Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Er det farlig?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Risikoen for helseskade ved egen røyking og passiv røyking er vel kjent, og tobakksbruk regnes av Verdens helseorganisasjon som den nest viktigste risikofaktoren for tidlig død på verdensbasis. Hvis man oppholder seg i rom der det har vært røkt, eller der det siver inn røyk fra omgivelsene, vil man kunne bli eksponert for mange av de samme skadelige stoffene som ved aktiv eller passiv røyking, men i veldig mye mindre doser. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider om tredjehåndsrøyking (man oppholder seg i et rom etter at det har blitt røkt: "Generelt bør røyking innendørs hvor barn skal oppholde seg, frarådes slik at man unngår unødvendig eksponering for potensielt helseskadelige stoffer fra tredjehåndsrøyking. I en slik totalvurdering veier denne unødvendige eksponeringen av barn tungt selv om en eventuell helserisiko må ansees som svært liten i forhold til den man finner ved direkte eksponering for passiv røyking."

Tobakksrøyk man utsettes for utendørs, eller ved at det siver inn røyk i boligen, vil også utgjøre en lav eksponering med tilsvarende liten helseskadelig effekt. Dette betyr naturligvis ikke at man ikke kan føle ubehag, oppleve boforholdene som dårligere enn ønsket eller at f.eks. astmaplager blir verre, men det neppe noen grunn til å engste seg over at man skal pådra seg alvorlige nye helseskader på grunn av røyklukt.