Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Om prosjektet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Prosjektet "En bolig fri for andres tobakksrøyk"

Denne nettsiden er utarbeidet som en del av prosjektet "en bolig fri for andres røyklukt", finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.  

Bakgrunnen for prosjektet er at Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) gjennom sin rådgivningstjeneste mottar stadig klager og spørsmål fra folk som plages av røyklukt der de bor. Mange synes dette er vanskelig å håndtere. De vet at tobakksrøyk er skadelig samtidig som det kan være vanskelig å finne løsninger som blir forstått og akseptert av den som røyker. Det kan oppleves som sosialt vanskelig å henvende seg til naboer for å få dem til å endre sine røykevaner slik at andre ikke utsettes for røyk. Rådgivningstjenesten opplever også at mange heller ikke har den kunnskapen som skal til for å gjøre gode bygningsmessige tiltak.

Problemet synes å være størst i kommunale boliger og andre boliger med stort innslag av beboere som står utenfor arbeidslivet. En trist observasjon er at flere nye boligblokker med balansert mekanisk ventilasjon ofte har friskluftsinntak slik plassert at tillufta blir forurenset med andres røyk. Det er behov for klare og forståelige praktiske råd til de som er rammet av problemet.

Prosjektet sikter mot å samle de beste konkrete rådene om hvordan man kan gå fram for å sikre et røykfritt innemiljø, og gjøre disse tilgjengelig med visuelle eksempler. På NAAF sin nettside www.naaf.no vil de som ønsker det, kostnadsfritt kunne laste ned informasjon som beskriver med bilder og tekst hvordan de kan gjøre noe med problemet. Verktøyet vil være nyttig å bruke i inneklimarådgivningen som drives av NAAF ved at de som bor i boligen selv kan få ideer til å påvirke situasjonen.

Hovedvekten blir lagt på enkle bygningstekniske grep, hvordan egne luftevaner, tetting av sprekker og bruk av boligen kan påvirke forholdene. I presentasjonen vil det bli brukt bilder og enkel tekst slik at personer som ikke har fagkompetanse forstår hva som kan gjøres. Det vil bli beskrevet forslag på fremgangsmåte og på hvordan man best går fram for å få borettslag eller andre til å lage hensiktsmessige og gode "røykeregler".

Daglig tobakksrøyking er i løpet av de siste tiårene blitt mindre vanlig, og røyking i offentlig tilgjengelige lokaler er blitt uakseptabelt. Likevel er det omlag 13 % av befolkningen som røyker til daglig og ytterligere 9 % tar seg en røyk en gang i blant. Problemet med passiv røyking har blitt redusert som følge av denne utviklingen, men en del mennesker utsettes stadig for påvirkning av andres røyking:

  • Personer som deler bolig med røykere utsettes direkte for røyk fra tobakk og fra utåndingslufta til røykerne (passiv røyking), og indirekte fra stoffer fra røyken som frigjøres fra bygning, inventar og gjenstander i rom der det har vært røkt (tredjehåndsrøyking). 
  • Personer som har nærkontakt med røykere utsettes for lukt og andre stoffer fra røykerne og deres klær.
  • I tillegg vil en del bli eksponert for røyk som kommer inn i egen bolig på grunn av andres røyking.

Dette prosjektet tar bare for seg den siste gruppen: de som eksponeres for røyk eller røyklukt i boenheter der beboerne ikke selv røyker. Evt link til hjelp med røykeslutt?