Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Astma og medisiner

No image
ga Dato publisert: Sist oppdatert:
Riktig medisinbruk sikrer god livskvalitet.

Det foreligger en debatt om hvorvidt apotek skal kunne bytte mellom ulike inhalatorer med samme virkestoff. Dette er en viktig debatt, men det er mange faktorer som må tas med i beregningen.

NAAFs betenkelighet

God inhalasjonsteknikk er i per i dag en utfordring. Tall viser at under halvparten av de som bruker en inhalator har tilfredsstillende teknikk: Feilbruk skyldes i hovedsak mangel på kunnskap og opplæring, både hos pasienter og helsepersonell. (Cocrane- Inhaled corticosteroids for asthma therapy, patient compliance, devices and inhalation technique. Chest 2000,-117(2): 542-50

I ærlighetens navn må det kunne sies at pasientopplæring er mangelvare i dag. Konsekvensen er dårlig etterlevelse, mindre effekt av medisinen, altså dårligere astmakontroll og livskvalitet enn nødvendig.

En studie viser at 50 % av de som får behandling for sin astma fortsatt har for dårlig astmakontroll (Demoly P et al. Eur Respir Rev 2010;19:150–157)

Både legen og brukeren 

NAAF mener pasient/bruker må ha en reel medbestemmelsesrett, og det krever god opplæring fra fastlegen. Brukerens medbestemmelsesrett er viktig for at medisinen blir brukt effektivt, og det kan være uheldig dersom dette blir «overprøvd» av apoteket.

Lik inhalator

Praktisk erfaring viser at det er en stor fordel at bruker/pasient har samme type inhalator på anfallsmedisin og forebyggende medisin. De nye lungemedisinene har dessverre ikke et slikt utvalg.

Undesøkelser fra andre land har vist at pasienter/brukere hadde dårligere astmakontrollder inhalator ble byttet ut på apoteket. I en studie fra 2009 viste M. Thomas med flere, at færre pasienter som ble utsatt for bytte på apotek var velbehandlet og man advarte mot slikt bytte. Andre land, som Danmark, har godkjent bytte kun dersom det ikke krever økt opplæring, med andre ord at inhalatorene er helt like. 

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i Sverige), tilsvarende Norges SLV, konkluderte i 2011 med at de ikke ville tilråde et slikt bytte fordi det krever for mye informasjon og opplæring, at det trolig ikke ville være praktisk gjennomførbart.

Opplæring bør ligge hos legen

Det bekymrer NAAF at det diskuteres hvorvidt hovedansvaret for opplæring på inhalator skal ligge hos apotekene. NAAF mener dette bør ligge hos fastlegen som kjenne brukeren og dennes sykehistorie. Fokus bør ligge på å styrke opplæringen hos legen.

Sparte kostnader på medisin vil kunne gjenspeile seg i dårligere behandling av lungepasienter og økte kostander for samfunnet som helhet. NAAF advarer mot kortsiktige løsninger på ett felt, som får brede konsekvenser på andre.