Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Egenkartlegging ved inneklimaproblem

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mistenker du at luften i boligen din kan gjøre deg syk, er det viktig å gjøre noe. På bakgrunn av henvendelser til rådgivningstjenesten for inneklima til NAAF har vi utarbeidet en forenklet sjekkliste der du selv kan bidra aktivt til å avklare årsaksforholdene.

 Det å være aktiv kan også bidra til å øke kunnskapen om boligen. I tillegg ser du kanskje at det du gjør kan ha påvirkning på inneklima og egen helse. Det å finne årsaken til det som gjør deg syk, er gjerne en vanskelig prosess og eventuelle endringer her bør følge en systematisk fremgangsmåte. Det første du bør gjøre er å begynne å skrive ned alt du gjør av endringer/tiltak slik at du får en systematisk oversikt over hva som gjøres. 

 • Blir du syk i boligen din, er det viktig å ta kontakt med fastlegen din og drøfte symptomene. Det er forskjeller på tydelige symptomer som forverret astma, plutselige hudreaksjoner og annet som relativt enkelt kan diagnostiseres, i motsetning  til reaksjoner med diffuse symptomer som går mer på følelsen av velvære. En samtale med fastlegen der du både kan beskrive boligen og symptomene dine godt, er svært nyttig for en god prosess.
 • Har du mulighet til å bo hos venner noen dager for å se om symptomene forsvinner eller reduseres, vil det gi deg nyttig informasjon. Opplever du bedring av å bo et annet sted, har du bedre holdepunkter for å kunne si at det er noe med din bolig som har med dine symptomer å gjøre. Du må vurdere om du kan utføre enkel kartlegging selv (ikke bli syk) eller om det må utføres av andre.

Nyttige tiltak:

Boligen din er en svært kompleks konstruksjon som må fungere optimalt for at du skal ha det bra. Om boligen er ny, eldre, eller oppusset eldre vil ha betydning for hvordan du skal gå frem. 

 • Det første du bør gjøre er å utelukke fukt og fuktskade da ved egenkartlegging og ved målinger utført av firma med kompetanse på området. Ny bolig: Les produktinformasjonsarket for de ulike produktene som skal ligge i FDV-permen.
 • Meld fra om hendelsen skriftlig slik at ansvarlig selger får informasjon om situasjonen (garanti).
 • Mål temperatur og luftfuktighet. Noen energibesparende boligtyper kan lide av overoppheting, noe som gir ett varmt og veldig tørt termisk miljø inne. Kjøleløsninger kan være nødvendig. Ta kontakt med kompetente fagfolk innen ventilasjon og kjøleløsning for å drøfte muligheter for tiltak.

Det tar ofte litt tid før lukt og avgassing fra nye bygningsmaterialer forsvinner. For å fremskynde denne prosessen kan du forsøke å "bake" ut boligen. Det gjøres ved å heve temperaturen slik at gulv, vegger, tak og inventar blir oppvarmet. Påse at ventilasjonen går og luft raskt og effektivt gjennom vinduer.Det er best å gjennomføre utbaking av boligrom er vår og sommer da uteluften er tilstrekkelig varm og tørr.

 • Gjenta denne aktiviteten til du opplever at luftkvaliteten har bedret seg. 
 • Ta kontakt med utbygger og etterspør produktinformasjon om de ulike produkter som er brukt i boligen dersom de ikke allerede ligger i FDV-permer. 
 • Eldre bolig: er det utført arbeid inne eller ute i den senere tid? 
  • Har du produktinformasjonsarket for de ulike produktene, og/eller arbeidsbeskrivelsen av arbeidet som er utført?
  • Er det endringer i bruken av boligen? 
  • Er det kjøpt inn møbler fra butikk eller loppemarked? 
 • Bedres ikke situasjonen, anbefaler vi at du tar kontakt med et anerkjent firma som kan utføre luftanalyser. 
 • Kontakt også inneklimarådgiving i NAAF dersom du har boforhold som ikke lar seg løse. Noen ganger behøver man litt rådgivende bistand for å spore opp de riktige veiene videre.
 • Hold kontakt med fastlegen i hele prosessen slik at helsesamtaler og relevante helsetester kan utføres målrettet.