Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Rettigheter, plikter og samarbeid

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvilke lover og regler gjelder?

Tobakksskadeloven sier at det (med noen unntak) ikke skal røykes i offentlige lokaler, og at barn har rett til et røykfritt miljø. For private boliger med voksne beboere har ikke tobakksskadeloven noen bestemmelser.

Naboloven, Borettslagsloven og Sameieloven har alle bestemmelser om at man ikke skal påføre naboen ulempe. For eksempel står det Borettslagslovens § 5-11 at bruken av leiligheten ikke skal «på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for andre andelseiere».

Selv om privatretten sier at man kan være erstatningspliktig hvis man påfører andre ulempe, har både den som røyker og den som ikke røyker rett til normal livsutfoldelse. Så lenge tobakk er en lovlig vare, kan det være vanskelig å kreve at naboen ikke skal røyke i sitt eget hjem. Det å forsøke å bruke loven til å tvinge noen til å slutte å røyke hjemme hos seg selv, har dermed lite for seg. Fellesarealer stiller det seg annerledes med. Her kan et borettslag eller sameie lage vedtekter eller husordensregler som begrenser røyking, grilling og annet som sjenerer andre. Hvis luftinntaket til ventilasjonsanlegget er plassert slik at det er utsatt for røyk og annen forurensning kan du peke på at Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller krav til plassering av luftinntak (§13-1).

Hva kan boligselskapet bidra med?

Boligselskaper kan altså vedta regler for røyking i fellesarealer, og røykfrie inngangspartier bør være en selvfølge. NAAF har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema i første møte slik at dette ikke blir et problem etter at man flytter inn. Det finnes bedre måter å begynne et naboskap på enn å krangle om røyking!

Det er mer diskutabelt om et boligselskap kan forby røyking på balkong eller deler av utvendige fellesarealer som disponeres av enkelte beboere. En positiv oppfordring om hvordan man unngå å plage andre, kan ofte være et godt virkemiddel.

Vi har laget et forslag til brev der du som beboer kan be om at styret i borettslag eller sameie ber om hjelp.

Kan offentlige myndigheter hjelpe deg?

Når det gjelder forholdet mellom nabo-boliger, er det ofte vanskelig for myndighetene å bidra. Litt annerledes kan det være der hvor naboen driver næringsvirksomhet. Hvis du er sterkt plaget av røyk på grunn av røyking utenfor et skjenkested tar du naturligvis først kontakt med eieren for å få til en løsning, men hvis dette ikke fungerer kan du vurdere om kommunen kan bidra til å finne en løsning.