Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Bruk av sensorer for bedre inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ønsker du å bedre inneklima i boligen og har satt i gang flere ulike tiltak, er det ofte vanskelig å se om de «virker». For de fleste vil det være motiverende å se at det som utføres faktisk bedrer inneklima. En inneklimasensor sentralt plassert i boligen vil da være et nyttig hjelpemiddel. Inneklima kan påvirkes ved at det usynlige blir synlig!

De vanligst tilgjengelige måledata vil være: temperatur, CO2, TVOC (flyktige organiske forbindelser), TVOC, lufttrykk og radon. Mer avanserte sensorer kan også måle støv. Sensorene gir varsel når en inneklimafaktor ikke er innenfor anbefalte verdi. Dette varselet kan benyttes for å iverksette tiltak for å bedre inneklima. Det som er motiverende med sensorteknologien, er at du raskt kan avlese på smarttelefonen eller PC-en om tiltaket fungerte.

Oversikt over ulike inneklimafaktorer:

Nedenfor er ulike inneklimafaktorer omtalt med med anbefaling og veiledning. Vi har også utarbeidet forslag til tips som kan iverksettes når sensoren gir varsel ved avvik.

Inneklimafaktor: Temperatur

 • Anbefalinger og veiledning: Anbefalt lufttemperatur i boligen bør holdes i 20 til 22 grader i fyringssesongen.
 • Tips til handling ved varsel: For lav temperatur (kaldt). Vurder å øke temperaturen i de rom der noen opplever det er kaldt.

-----------------------------------------

Inneklimafaktor:Luftfuktighet (RF)

 • Anbefalinger og veiledning: Anbefalt luftfuktighet i boligen bør ligge normal i området 20–60 % relativ luftfuktighet. Det kan være sesongavhengige variasjoner, tørrere i fyringssesongen, fuktigere i den varmere årstiden. Klima og geografi kan også ha betydning.
 • Tips til handling ved varsel: Hvis luften føles tørr og temperaturen overstiger 22°C i fyringssesongen, bør temperaturen senkes. Dette kan gi en betydelig reduksjon i opplevelsen av tørr luft. Les mer.

-----------------------------------------

Inneklimafaktor: CO2

Anbefalinger og veiledning: 

 • Anbefalte verdier for karbondioksid innendørs ligger normalt i området 400 – 1000 ppm. (0,04 – 0,1 %)
 • CO2 finnes normalt i uteluften (atmosfæren) og er målt i desember 2020 til 414 ppm. Til sammenligning er det ca. 21% oksygen i atmosfæren. Når levende organismer forbruker oksygen, bidrar disse med økning av CO2, det er derfor viktig å ventilere avgrensede rom for å forhindre opphopning av større mengder CO2 som kan gi uønskede helseplager.
 • Ingen toksikologiske, fysiologiske eller psykologiske forandringer ved de konsentrasjoner man finner i vanlige innemiljøer. Generell hygienisk indikator på luftskifte for å hindre ubehagelig nivå av kroppslukt.

Tips til handling ved varsel: 

 • Dersom man overskrider 1000 ppm. er det ikke helseskadelig, men en indikator på for høy personbelastning og/eller for begrenset ventilasjon.
 • Enkle tiltak kan bedre dette og bør iverksettes, spesielt om man opplever luften som tung og (se tidligere kapitler).

Les mer i Anbefalte faglige normer for inneklima (FHI).

-----------------------------------------

Inneklimafaktor: Radon

Anbefalinger og veiledning: 

 • Tiltaksgrensen for radongass innendørs er 200 Bq/m

Tips til handling ved varsel: 

 • Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du iverksette tiltak for å redusere nivået.
 • Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.
 • Les mer på siden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

-----------------------------------------

Inneklimafaktor: Støv

Anbefalinger og veiledning: 

 • Det er ingen fastsatte grenseverdier for støv. Måledata på støv kan gi indikasjoner på partikkelstørrelse. Økning av fine og ultrafine partikler kan tyde på økt forurensning, for eksempel fra trafikk utenfra eller vedfyring.

Tips til handling ved varsel: 

 • Flere enkle tiltak vil kunne bidra til å redusere mengdene eller forekomstene av uønsket støv.
 • Målrettede tiltak som iverksettes kan gjøre det periodiske renholdet med regelmessig bruk av støvsuger både på gulv og høyereliggende horisontale flater. Se eget kapittel.

-----------------------------------------

Inneklimafaktor: TVOC (VOC - volatile organic compunds)

 

Anbefalinger og veiledning:

 • Flyktige organiske stoffer (VOC - volatile organic compunds) er en samlebetegnelse for utallige karbonbaserte stoffer i gassform. Når man måler disse i luft, måler man alle VOCer. Dette oppgis som TVOC (total VOC) og oppgis i vekt kjemikalier per volum luft. Det er ikke fastsatt noen absolutte grenseverdier for TVOC i inneluft.
 • Varierende kilder til VOC har sammenheng med menneskeskapte aktiviteter. Faste kilder til VOC henger sammen med bygningen og inventaret.
 • Over tid kan sensoren dokumentere hva som er bakgrunnsnivået til bygningens faste kilder. Endringer i bakgrunnsnivå kan man følges over tid for deretter å iverksette mulige korrigerende tiltak.

 

Tips til handling ved varsel:

 • Korte perioder med forhøyede VOCer skyldes som oftest aktiviteter som matlaging og lignende. Kontrollert ventilasjon løser som oftest dette.
 • Det er viktig å være klar over at langvarige forhøyede nivåer kan tyde på enkelte faste kilder og/eller begrenset ventilasjon.
 • Variable kilder er også til stede, men i begrensede tidsintervaller. Typiske kilder vil for eksempel være: røyking, rengjøringsartikler, kosmetikk, løsemidler, malingsrester, forskjellige hobbyprodukter og matlaging.

-----------------------------------------

Inneklimafaktor: Lufttrykk

 • Lufttrykket inne er et direkte mål på det atmosfæriske lufttrykket i det geografiske området du befinner deg i. Det har stort sett sammenheng med værforholdene.

 

Anbefalinger og veiledning:

 • Ved lavtrykk er det viktig å sjekke boligen utvendig slik at regnvann håndteres slik at boligen ikke skades. Vær ekstra påpasselig dersom det varsles ekstremnedbør. Se eget kapittel.

-----------------------------------------

Dokumentasjon:

Aktiv bruk av data fra den kontinuerlige loggingen vil være nyttig dokumentasjon for hvordan inneklima til enhver tid er, og at tiltak som iverksettes fungerer som ønsket. Det kan være å sjekke om tiltak som beskrevet nedenfor fungerer:

 • Regulere temperaturen slik at den er bra for inneklima
 • Bruke lufteventiler i yttervegg og over vindu
 • Innføre regelmessig lufterutiner og foreta gjennomlufting
 • Bruke  avtrekksvifta over komfyr
 • Endre bruk av sprayprodukter, parfyme, renholdsprodukter, osv.

Informasjon til alle i familien om inneklima og de ulike aktivitetene som gjøres for å bedre luftkvaliteten vil være nyttig. Tilbakemelding om at det som gjøres fungerer vil være motiverende.