhets-reaksjon som følge av kontakt med aktuelle stimuli som for eksempel dufter. Symptombildet er sammensatt og vil i varierende grad begrense de rammedes mulighet til å bevege seg fritt i det offentlige rom. For noen kan det være til dels invalidiserende. Også personer med astma og følsomme luftveier kan få utløst eller forverret sine plager ved kontakt med duftende irritanter som parfyme.

Som følge av begrenset forståelse av overfølsomhetsreaksjoner er det ennå ikke etablert gode og presise diagnosekoder for plagene. Det arbeides fra myndighetenes side iherdig for å få dette på plass, og NAAF arbeider for at denne gruppen skal ha god livskvalitet.

Utfordringen med signaturdufter

Dufttilsetting av lokaler kan være medvirkende til å diskriminere enkelte forbrukere som må benytte seg av nødvendige tjenester og tilbud i hverdagen, slik som for eksempel dagligvarebutikker, klesbutikker, banker og treningssenter. I mange tilfeller tilbud det kan være vanskelig å velge bort.

Det er vesentlig forskjell på forbrukerens rett til å kunne velge bort kjøp av en hudkrem inneholdende parfyme og det å utsettes for signaturdufter i det offentlige rom, fordi det er parfymen i signaturdufter som her er den utløsende faktoren. For å velge bort signaturduften, må man altså bytte vekk tjenesten eller tilbudet med et duftfritt alternativ. Det må også regnes som sannsynlig at ikke alle virksomheter som praktiserer bruk av signatur-dufter opplyser tydelig om dette, slik at et informert valg som forbruker ikke vil være enkelt å ta.

I strid med tilgjengelighetsloven

Det er derfor av flere enn én årsak godt grunnlag til å advare mot bruk av signaturdufter i virksomheter som skal være tilgjengelige for allmennheten. Krav om universell utforming følger med diskriminerings og tilgjengelighetsloven og stiller krav til at private virksomheter rettet mot allmenheten sikrer god tilgjengelighet for publikum uavhengig av funksjonsevne, også de som er overfølsomme for luftforurensninger.

NAAF ønsker videre å påpeke at en virksomhet som er tilgjengelig for allmennheten også er en arbeidsplass. Ansatte vil i større grad og over tid bli påvirket av signaturdufter, hvilket medfører et HMS-ansvar dersom plager skulle oppstå.

NAAF fraråder bruk av signaturduft og oppfordrer virksomheter som ønsker å ha et inkluderende helsefokus på både kunder og ansatte til å løfte fram at virksomheten er tilgjengelig for alle – også duftoverfølsomme og personer med følsomme luftveier.

Last ned NAAFs policydokument om bruk signaturduft >